prof. dr Goran Stojanović


Nedostaje slika

dr Goran Stojanović

Redovni profesor


Telefon021/485-2553
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 309

Goran Stojanović, rođen je 1972. godine. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Smederevu sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku Elektrotehničke struke i računarstva, smer Elektronika i telekomunikacije, sa prosečnom ocenom 8.72 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Nakon diplomiranja (novembra 1996. godine) radi na Katedri za elektroniku, Instituta za energetiku, elektroniku i telekomunikacije u Novom Sadu kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju, sve do oktobra 1998. godine, od kada je na pomenutoj katedri zaposlen kao asistent pripravnik. Magistarske studije upisao je 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektronika, usmerenje Mikroelektronika. U roku je položio sve predviđene ispite (prosečna ocena 10.00) sa potrebnim stručnim i naučnim radovima. Javno je odbranio magistarski rad 14. oktobra 2002. godine pod nazivom “Modelovanje i optimizacija monolitnih spiralnih induktora”. Doktorsku tezu pod nazivom “Optimizacija monolitnih induktivnih mikrostruktura” je uspešno javno odbranio 8. jula 2005. godine. 2005 godine izabran je u zvanje docenta, a 2010. godine u zvanje vanrednog profesora, a 2015 u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Elektronika. U okviru nastave drži predavanja studentima na predmetu “Uvod u Elektroniku”, “Materijali u elektrotehnici”, "Nanotehnologije" "Medicinska elektronika", "Karakterizacija i testiraje mikroelektronskih kola" "Organska elektronika". Objavio je 4 udžbenika i jednu zbirku zadataka. U svom stručnom i naučnom radu uradio je kao autor ili koautor 70 radova u časopisima međunarodnog značaja, 40 radova na međunarodnim konferencijama i 30 radova na domaćim konferencijama. Koordinator više medjunarodnih projekata H2020 (MEDLEM, AQUASENSE), FP7 (APOSTILLE, SENSEIVER), ERASMUS+ (IF4TM, MILETUS), TEMPUS (WBCInno). Goran Stojanović se naročito ističe u nastavnoj delatnosti, gde na anketama studenata dobija najviše ocene o svom radu (oko 9.95), zbog čega je na dan FTNa (18.05.2008.) dobio nagradu za najbolje ocenjenog profesora od strane studenata. Goran Stojanović živi u Novom Sadu. Govori engleski jezik. Član je IEEE.

Redovni profesor
21.10.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor21.10.2010.01.10.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent03.11.2005.01.10.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Strujna zaštita snažnih tranzistora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Modelovanje i optimizacija monolitnih spiralnih induktora

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Optimizacija monolitnih induktivnih mikrostruktura

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvejin K., Sliwa M., Manjakkal L., Kulawik J., Stojanović G., Szwagierczak D.: Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite operating at high temperatures , Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 612-624, ISSN 0925-4005
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiSavić S., Stojanović G., Vasiljević D., Vojisavljević K., Dapčević A., Radojković A., Pršić S., Branković G.: Nanoindentation study of nickel manganite ceramics obtained by a complex polymerization method, Ceramics International, 2016, Vol. 42, No 10, pp. 12276-12282, ISSN 0272-8842
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMooranian A., Zamani ., Mikov M., Goločorbin-Kon S., Stojanović G., Arfuso F., Al-Salami .: Novel nano-encapsulation of probucol in microgels: scanning electron micrograph characterizations, buoyancy profiling, and antioxidant assay analyses , Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology, 2018, pp. 1-7, ISSN 2169-1401
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSimic M., Manjakkal L., Zaraska K., Stojanović G., Ravinder D.: TiO2-Based Thick Film pH Sensor, IEEE Sensors Journal, 2017, Vol. 17, No 2, pp. 248-255, ISSN 1530-437X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJeranče N., Bednar N., Stojanović G.: An Ink-Jet Printed Eddy Current Position Sensor, Sensors, 2013, Vol. 13, pp. 5205-5219, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s130405205
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMenićanin A., Živanov Lj., Stojanović G., Samardžić N., Radjelović D.: Transport parameters of inkjet printed nanoparticle silver on polyimide substrate measured at room and liquid nitrogen temperatures , IEEE Transactions on Electron Devices, 2013, Vol. 60, No 9, pp. 2963-2967, ISSN 0018-9383
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVučinić-Vasić M., Božin E., Bessais L., Stojanović G., Kozmidis-Luburić U., Abeykoon J., Bostjan M., Kremenović A., Antić B.: Thermal Evolution of Cation Distribution/Crystallite Size and Their Correlation with the Magnetic State of Yb-Substituted Zinc Ferrite Nanoparticles, Journal of Physical Chemistry C, 2013, Vol. 117, No 23, pp. 12358-12365, ISSN 1932-7447
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSamardžić N., Mionić M., Dakić B., Hofmann H., Dautović S., Stojanović G.: Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale TiO2 Ink-jet Printed Memristor, IEEE Transactions on Electron Devices, 2015, ISSN 0018-9383, UDK: 10.1109/TED.2015.2421283
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojanović G., Kitić G., Savić S., Crnojević-Bengin V.: Electrical Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range, Journal of Alloys and Compounds, 2013, Vol. 554, pp. 264-270, ISSN 0925-8388
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMilanović M., Stojanović G., Nikolić Lj., Radovanović M., Škorić B., Miletić A.: Electrical and structural characterisation of nanostructured titania coatings deposited on interdigitated electrode system, Materials chemistry and physics, 2011, Vol. 130, No 1-2, pp. 769-774, ISSN 0254-0584, UDK: 10.1016/j.matchemphys.2011.07.061
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSavić S., Mančić L., Vojisavljević K., Stojanović G., Branković Z., Aleksić O., Branković G.: Microstructural and electrical changes in nickel manganite powder induced by mechanical activation, Materials Research Bulletin, 2011, Vol. 46, No 7, pp. 1065-1071, UDK: 10.1016/j.materresbull.2011.03.008
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJeranče N., Vasiljević D., Samardžić N., Stojanović G.: A Compact Inductive Position Sensor Made by Inkjet Printing Technology on a Flexible Substrate, Sensors, 2012, Vol. 12, pp. 1288-1298, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s120201288
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojanović G., Radovanović M., Malešev M., Radonjanin V.: Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor, Sensors, 2010, Vol. 10, No 5, pp. 4270-4280, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s100504270
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTripković Đ., Vukmirović J., Bajac B., Samardžić N., Đurđić E., Stojanović G., Srdić V.: Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium titanate thin films, Ceramics International, 2016, Vol. 42, pp. 1840-1846, ISSN 0272-8842
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvejin K., Sliwa M., Manjakkal L., Kulawik J., Stojanović G., Szwagierczak D.: Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite operating at high temperatures , Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 612-624, ISSN 0925-4005
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSavić S., Stojanović G., Vasiljević D., Vojisavljević K., Dapčević A., Radojković A., Pršić S., Branković G.: Nanoindentation study of nickel manganite ceramics obtained by a complex polymerization method, Ceramics International, 2016, Vol. 42, No 10, pp. 12276-12282, ISSN 0272-8842
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadovanović M., Mojić B., Cvejin K., Srdić V., Stojanović G.: A Wireless LC Sensor Coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for Measuring Temperature, Sensors, 2015, Vol. 15, pp. 11454-11464, ISSN 1424-8220
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuManjakkal L., Cvejin K., Kulawik J., Zaraska K., Szwagierczak D., Stojanović G.: Sensing mechanism of RuO2–SnO2 thick film pH sensors studied by potentiometric method and electrochemical impedance spectroscopy, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, Vol. 759, pp. 82-90, ISSN 1572-6657
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJeranče N., Bednar N., Stojanović G.: An Ink-Jet Printed Eddy Current Position Sensor, Sensors, 2013, Vol. 13, pp. 5205-5219, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s130405205
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojanović G., Kitić G., Savić S., Crnojević-Bengin V.: Electrical Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range, Journal of Alloys and Compounds, 2013, Vol. 554, pp. 264-270, ISSN 0925-8388
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMenićanin A., Živanov Lj., Stojanović G., Samardžić N., Radjelović D.: Transport parameters of inkjet printed nanoparticle silver on polyimide substrate measured at room and liquid nitrogen temperatures, IEEE Transactions on Electron Devices, 2013, Vol. 60, No 9, pp. 2963-2967, ISSN 0018-9383
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLečić N., Stojanović G., Đurić S., Laboure E.: Design and Analysis of Planar Symmetric Six-Phase Coupled Inductors, IEEE Transactions on Magnetics, 2015, No 99, pp. 1-8, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2383358
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukmirović J., Tripković Đ., Bajac B., Kojić S., Stojanović G., Srdić V.: Comparison of barium titanate thin films prepared with inkjet printing and spin coating, Processing and Application of Ceramics, 2015, Vol. 9, pp. 151-156, ISSN 1820-6131
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić S., Stojanović G.: A Compact Planar Transformer With an Improved Winding Configuration, IEEE Transactions on Magnetics, 2014, Vol. 50, No 11, pp. 1-4, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2321630
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojanović G., Mandić V., Ćurčić M., Vasiljević D., Kisić M., Radosavljević N.: Combining rapid prototyping techniques in mechanical engineering and electronics for realization of a variable capacitor, Rapid Prototyping Journal, 2014, Vol. 20, No 2, pp. 115-120, ISSN 1355-2546
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBednar N., Stojanović G.: An Organic Electronics Laboratory Course for Graduate Students in Electrical Engineering, IEEE Transactions on Education, 2013, Vol. 56, No 3, pp. 280-286, ISSN 0018-9359
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E.: Analysis of the Coupling Effect in Different Meander - Type Winding Planar Transformer, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Vol. 49, No 7, pp. 3993-3996, ISSN 0018-9464
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvejin K., Mojić B., Srdić V., Stojanović G.: Dielectric studies of barium bismuth titanate as a material for application in temperature sensors, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, Vol. 24, No 4, pp. 1243-1249, ISSN 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDamnjanović M., Živanov Lj., Stojanović G., Menićanin A.: Influence of Conductive Layer Geometry on Maximal Impedance Frequency Shift of Zig-zag Ferrite EMI Suppressor, IEEE Transactions on Magnetics, 2010, Vol. 46, No 6, pp. 1303-1306, ISSN 0018-9464
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMaksimović M., Stojanović G., Radovanović M., Malešev M., Radonjanin V., Radosavljević G., Smetana W.: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Construction and Buildings Materials, 2012, Vol. 26, No 1, pp. 327-333, ISSN 0950-0618(02)00045-4, UDK: 10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBednar N., Matović J., Stojanović G.: Properties of Surface Dielectric Barrier Discharge Plasma Generator for Fabrication of Nanomaterials, Journal of Electrostatics, 2013, Vol. 71, No 6, pp. 1068-1075, ISSN 0304-3886
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuS. Đurić, G. Stojanović, M. Damnjanović, E. Laboure, „Analysis of the Coupling Effect in Different Meander- Type Winding Planar Transformers,“ IEEE Transactions on Magnetics, vol. 49, no 7, pp. 3993-3996, 2013, ISSN 0018-9464
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuK. Cvejin, B. Mojić, N. Samardžić, V. V. Srdić, G. M. Stojanović, “Dielectric studies of barium bismuth titanate as a material for application in temperature sensors”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 24, pp. 1243-1249, 2013, ISSN: 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSamardžić N., Bajac B., Bajić J., Đurđić E., Miljević B., Srdić V., Stojanović G.: Photoresistive switching of multiferroic thin film memristors, Microelectronic Engineering, 2018, ISSN 0167-9317, UDK: 10.1016/j.mee.2017.10.018
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVasiljević D., Mansouri A., Anzi L., Sordan R., Stojanović G.: Performance Analysis of Flexible Ink-jet Printed Humidity Sensors Based on Graphene Oxide, IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, No 11, pp. 4378-4383, ISSN 1530-437X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSamardžić N., Bajac B., Srdić V., Stojanović G.: Conduction mechanisms in multiferroic multilayer BaTiO3/NiFe2O4/BaTiO3 memristors, Journal of Electronic Materials, 2017, ISSN 0361-5235, UDK: 10.1007/s11664-017-5618-2
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVasiljević D., Brajković D., Krklješ D., Obrenović B., Stojanović G.: Testing and Characterization of Multilayer Force Sensing Resistors Fabricated on Flexible Substrate, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2017, Vol. 47, No 1, pp. 40-48, ISSN 0352-9045
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojanović G., Lečić N., Kojić S., Vasiljević D.: Characterization of customized ferrite cores for a compact six-phase coupled inductor, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 2018, Vol. 57, pp. 19-27, ISSN 1383-5416
(M23) Rad u međunarodnom časopisuThamphiwatana S., Phairatana T., Chirasatitsin S., Samae M., Velvé Casquillas G., Al-Salami H., Kojić S., Stojanović G.: A microfuidic micromixer fabricated using polydimethylsiloxane-based platform for biomedical applications, MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2018, Vol. 48, No 3, pp. 173-179, ISSN 0352-9045, UDK: 621.3:(53+54+621+66)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN. Bednar, J. Matović, G. Stojanović, “Properties of Surface Dielectric Barrier Discharge Plasma Generator for Fabrication of Nanomaterials”, Journal of Electrostatics, vol. 71, no 6, pp. 1068-1075, 2013, ISSN 0304-3886.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN. Jeranče, G. Stojanović, Nataša Samardžić, Daniel Kesler, “Parallel computing applied to inductance calculation for flexible inductors”, COMPEL, vol. 32, no. 3, pp. 1067-1081, 2013, ISSN: 0332-1649.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN. Bednar, G. Stojanović, “An Organic Electronics Laboratory Course for Graduate Students in Electrical Engineering”, IEEE Transactions on Education, 56 (3) pp. 280 - 286, 2013, ISSN: 0018-9359
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojanović G., Lečić N., Damnjanović M., Živanov Lj.: Electrical and temperature characterization of NiZn ferrites, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2011, Vol. 35, No 3, pp. 165-176, ISSN 1383-5416, UDK: 10.3233/JAE-2011-1329
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGoran Stojanović, Slavica Savić, Ljiljana Živanov, "Important Role of the Hall Effect Measurement System in a Modified Course of Materials in Electrical Engineering", IEEE Transaction on Education, vol. 52, no. 3, pp. 297- 304, 2009.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonić V., Palmer K., Stojanović G., Crnojević-Bengin V.: Flexible Sierpinski Carpet Fractal Antenna on a Hilbert Slot Patterned Ground, International Journal of Antennas and Propagation, 2012, Vol. 2012, No 980916, pp. 1-7, ISSN 1687-5869, UDK: 10.1155/2012/980916
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSatarić M., Bednar N., Satarić B., Stojanović G.: Actin filaments as nonlinear RLC transmission lines, International Journal of Modern Physics B, 2009, Vol. 23, No 22, pp. 4697-4711, ISSN 0217-9792, UDK: 10.1142/S021797920905331X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPajkanovic A., Stojanović G., Đurić S.: Performance analysis of meander-type inductor in silicon and flexible technology, Microelectronics Journal, 2016, Vol. 56, pp. 57-64, ISSN 0026-2692
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrklješ D., Stojanović G.: An Ink-Jet Printed Capacitive Sensor for Angular Position/Velocity Measurements, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 77-82, ISSN 1582–7445
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimić M., Babić Z., Risojević V., Stojanović G.: Novel Non-Iterative Method for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 57-62, ISSN 1582–7445
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilinković B., Milićević M., Simić Đ., Stojanović G., Đurić R.: Low-pass filter for UWB system with the circuit for compensation of process induced on-chip capacitor variation , Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2015, Vol. 45, No 4, pp. 266-276, ISSN 0352-9045
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKojić S., Ajkalo S., Gužvica M., Vasiljević D., Radovanović M., Stojanović G.: A Counter of Number of Products on the Shelf – Influences on Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent Packaging, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2014, Vol. 44, No 4, pp. 321-329, ISSN 0352-9045, UDK: 621.3:(53+54+621+66)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrklješ D., Vasiljević D., Stojanović G.: A Capacitive Angular Sensor with Flexible Digitated Electrodes, Sensor Review, 2014, Vol. 34, No 4, pp. 382-388, ISSN 0260-2288
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E.: Analysis of the Coupling Effect in Different Meander- Type Winding Planar Transformers, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Vol. 49, No 7, pp. 3993-3996, ISSN 0018-9464
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJeranče N., Stojanović G., Samardžić N., Kesler D.: Parallel computing applied to inductance calculation for flexible inductors, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2013, Vol. 32, No 3, pp. 1067-1081, ISSN 0332-1649, UDK: 10.1108/03321641311306097
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSamardžić N., Jeranče N., Stojanović G.: Novel Solution for Flexible Inductive Position Sensor, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 10, pp. 1881-1886, ISSN 1546-198X
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetG. Stojanović, "Nanoelektronika i primena nanomaterijala", Edicija tehničke nauke - Udžbenici, FTN Izdavaštvo (338), Novi Sad, 2012.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetG. Stojanović, Lj. Živanov, "Materijali u elektrotehnici", Edicija Tehničke Nauke - Udžbenici, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2007.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSlavica Savić, Goran Stojanović, Maria Vesna Nikolić, Obrad Aleksić, Danijela Luković-Golić, Pantelija Nikolić, “Electrical and transport properties of nickel manganite obtained by Hall effect measurements”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, DOI 10.1007/s10854-008-9710-5, 2008
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGoran Stojanović, Vladimir Srdić, Marija Maletin, “Electrical properties of yttrium-doped Zn and Ni–Zn ferrites”, Physica Status Solidi (a), vol. 205, no. 10, pp. 2464-2468, 2008
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGoran Stojanović, Mirjana Damnjanović, Ljiljana Živanov, “Temperature dependence of electrical parameters of SMD ferrite components for EMI suppression”, Microelectronics Reliability, vol. 48, no. 7, pp. 1027-1032, July 2008.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Damnjanović, G. Stojanović, V. Desnica, Lj. Živanov, R. Raghavendra, P. Bellew, N. Mcloughlin, “Analysis, design and characterization of ferrite EMI suppressors,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 42, no. 2, pp. 270-277, February 2006.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuG. Stojanović, M. Damnjanović, V. Desnica, Lj. Živanov, R. Raghavendra, P. Bellew, N. Mcloughlin, “High performance zig-zag and meander inductors embedded in ferrite material,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 297/2, pp. 76-83, February 2006.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuR. Raghavendra, P. Bellew, N. Mcloughlin, G. Stojanović, M. Damnjanović, V. Desnica, Lj. Živanov, “Characterization of Novel Varistor+Inductor Integrated Passive Devices,” IEEE Electron Devices Letters, vol. 25, no. 12, pp. 778-780, December 2004.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMirjana Damnjanović, Goran Stojanović, Ljiljana Živanov, "An educational software tool for design of ferrite EMI suppressors", International Journal of Electrical Engineering Education, vol. 46, no. 3, pp. 225- 238, 2009.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Damnjanović, G. Stojanović, Lj. Živanov, V. Desnica, “Comparison of different structures of ferrite EMI suppresors,“ Microelectronics International, vol. 23, no. 3, pp. 42-48, September 2006.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuG. Stojanović, Lj. Živanov, “Novel efficient method for inductance calculation of inductors with optimized layout,” International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, vol. 16, no. 5, pp. 463-469, September 2006.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuG. Stojanović, Lj. Živanov, M. Damnjanović, “Novel efficient methods for inductance calculation of meander inductor,“ COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, vol 25, no. 4, pp. 916-928, December 2006.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu21.10.2015.
Vanredni profesorElektronikaFakultet tehničkih nauka21.10.2010.
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka03.11.2005.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka01.09.2003.
Asistent pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka01.09.1998.