prof. dr Platon Sovilj


Nedostaje slika

dr Platon Sovilj

Redovni profesor


Telefon021/485-4542
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Prof. dr Platon Sovilj je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Diplomirao je 1997. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo, smer Elektronika i telekomunikacije, usmerenje Elektronika.

Magistarski rad pod nazivom „Eksterno testiranje površinskih kalemova uređaja za magnetsku rezonancu“ odbranio je 2006. godine (na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, oblast Elektrotehnika i računarstvo, smer Elektronika).

Doktorirao je 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Tema disertacije je „Stohastičko digitalno merenje EEG signala“.

Predaje na studijskim programima: Energetika, elektronika i telekomunkacije (OAS, MAS i DAS), Biomedicinsko inženjerstvo (OAS, MAS i DAS), i Merenje i regulacija (OAS i MAS) na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Redovni profesor
13.09.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.12.2010.01.08.2011.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom01.10.2007.01.11.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor13.09.2016.12.09.2021.Katedra za električna merenja
Docent13.09.2011.12.09.2016.Katedra za električna merenja
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za električna merenja
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.04.2016.Katedra za električna merenja
NazivU Ustanovi
Temperaturna kompenzacija refleksionog optokaplera

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Eksterno testiranje površinskih kalemova uređaja za magnetsku rezonancu

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Stohastičko digitalno merenje EEG signala

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPejić D., Naumović-Vuković D., Vujičić B., Radonjić A., Sovilj P., Vujičić V.: Stochastic digital DFT processor and its application to measurement of reactive power and energy, Measurement, 2018, pp. 494-504, ISSN 0263-2241
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSovilj P., Milovančev S., Vujičić V.: Digital Stochastic Measurement of a Nonstationary Signal With an Example of EEG Signal Measurement, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2011, Vol. 60, No 9, pp. 3230-3232, ISSN 0018-9456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadonjić A., Sovilj P., Vujičić V.: Stochastic Measurement of Power Grid Frequency Using a Two-Bit A/D Converter, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2014, Vol. 63, No 1, pp. 56-62, ISSN 0018-9456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuUrekar M., Sovilj P.: EEG dynamic noise floor measurement with stochastic flash A/D converter, Biomedical Signal Processing and Control, 2017, Vol. 38, pp. 337-345, ISSN 1746-8094
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSovilj P., Milovanović M., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z.: Influence of Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic Measurement of EEG Signal over an Interval, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 270-278, ISSN 1335-8871
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBeljić Ž., Vujičić V., Pejić D., Sokola M., Mitrović Z., Sovilj P.: Grid Fundamental Harmonic Measurement in Presence of Gaussian Frequency Deviation Using 2-bit Flash A/D Converter“, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 481-488, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPejić D., Gazivoda N., Ličina B., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B.: A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog Uniform Noise, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 3, pp. 61-66, ISSN 1582–7445
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBiro M., Ković V., Novović Z., Pejović J., Sokić J., Sovilj P.: ERP correlates of placebo and 'anti-placebo' effects, Primenjena psihologija, 2013, Vol. 6, pp. 339-354, ISSN 1821-0147
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBeljić Ž., Ličina B., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V., Vujičić B.: Measurement of Definite Integral of Sinusoidal Signal Absolute Value Third Power Using Digital Stochastic Method, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 85-98, ISSN 1451-4869, UDK: 620.91:621.317
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNovaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N.: Multisensory Platform Based on NEC Protocol, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 23-33, ISSN 1451-4869, UDK: 004.7:621.398]:621.317
(M53) Rad u naučnom časopisuSovilj P., Vujičić V., Pjevalica N., Pejić D., Urekar M., Župunski I.: Influence of signal stationarity on digital stochastic measurement implementation, Electronics, 2013, Vol. 17, No 1, pp. 45-53, ISSN 1450-5843, UDK: 621.38
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSovilj P.: Stohastičko digitalno merenje EEG signala, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoVujičić V., Pejić D., Pjevalica N., Sovilj P., Mitrović Z., Urekar M., Beljić Ž., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić B.: Sistem za merenje, kontrolu i nadzor nad tokovima električne snage i energije u DTS XkV/0,4kV, 2014
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoVujičić V., Davidović D., Pjevalica N., Pjevalica V., Pejić D., Župunski I., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Vujičić B., Beljić Ž.: Četvorostruki trofazni analizator snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije – tipska oznaka MM4, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoVujičić V., Davidović D., Pjevalica N., Pjevalica V., Pejić D., Župunski I., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Vujičić B., Beljić Ž.: Dvostruki trofazni analizator snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije – tipska oznaka MM2, 2012
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Vujičić B., Gazivoda N., Pjevalica N., Pejić D., Sovilj P., Urekar M., Pjevalica V.: Prototip trofaznog limitera, 2014
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Vujičić V., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Sovilj P., Pjevalica N., Pejić D., Župunski I., Urekar M., Beljić Ž.: Prototip redukovanog digitalnog dela ASIC čipa – tipska oznaka MM2 – IC - V1, 2013
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Pjevalica N., Pjevalica V., Pejić D., Župunski I., Vujičić V., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Vujičić B.: Industrijski prototip - moduo sa 20 paralelnih dvobitnih FADC na jednoj štampanoj ploči, 2012
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Vujičić V., Davidović D., Pjevalica N., Pjevalica V., Pejić D., Župunski I., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Vujičić B.: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije - tipska oznaka MM2, 2012
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Vujičić V., Davidović D., Pjevalica N., Pjevalica V., Pejić D., Župunski I., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Vujičić B.: Industrijski prototip četvorostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije – tipska oznaka MM4, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektrična merenja, metrologija i biomedicinaUniverzitet u Novom Sadu13.09.2021.
Vanredni profesorElektrična merenja, metrologija i biomedicinaUniverzitet u Novom Sadu13.09.2016.
DocentElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka13.09.2011.
Asistent - stari nazivElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka12.07.2010.
Asistent pripravnik RElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka24.01.2009.
Asistent - stari nazivElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka01.10.2007.