Način polaganja


12.03.2024. - 15:49 
***

Prijemni ispit MATEMATIKA
- polaže se za upis na:

Energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Računarstvo i automatiku
Mehatroniku
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Primenjeno softversko inženjerstvo
Merenje i regulaciju
Biomedicinsko inženjerstvo
Inženjerstvo informacionih sistema
Informacioni inženjering
Animaciju u inženjerstvu

Prijemni ispit sadrži 10 (deset) zadataka, traje 4 (četiri) sata a maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.


***

Prijemni ispit MATEMATIKA SA LOGIKOM
- polaže se za upis na:

Industrijsko inženjerstvo
Inženjerski menadžment
Proizvodno mašinstvo
Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Energetiku i procesnu tehniku
Tehničku mehaniku i dizajn u tehnici
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite na radu
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Saobraćaj i transport
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Geodeziju i geoinformatiku
Čiste energetske tehnologije
Elektrotehniku (strukovne studije)
Softverske i informacione tehnologije (strukovne studije)

Prijemni ispit sadrži 10 (deset) zadataka, traje 4 (četiri) sata a maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

***

Prijemni ispit MATEMATIKA SA PROVEROM SKLONOSTI ZA GRID
- polaže se za upis na:

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Prijemni ispit traje 4 (četiri) sata i sastoji se iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije ove struke (dvadeset pitanja; maksimalno 30 bodova).  

***

Prijemni ispit MATEMATIKA SA PROVEROM SKLONOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO
- polaže se za upis na:

Građevinarstvo

Prijemni ispit traje 4 (četiri) sata i sastoji se iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije ove struke (dvadeset pitanja; maksimalno 30 bodova).

***

Prijemni ispit TEST IZ OBLASTI ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE; URBANIZAM; MATEMATIKA, GEOMETRIJA I RAČUNARI; SAVREMENA ARHITEKTURA, ISTORIJA I TEORIJA; UMETNOST I DIZAJN U ARHITEKTURI
- polaže se za upis na:

Arhitekturu

Prijemni ispit traje 3 (tri) sata i sastoji se od 60 pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika (Geometrija); Računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija umetnosti; Dizajn u arhitekturi kao i oblasti iz srednjoškolskih udžbenika i knjiga koje su navedene u objavljenom popisu literature. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.

***

Prijemni ispit TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI I RAZGOVOR SA KOMISIJOM
- polaže se za upis na:

Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: TESTA OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI (pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti), kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM. Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

***


* Termini za polaganje prijemnog ispita su poslednji dani juna, odnosno prvi dani jula, a konačni termini biće određeni Konkursom za upis u I godinu studija.

* Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše pet studijskih programa - PET ŽELJA.

* Literaturu za pripremu prijemnog ispita možete pronaći OVDE.