prof. dr Ljiljana Vukajlov


Nedostaje slika

dr Ljiljana Vukajlov

Redovni profesor


Telefon021/485-2419
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Ljiljana Vukajlov rođena je 1961. godine u Novom Sadu u Republici Srbiji, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1987. a magistrirala 1998. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2010 godine.

Radila je kao nastavnik teorijske nastave u SC "Jovan Vukanović" u Novom Sadu (1987-1989). U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Urbanizam na FTN-u u Novom Sadu izabrana je 1989. godine. Tada je bila angažovana i kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam angažovana je od 1997. godine. Trenutno radi kao nastavnik na Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn na FTN-u u Novom Sadu.

Kao asistent je bila angažovana na Saobraćajnom odseku (danas Departman za saobraćaj) FTN-a (1989-1998) na predmetu "Urbanizam", zatim na Odseku za pejzažnu arhitekturu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu (1989-1992) na predmetima "Pejzažna arhitektura" i "Urbanizam i zaštita životne sredine", a na Arhitektonskom odseku (danas Departman za arhitekturu i urbanizam) FTN-a na predmetu “Urbana/ruralna analiza i morfologija” (1997-2010), na predmetu "Urbanističko projektovanje II“ (2002-2007) i na predmetu "Teorija i kritika urbane stredine" na Master studijama (2009-2011). U zvanju nastavnika angažovana je na predmetima "Urbanizam 1" i "Urbanizam 2" na Departmanu za saobraćaj (2007-2013), na predmetima "Urbana/ruralna analiza i morfologija 1" "Urbana/ruralna analiza i morfologija 2", (2010 do danas), a od 2015. godine na predmetima "Elementi i sklopovi zgrada 1" i "Elementi i sklopovi zgrada 2" na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Od 2011. godine je angažovana kao nastavnik i na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju na Specijalističkim studijama pod nazivom "Energetska efikasnost u zgradarstvu", na predmetu "Bioklimatska arhitektura", a od 2014. godine angažovana je kao nastavnik na predmetu "Principi univerzalnog dizajna" na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, FTN-a u Novom Sadu.

Bila je komentor ili mentor velikog broja diplomskih radova iz oblasti Arhitekture i urbanizma. Tokom tri godine bila je rukovodilac galerije "Sava Šumanović" (danas galerija "Đura Kojić") na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, pri čemu je organizovala 60 izložbi raznih auota iz zemlje i inostranstva. U zgradi Muzeja Vojvodine organizovala je izložbu studentskih radova 2001. godine pod nazivom "Na kraju puta - počinje novi", 2010. godine izložbu "URAM 1997 - 2010", 2012. godine izložbu "Istraživanje prostora". U Centralnoj zgradi Rektorata u Novom Sadu tokom 2018. godine organizovala je u saradnji sa svojim asistentima, izložbu radova studenata sa Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN-a pod nazivom "Istraživanje naselja", kao i izložbu radova studenata sa Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn, FTN-a, pod nazivom "Ka univerzalnom dizajnu". Bila je član Odbora za održavanje i razvoj Kampusa Univerziteta u Novom Sadu (2005-2010).

Član je DaNS-a od 1994. godine. Stručni ispit za projektovanje položila je 1995. godine. Od 2005. godine je član Inženjerske komore Srbije od kada ima licencu odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste. Bila je član Upravnog odbora Društva arhitekata Novog Sada (2005-2007). Dva puta je bila stručni izvestilac na konkursima a jednom predsednik komisije za dodelu nagrada Salona arhitekture Novog Sada. Vodila je program Okruglog stola na temu "Javni prostori grada" u okviru Dana arhitekture 2004. godine u Novom Sadu. Nekoliko puta je učestvovala kao koautor na konkursima, pri čemu je, sa kolegama iz Beograda, osvojila otkupnu nagradu na konkursu "Idejno arhitektonsko - urbanističko uređenje centra Šida", 1998 godine. Tokom 2 godine je bila angažovana kao tehnički urednik pri izradama nekoliko Monografija: Bačkog Gradišta (1995), Nacionalnog parka Fruška gora (1995), Dobrinaca (1996) i Čuruga (1997). Bila je član Republičke revizione komisije – za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije objekata od značaja za Republiku Srbiju, a koji se grade na teritoriji AP Vojvodine (2004-2006). Angažovana je i kao član Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata (2016- ). Od 1999. godine je član grupe Per.Art, organizacije koja deluje u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti.

Kao autor ili koautor objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova na teme iz oblasti arhitekture i urbanizma u međunarodnim i domaćim naučnim zbornicima radova, na simpozijumima i u monografijama. Učestvovala je u izradi nekoliko urbanističkih studija: "Urbanistička studija centra Kule - od postojećeg stanja ka strategiji razvoja" (1999), "Predlog uređenja centra Apatina" (2000), "Prostorna studija napuštenih i neiskorišćenih objekata, površina i prostora u Novom Sadu" (2004), "Pristupačnost objekata kulture u Novom Sadu za osobe sa ometenošću u mentalnom razvoju" (2009) i "Istraživanje pozorišnih objekata u Republici Srbiji sa urbanističkih aspekata" (2011). Kao deo tima Instituta za arhitekturu i građevinarstvo FTN-a učestovala je u projektu "Agenda 21 unapređenje održivog razvoja" (2001) i TEMPUS (2005), kao i na više projekata u organizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (2011-2014 i 2015-2018).

Gostovala je u nekoliko radio i televizijskih emisija posvećenih arhitekturi i urbanizmu. Održala je veći broj predavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN, kao i van fakulteta: u Zavodu za urbanizam Srbije (2001), u Prirodnjačkom muzeju (2001), u Podgrađu (2004), u SC "Jovan Vukanović" u Novom Sadu (2003 i 2004) i u Srednjoj tehničkoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Subotici (2005).

Od 2003. godine, u saradnji sa članovima Udruženja studenata sa invaliditetom u Novom Sadu, se više posvetila analizi i valorizaciji prostora sa aspekta pristupačnosti i dizajna za sve, pri čemu je učestvovala u nekoliko skupova organizovanih na te teme. Oblasti interesovanja, koje su u njenom radu i do danas prisutne, su: urbanizam, urbanističko projektovanje, saobraćaj, urbana morfologija, urbana analiza, pristupačnost, univerzalni dizajn, dizajn za sve i bioklimatska arhitektura. 

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor21.10.2020.22.10.2021.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Vanredni profesor21.10.2015.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Studentski centar u Novom Sadu

Diploma

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1987

Identitet građene sredine - teorijske osnove i praktični primer Novog Sada

Magistratura

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1998

Uloga i značaj urbanog i ruralnog bloka u formiranju strukture i identiteta naselja u Vojvodini

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomThe second prize in the category: Publications for Vukajlov, Lj.: Uvod u urbanizam, university textbook, on the 23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade, 7-14 November 2014. p. 10.01. ISBN 978-86-84275-32-7.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Vukajlov Lj., Teofilović N., Kecman M.: Conceptual architectural and urban design of the center of Sida, exhibition How NOT to win an architectural competition, exhibition from Ephemera Collective, on December 21st, 2017. in the Association of architects of Novi Sad
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Vukajlov Lj., Teofilović N., Strugar M.: Conceptual architectural and urban solution of the Gallery Square in Novi Sad, exhibition How NOT to win an architectural competition, exhibition from Ephemera Collective, on December 21st, 2017. in the Association of architects of Novi Sad
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Vukajlov, Lj.: Uvod u urbanizam, fakultetski udžbenik prikazan na 23. Salonu urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2014. ISBN 978-86-84275-32-7
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Vukajlov, Lj.: Multicultural approach to exploring space. Basic explanation application of findings scientific-research work on projects the Ministry of Education, science and of technological development: "Optimization of Architectural and of urban planning, and projecting of in the function of the sustainable development of Serbia", TR 36042, project leader PhD Nađa Kurtović Folić, 2011-2014; on professional projects and analyzes in the research space. In Vukajlov, Lj., Hercegovac-Pašić, V., Bandić, A. and Apostolović, D.: Space Exploration - Exhibition of student works in the field of urban planning, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia and Faculty of Architecture, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Museum of contemporary art of Vojvodina, 12th-26th December, 2012., ISBN 978-86-7892-466-8, COBISS.SR-ID 255640839, http://www.seecult.org/vest/istrazivanje-prostora
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Vukajlov, Lj. Dorić, M.: "Istraživanje pozorišnih objekata u Republici Srbiji sa urbanističkih aspekata", studija prikazana na 20. Salonu urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš, 2011. str. 07.19. ISBN 978-86-84275-26-6
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomVukajlov, Lj., Hercegovac-Pašić, V., Bandić A., Apostolović, D.: "Istraživanje prostora", Izložba studentskih radova iz oblasti urbanizma, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i Arhitektonski fakultet, Sarajevo, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Grid, Novi Sad, Republika Srbija, 12.12.2012. ISBN COBISS.SR-ID 255640839
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D.: Education of students of architecture about the importance of user partipication in the process of valorization and urban space planning using surveys and interviews, in Milica Kostreš and Henry Hanson (editors): Participatory processes in urban planning, monografy, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2019, str. 288-303, ISBN 978-86-6022-190-4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐelošević M., Vukajlov Lj., Tepić G., Milinković A., Brkljač D.: Design of Columns in Terms of Stability, Transactions of Famena, 2018, Vol. 42, No 2, pp. 39-50, ISSN 1333-1124
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D.: RECOMMENDATIONS FOR URBAN REVITALIZATION OF THEATER LOCATIONS: A CASE STUDY – REPUBLIC OF SERBIA, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2019, Vol. 17, No 4, pp. 387-400, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomVukajlov Ljiljana, Milinković Aleksandra, Brkljač Dijana and Olivera Dobrivojević: Evaluation model of the quality of theater locations: case study – Novi Sad, Serbia, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No 2, 2017. pp. 225-238 DOI: 10.2298/FUACE170206017V, UDC 725.822(497.113), ISSN 0354-4605 (Print), ISSN 2406-0860 (Online)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomVukajlov, Lj.: Historical Review of the Interdependence of Settlements and Urban and Rural Blocks, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering Vol. 7. No. 2, 2009. pp.121- 133 DOI: 10.2298/FUACE090212IV UDC 711.43+711.43(091)(045)
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniБjeљaц, Ж., Дoбривojeвић, O., Teрзић, A. и Вукajлoв, Љ.: Spatial planning regulations in order to protect against natural disasters – case study the municipality of Beočin (Serbia). Во С. М. Вдовин и А. А. Ямашкин (ред.): Материалы и международной научно-практической конференции: Природные опасности: связь науки и практики. Русское географическое общество, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева“, Географический институт „Йован Цвиич“, Сербской академии наук и искусств. Издательство Мордовского университета, Саранск, 2015. стp. 51-58. ISBN 978-5-7103-3078-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač D., Vukajlov Lj., Milinković A.: URBAN ANALYSIS AND QUALITY EVALUATION OF SOCIALIZATION SITES WITHIN CITY BLOCKS CASE STUDY: CITY BLOCKS IN LIMAN I AND II IN NOVI SAD, 5. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 21 April, 2017, pp. 767-774, ISBN 978-86-80297-68-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač D., Milinković A., Vukajlov Lj.: URBAN ANALYSIS AND VALORIZATION OF SPACE AROUND THE BUS AND TRAIN STATIONS IN NOVI SAD, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA, 22-23 April, 2016, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 725.3(497.113NOVI SAD)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Brkljač D., Vukajlov Lj.: Traffic Facilities as Elements of Identity of Novi Sad, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 November, 2015, pp. 141-146, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Vukajlov Lj., Brkljač D.: Influence of Organization and Content of the Yard of Urban Block on the Socialization of Residents Case Study - The Liman Blocks In Novi Sad, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, 25-27 November, 2015, pp. 532-538, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D.: Environmental conditions in frequent pedestrian streets in centre of Novi SadIn, in T. Bešević (ed.): Conference proceedings, International conference “Contemporary achievements in civil engineering 2015“, 3. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: University of Novi Sad and Faculty of civil engineering Subotica, 24 April, 2015, pp. 683-690, ISBN 978-86-80297-62-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov Lj., Kopić M.: Valorization of Novi Sad University Campus Accessibility, in V. Bogdanović and V. Basarić (ed.): The fourth international conference: “Towards a Humane City“, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad , 24-25 Oktober, 2013, pp. 133-139, ISBN 978-86-7892-541-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač D., Vukajlov Lj., Milinković A.: Evaluation Model for Accessibility of Public Space, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 24-25 Oktober, 2013, pp. 79-85, ISBN 978-86-7892-541-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D.: Urban features of community cultural centres in Vojvodina, in V. Radonjanin, R. Folić i Đ. Lađinović (ed.): iNDiS 2012 – Planning, design, construction and renewal in the civil engineering, International Scientific Conference, 12. iNDiS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department Civil Engineering and Geodesy, 28-30 November, 2012, pp. 937-943, ISBN 978-86-7892-453-8, UDK: 721
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov, Lj.: "Organization of urban and rural blocks serving the privacy of housing", Zbornik radova, međunarodni naučnostručni skup „Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija – Juče, Danas, Sutra“, Arhitektonsko - građevinski fakultet, Banja Luka, 2011. str. 423-434, ISBN 978-99955-667-7-7 COBISS.BH-ID 2399512
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov, Lj.: Geometry of Urban and Rural Block Bases in the Towns of Vojvodina and Surrounding Regions, XXV International Conference of Geometry and Graphics moNGeometrija 2010, Belgrade 24-27 June 2010.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov, Lj. "Urban Design Course", Second Conference, Reforming Architectural Education in the CARDS Countries, TEMPUS SCM CO19 A04, Skenpoint, Skopje, 2006. 144-149, ISBN 978-9989-118-05-0, COBISS.MK-ID 73043722 M33 (1)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukajlov Lj.: Organizacija urbanih sadržaja u funkciji povećanja bezbednosti saobraćaja , 4. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Institut za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad, 15-16 Oktobar, 1998, pp. 429-433, UDK: 614.862
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAutori: Kisin S., Đukić Lj., Lekić R., Vukajlov, L.: The Survey of Gimnasium Steel Structure, VII Megunareden simpozium društva na gradežnite konstruktori na Makedonija, Ohrid, Republika Makedonija, 2 - 4. oktobar 1997. str. 38/1-38/6
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVukajlov, Lj.: "Stručno obrazovanje kao preduslov pristupačne izgradnje", Nacionalna debata "Pristupačnost - preduslov socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa, Beograd, 03. 10. 2012.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVukajlov Lj.: Organization of urban and rural blocks serving the privacy of housing, in M. Stanković (ed.): Collection of abstracts and conference program: “Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - Past, Present, Future”, Faculty of architectural - civil engineering, 1. Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - past, present, future, Banja Luka: Faculty of architectural - civil engineering, 15 December, 2011, pp. 62-62, ISBN 978-99955-667-6-0, UDK: COBISS.BH-ID 2389784
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVukajlov Lj., Dorić M., Bandić A., Uzunović M: Theatre buildings - potential symbols of settlement, 4th International Conference in the circle “Spectacle – City – Identity”, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences Novi Sad, University of Novi Sad, Užice-Serbia, 7-8 November 2011.,pp. 38-39, ISBN 978-86-7892-354-8 COBISS.SR-ID 264552455
(M35) Autorizovana diskusija sa međunarodnog skupaVukajlov, Lj.: "Stručno obrazovanje kao preduslov pristupačne izgradnje", Nacionalna debata "Pristupačnost - preduslov socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa, Beograd, 03.10.2012
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaMilinković A., Vukajlov Lj.: Elementi identiteta Grbavice u Novom Sadu, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 493-508
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaVukajlov Lj., Bandić A., Dorić M., Červenjak M: Theatre buildings: potential symbols of settlement, Theatre Space after 20th Century, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad-Serbia, 2012., pp. 229-248, ISBN 978-86-7892-435-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaVukajlov Lj., Dorić M.: Uticaj urbanog bloka na kvalitet javnog prostora: Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju, u: Kurtović-Folić, N., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2011, str. 193-218, ISBN 978-86-7892-254-1 COBISS.SR-ID 262615815
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: "Urbanistički kriterijumi scenskih objekata u Republici Srbiji", u Radivoje Dinulović, Dragana Konstantinović, Miljana Zeković (urednici): "Arhitektura scenskih objekata u Republici Srbiji", Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011. str. 283-301, ISBN 978-86-7892-255-8
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaVukajlov Lj., Brkljač D., Milinković A.: Značaj urbanističkih uslova za funkcionisanje Domova kulture u Republici Srbiji, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2013, str. 161-177, ISBN 978-86-7892-563-4
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: "Urbani programi i tehnologije kompetitivnog sela", deo Monografije autora dr Tešić Zdravka i dr Ratka Nikolića pod nazivom "Programi, tehnologije, organizacija i upravljanje razvojem kompetitivnog sela", FTN, Grafički centar GRID, Novi Sad, 2008. str. ISBN 978-86-7892-159-9 COBIS: SR - ID 238323719 UDK 338.43(497.11-22)
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeVukajlov Lj.: Arhitekta Slavko Županski, tekst kataloga i materijal izložbe radova Slavka Županskog pri dodeli Tabakovićeve nagrade, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, 2011, str. 1-48, ISBN 978-86-908283-7-1, UDK: COBISS.SR-ID 267891207
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeVukajlov Lj., Dorić M.: URAM 1997-2010, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2010
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov Lj.: O izložbi „Ka univerzalnom dizajnu“, Izgradnja, 2018, No 7-8, pp. 445-448, ISSN 0350-5421, UDK: 624+71+72(05)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D., Silađi M.: Izložba „Istraživanje naselja“, Izgradnja, 2018, No 7-8, pp. 441-444, ISSN 0350-5421, UDK: 624+71+72(05)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov Lj.: Promišljanje o urbanizmu malih gradova Srbije, Povod - monografija: 50 godina urbanizma u Kikindi - grad po meri čoveka, Biserka Ilijašev, Izgradnja, 2016, Vol. 70, No 3-4, pp. 154-159, ISSN 0350-5421, UDK: 624+71+72(05)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj. Hercegovac-Pašić, V. Bandić, A., Apostolović, D.: Istraživanje prostora, Izložba studentskih radova iz urbanizma, Izgradnja 01-02 (2013) str. 71-74 ISSN 0350-5421 UDK 624+71+72(05)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj. Dorić, M.: Izložba URAM 1997-2010, Izgradnja 64 (2010) 11-12. str. 684-686 ISSN 0350-5421 UDK 624+71+72(05)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Objašnjenje termina načina i sistema građernja urbanih blokova, Izgradnja 63 (2009) 9-10, str. 415-420 UDK 624+71+72(05)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVukajlov Lj.: Dani arhitekture Novog Sada, Izgradnja, 2002, No 4-5, pp. 137-142, ISSN 0350-5421, UDK: 72.012:658.233
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Peta decenija gradića Pejton, DaNS, Časopis za arhitekturu i urbanizam, broj 082, Društvo arhitekata Novog Sada, jun 2017., str. 68-70, ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Urbanistički i arhitektonski aspekti pristupačnosti, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Univerzalni dizajn u arhitekturi, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Prikaz knjige Slobodana Maldinija Enciklopedija arhitekture, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Reanimacija Podgrađa, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj. Naziv: Dani arhitekture Novog Sada 2002. godine, Izgradnja
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Izveštaj žirija za dodelu nagrada Salona arhitekture i Godišnje nagrade arhitekture Novog Sada, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Na kraju puta - počinje novi, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Diplomski rad Milice Vračarić, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Nadgradnja ili nagrdnja, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Urbanista arhitektonskog osećaja, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Novi Sad - talas Dunava, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Arhitektura kao element oblikovanja prostora, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Kuća je ogledalo čoveka, DaNS
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVukajlov, Lj.: Projektovanje kao stvaralački postupak Naziv časopisa: DaNs
(M53) Rad u naučnom časopisuVukajlov, Lj. Dorić, M.: Izložba URAM 1997-2010, DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam, br. 71, Društvo arhitekata Novog Sada, februar 2011. str. 76-77. ISSN 0351-9775, UDK 71
(M53) Rad u naučnom časopisuVukajlov Lj.: Blokovske analogije, DaNS - Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, 2009, No 67, pp. 56-57, ISSN 0351-9775, UDK: 71
(M53) Rad u naučnom časopisu Vukajlov, Lj.: Napušteni, zaboravljeni, neiskorišćeni, DaNS br. 50, jun 2005., str. 16. i 17. ISSN 0351-9775, UDK 71
(M53) Rad u naučnom časopisuVukajlov Lj.: Okrugli sto Dana arhitekture 2005, DaNS - Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, 2005, No 50, pp. 14-14, ISSN 0351-9775, UDK: 71
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov, Lj.: Kritička analiza serije urbanih uzoraka i tema, Agenda 21 unapređenje održivog razvoja
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov, Lj.: Mogućnost prevencije saobraćajnih nezgoda na putevima urbanističkim i prostornim planiranjem, Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 96, Novi Sad, 13. i 14. septembar 1996. godine, str. 444 - 450. 614.86.084(082), 656.1/.5.05(082) UDK:711.4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov, Lj.: Organizacija urbanih sadržaja u funkciji povećanja bezbednosti saobraćaja, Zbornik radova IV simpozijuma sa međunarodnim učešćem “Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima ‘98”, Novi Sad, 15. i 16.oktobar 1998., str. 429. - 433. UDK:614.862
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPočuč, M., Vukajlov, Lj.: "Mesto i uloga učesnika u novom Zakonu o planiranju i građenju kao i Zakonu o državnom premeru i katastru nepokrentnosti", Zbornik Letnje škole urbanizma 2009, Udruženje urbanista Srbije, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Republički geodetski zavod, Zlatibor, 08.-10.06.2009. str. 235 do 243. ISBN 978-86-84275-20-4, COBISS: SR - ID 167725068
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov, Lj., Počuč, M.: "Kriterijumi pristupačnosti objekata", Zbornik radova, Šesto naučno-stručno savetovanja "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Savez građevinskih inženjera Srbije u saradnji sa CIP - Saobraćajni institut d.o.o. Beograd, Institut "Kirilo Savić", Beograd i "Vujić Valjevo" d.o.o., Valjevo, Divčibare 19. maj - 22.maj 2009., str. 573 do 577. ISBN 978-86-904089-6-2, COBISS.SR-ID 158337804
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov. Lj.: Primena novih tehnologija i informacionih sistema na Departmanu za arhitekturu i urbanizam", Peti međunarodni simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja", Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI) Novi Sad, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Prirodno - matematički fakultet Novi Sad, 19. i 20. jun 2009. ISBN 978-86-7892-177-3, COBISS. SR -ID 240334599
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov, Lj. Dimić, J. Vujanović, R.: Kroz arhivske fondove fakulteta, Izložba povodom 50 godina Fakulteta tehničkih nauka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 18.05.2010.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVukajlov, Lj. Dobrivojević, O. Punišić, M.: Podsticajne mere razvoja seoskih naselja, Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, knjiga II, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Palić, april 2013. str. 55-63 ISBN 978-86-6283-006-7 COBISS.SR-ID 197579276
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduVukajlov, Lj: Doprinos urbanizma i prostornog planiranja u sprečavanju saobraćajnih nezgoda na putevima, Strategija sprečavanja saobraćajnih nezgoda na putevima
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloKisin S., Lekić R., Đukić Lj., Vukajlov Lj.: Glavni projekat 2. faze OŠ "Žarko Zrenjanin" u Bačkom Magliću, (odgovorni projektant - dr Srđan Kisin), FTN, Univerzitet u Novom Sadu, 1995
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuAutori: Vukajlov, Lj. Naziv: Grad Scena, idejni urbanistički projekat Korisnik: Mesna zajednica Apatin Rađeno za: Mesnu zajednicu Apatin
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuVukajlov Ljiljana, Milinković Aleksandra i Brkljač Dijana: kustosi na izložbi: „Mreža: struktura i život naselja“, izložba studentskih radova, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Grid, Novi Sad, mesto održavanja izložbe Narodni muzej „Zaječar“, Zaječar, 12.-29.12.2015. ISBN 978-86-7892-777-5 COBISS.SR-ID 301749255
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuVukajlov Lj.: Ka univerzalnom dizajnu, izložba studentskih radova, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, mesto održavanja izložbe Hol Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 26.03.-12.04.2018. , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018, ISBN 978-86-6022-039-6
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuVukajlov Lj., Milinković A., Brkljač D., Silađi M.: „Istraživanje naselja“, izložba studentskih radova, Hol Centralne zgrada Univerziteta, Novi Sad, 12.02.-02.03.2018., Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2018, ISBN 978-86-6022-026-6
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuVukajlov, Lj. Dorić, M.: URAM 1997-2010, Retrospektivna izložba studentskih radova, Departman za arhitekturu i urbanzam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Grid, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija, 22.09.2010. ISBN 978-86-7892-280-0 COBISS.SR-ID 255640839
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuVukajlov Lj., Dimić J., Vujanović R.: Kroz arhivske fondove fakulteta, Izložba povodom 50 godina Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Grid, 2010, ISBN 978-86-7892-249-7
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetVukajlov, Ljiljana: Uvod u urbanizam, FTN, Edicija tehničke nauke - udžbenici 668, Novi Sad 2017, ISBN 978-86-7892-979-3, COBISS.SR-ID 317576711
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetVukajlov, Ljiljana: Uvod u urbanizam, FTN, Edicija tehničke nauke - udžbenici 495, Novi Sad 2015, ISBN 978-86-7892-686-0, COBISS.SR-ID 294923783
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetVukajlov, Ljiljana: Uvod u urbanizam, FTN, Edicija tehničke nauke - udžbenici 441, Novi Sad, 2014, ISBN978-86-7892-588-7, COBISS.SR-ID 282816519
(M72) Odbranjen magistarski rad"Identitet građene sredine - teorijske osnove i praktični primer Novog Sada"
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaУлога урбаног и руралног блока у формирању структуре и идентитета насеља у Војводини
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu21.10.2020.
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu21.10.2015.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka21.10.2010.
Asistent - stari nazivArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka28.02.2007.