prof. dr Darko Marčetić


Nedostaje slika

dr Darko Marčetić

Redovni profesor


Telefon021/485-4546
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 304

Marčetić Darko je rođen 13.06.1968. godine u Novom Sadu, Srbija. Zmaj Jovinu gimnaziju je završio školske 1986/87 na prirodno matematičkom smeru sa odličnim uspehom. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek elektrotehnički, je upisao školske 1987/88. Diplomirao je 22.12.1992. i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike, smer Elektronika i telekomunikacije. U periodu od 1993 - 2000 angažovan je na Institutu za elektroniku i energetiku u Novom Sadu, na radnom mestu asistenta-pripravnika na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače. Tokom rada na institutu učestvovao je u više naučnih i privrednih projekata katedre i objavio više radova na domaćim i stranim konferencijama. Jedan je od autora u nastavi korišćenih praktikuma "Energetska elektronika-laboratorijske vežbe", Novi Sad, Univerzitetska knjiga, serija 124 kao i laboratorijskog praktikuma "Primena mikroprocesora u energetici, FTN, Izdavaštvo, serija 149, 2006. Magistarski rad sa temom: “Identifikacija električnih parametara rotora asinhronog motora pri malim brzinama obrtanja“ odbranio je 6.10.1998, u Beogradu, sa prosečnom ocenom na studijama 10,00. U periodu od 2000 - 2001 godine, zaposlen je u firmi C.E.SET, Asti, Italija, i angažovan na projektu izgradnje naizmeničnog pogona bez davača na vratilu. Od 2002 godine član je razvojne grupe za motorne pogone kompanije Emerson Electric, St. Louis, koja se bavi izgradnjom električnih pogona čije su najvažnije karakteristike umanjena cena i visoka pouzdanost. U toku ovog perioda objavio je više međunarodno priznatih patenata. Doktorsku tezu sa temom: “ Robusna estimacija parametara rotorskog kola asinhronog motora“ odbranio je 31.10.2006, u Beogradu. Rezultati teze sažeti su u radu " Speed Sensorless AC Drives with the Rotor Time Constant Parameter Update", koji je prihvaćen za publikovanje u IEEE IES Transactions časopisu i u kome je Marčetić prvi autor. Govori engleski i italijanski jezik.

Redovni profesor
23.02.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.05.2009.01.02.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.04.2007.01.04.2009.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor23.02.2012.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
NazivU Ustanovi
Uticaj granične frekvencije prijemnog NF filtra na optički prenos

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Identifikacija električnih parametara rotora asinhronog motora pri malim brzinama obrtanja

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1998

Robusna estimacija parametara rotorskog kola asinhronog motora

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMatić P., Gecić M., Marčetić D., Lekić Đ.: Thermal Protection of Vector Controlled IM Drive Based on DC Current Injection, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2014, ISSN 0278-0046
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAdžić E., Adžić M., Katić V., Marčetić D., Čelanović N.: Development of High-Reliability EV and HEV IM Propulsion Drive With Ultra-Low Latency HIL Environment, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, Vol. 9, No 2, pp. 630-639, ISSN 1551-3203
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMarčetić D., Krčmar I., Gecić M., Matić P.:Discrete Rotor Flux and Speed Estimators for High Speed Shaft-Sensorless IM Drives, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2014, Vol. 61, No 6, pp. 3099-3108, ISSN 0278-0046
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarčetić D., Adžić E.: Improved Three-Phase Current Reconstruction for Induction Motor Drives With DC-Link Shunt, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2010, Vol. 57, No 7, pp. 1-9, ISSN 0278-0046
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarčetić D., Vukosavic S.: Speed Sensorless AC Drives with the Rotor Time Constant Parameter Update, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2007, Vol. 54, No 5, pp. 2618-2625.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJerkan D., Reljić D., Marčetić D.: Broken Rotor Bar Fault Detection of IM Based on the Counter-Current Braking Method, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, No 99, pp. 1-11, ISSN 0885-8969
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKnežević B., Marčetić D., Blanuša B.: A synergistic method for vibration suppression of an elevator mechatronic system, Journal of Sound and Vibration, 2017, Vol. 406, pp. 29-50, ISSN 0022-460X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMarčetić D., Krcmar I., Matic P.: Discrete Rotor Flux Estimator for High Performance Induction Motor Drives with Low Sampling to Fundamental Frequency Ratio, International Review of Electrical Engineering IREE, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 3804-3813.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPorobić V., Adžić E., Marčetić D.: High Speed Shaft Sensorless DFOC Induction Motor Drive with Field Angle Correction, International Review of Electrical Engineering IREE, 2011, Vol. 6, No 4, ISSN 1827-6660
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić J., Kušljević M., Marčetić D.: An Adaptive Resonator Based Method for Power Measurements According to the IEEE Trial-Use Standard 1459-2000 , IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010, Vol. 59, No 2, pp. 250-258, ISSN 0018-9456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVasić V., Marčetić D., Jeftenić B., Vladan J.: Speed-Sensorless Control of Induction Motor Based on Reactive Power with Rotor Time Constant Identification, IET Electric Power Applications, 2010, Vol. 4, No 6, ISSN 1751-8660
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGecić M., Kapetina M., Marčetić D.: Energy Efficient Control of High Speed IPMSM Drives: Generalized PSO Approach, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 1, pp. 27-34, ISSN 1582–7445
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVasić V., Marčetić D., Oros Đ.: Prediction of Local Instabilities in Open-loop Induction Motor Drives, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2010, Vol. 29, No 3, ISSN 0332-1649
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOros Đ., Vasić V., Marčetić D., Kulić F.: Influence of parameters detuning on induction motor NFO shaft-sensorless scheme, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2010, Vol. 10, No 4, pp. 121-124, ISSN 1582-7445.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOros Đ., Vasić V., Marčetić D.: NFO sensorless induction motor drive with on-line stator resistance parameter update, Electric Power Components
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKušljević M., Tomić J., Marčetić D.: Active power measurement algorithm for power system signals under non-sinusoidal conditions and wide-range frequency deviations, IET Generation, Transmission
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJerkan D., Marčetić D.: Advanced model of IM including rotor slot harmonics, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2015, Vol. 34, No 1, pp. 261-278, ISSN 0332-1649
(M23) Rad u međunarodnom časopisuReljić D., Jerkan D., Marčetić D., Oros Đ.: Broken Bar Fault Detection in IM Operating Under No-Load Condition, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 63-70, ISSN 1582–7445
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Marčetić, S. Vukosavić: "Rotor Time Constant Estimation Using the Torque Jitter in Sensorless AC Drives ", International IEEE conference Mechatronics & Robotics, Aachen (Germany), Sept. 2004, Part I , pp 332-337.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Marčetić, S. Vukosavić, "Rotor parameter identification in field-oriented induction machine control based on electrical torque estimation ", PEMC’98, Prague.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Graovac, D.Marčetić, V.Katić: "Comparison of Design Methods for Standard Digital Industrial Regulators", Int. Conf. on Power Conversion and Intelligent Motion - PCIM"96, Nuremberg (Germany), May 1996, pp.627-636.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Marčetić, S.Vukosavić: "Model pogona vektorski pravljanog asinhronog motora za male signale", XI Simpozijum Energetska elektronika - Ee"01, Novi Sad, Okt. 2001, pp 224-228, ISBN 86-80249-43-2.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Marčetić, S.Vukosavić: "Identifikacija parametara rotorskog kola vektorski kontrolisanog asinhronog motora zasnovana na estimaciji elektromagnetnog momenta", IX Simpozijum Energetska elektronika - Ee"97, Novi Sad, Okt 1997, pp. 253-260.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Marčetić, S. Vukosavić: "Mehanizam za korekciju parametara rotora vektorski upravljanog asinhronog motora", X Simpozijum Energetska elektronika - Ee"99, Novi Sad, Okt.1999, pp. 336-343.
(M91) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo na međunarodnom nivouPeter Murray, Darko Marčetić et. al., U.S. Patent: No. US20040211009, “Method and system for determining a washing machine load unbalance”, October 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Katić, D.Marčetić, D.Graovac: "Laboratorijski i simulacioni modeli u nastavi Energetske elektronike", IX Simpozijum Energetska elektronika - Ee"97, Novi Sad, Okt.1997, pp. 683-690
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Marčetić, D.Graovac, V.Katić: "Iskustva u primeni mikrokontrolera familije SAB 80535 u upravljanju energetskim pretvaračima", IX Simpozijum Energetska elektronika - Ee"97, Novi Sad, Okt.1997, pp. 555-562
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetV.Katić, D.Marčetić, D.Graovac: "Energetska elektronika – Praktikum laboratorijskih vežbi", Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, Edicija Univerzitetski udžbenik, Broj 124, Novi Sad, 2000, tiraž 300 primeraka, strana 85, Pomoćni udžbenik.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetV.Katić, V. Porobić, D.Marčetić:"Primena mikroprocesora u energetici, Praktikum laboratorijskih vežbi", FTN, Izdavaštvo, Novi Sad, serija 149, 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD.Graovac, V.Katić, D.Marčetić: "Jednostavan metod regulacije naponskog PWM ispravljača u AC/DC/AC pretvaraču", IX Simpozijum Energetska elektronika - Ee"97, Novi Sad, Okt.1997, pp. 66-73.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Vujičić, D.Pejić, V.Katić, D.Marčetić: "Merenje struje i napona trofaznih PWM invertora", X Simpozijum Energetska elektronika - Ee"99, Novi Sad, Okt.1999, pp. 494-499.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Porobić, D.Marčetić, V.Katić: "Prikaz realizacije savremenog trofaznog naponskog invertora", III Simpozijum Industrijska elektronika – INDEL 2000, Banja Luka (R.Srpska), Nov.2000, pp. 107-113.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD.Graovac, V.Katić, D.Marčetić: "Realni model ispravljača upravljanog impulsno-širinskom modulacijom", XXXIX Konferencija za ETRAN, Zlatibor, Jun 1995, pp. 64-67.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD.Marčetić, M.Božić, D.Graovac, B.Jeftenić: "Modelovanje i simulacija rada vektorski regulisanog pogona sa asinhronim motorom", ETRAN"96, Budva, Jun 1996.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniV.Katić, D.Graovac, V.Vasić, M.Zubić, M.Božić, D.Marčetić: "Energetski pretvarači u regulisanim pogonima za električna vozila", II skup Trendovi razvoja električnih vozila - pogon i aplikacije, Novi Sad, Okt.1996, pp. 8-9.
(M91) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo na međunarodnom nivouSteve Thorn, Darko Marčetić et. al., Emerson Electric Patent No.: EMC-04-023, ""Estimation of Motor Temperature From Terminal Voltages and Automatic Calibration Thereof"", 2005.
(M91) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo na međunarodnom nivouVinod Sadasivam, Darko Marčetić et al., U.S. Patent: No. US20040130287, “Induction Motor Control System“, July 2004.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeUniverzitet u Novom Sadu23.02.2017.
Vanredni profesorEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka23.02.2012.
DocentEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka23.02.2007.
Asistent - stari nazivEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka10.06.1999.