prof. dr Slobodan Tabaković


Nedostaje slika

dr Slobodan Tabaković

Redovni profesor


Telefon021/485-2315
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 113

1993. godine upisao Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski odsek. Diplomirao na smeru Proizvodno mašinstvo 1998. god. i odmah upisao poslediplomske studije na istom fakultetu i odseku, a na smeru Fleksibilne tehnološke strukture. U periodu od decembra 1998. godine do oktobra 2000. godine bio stipendista republičkog Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj i saradnik Fakulteta tehničkih nauka u okviru naučno-istraživačkog projekta. Od oktobra 2000. godine do 2003 godine asistent pripravnik na Fakultetu tehničkih nauka. Magistrirao 2002. godine na temu:” Analiza mogućnosti primne pojedinih tipova paralelnih mehanizama u gradnji mašina alatki i razvoj programskog sistema za njihov automatizovani izbor”. 2003. godine izabran za asistenta za užu naučnu oblast Mašine alatke, Fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorirao 2008. godine na temu: "Razvoj programskog sistema za automatizovano projektovanje mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama i optimalni izbor njihovih komponenti". Oktobra 2008. godine izabran u zvanje docenta, 2013, u zvanje vanrednog a oktobra 2018. godine u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Mašine alatke, Fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja na Fakultetu tehničkih nauka

Redovni profesor
24.10.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu09.10.2013.01.10.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
Docent09.10.2008.01.09.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa doktoratom20.03.2008.01.09.2008.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa magistraturom01.12.2004.01.03.2008.Departman za proizvodno mašinstvo
Tržište rada sss19.02.2002.01.11.2004.Departman za proizvodno mašinstvo
Vanredni profesor24.10.2013.Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja
NazivU Ustanovi
Prilog projektovanju objektno orjentisanog prilaza za integraciju CAD i CAM/SAP programskih sistema

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Mogućnost primene pojedinih tipova paralelnih mehanizama u gradnji mašina alatki i prilog razvoju programskog sistema za njihovo automatizovano projektovanje i izbor

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Razvoj programskog sistema za automatizovano projektovanje mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama i optimalni izbor njihovih komponenti

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Radisavljević I., Rajnović D., Dramićanin M., Tabaković S., Erić-Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: Geometry, mechanical and ballistic properties of ADI material perforated plates, Materials and Design, 2015, Vol. 83, pp. 66-74, ISSN 0261-3069
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Milojević Z.: Mathematical modeling and experimental testing of high-speed spindle behavior, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, Vol. 77, No 5-8, pp. 1071-1086, ISSN 0268-3768, UDK: DOI: 10.1007/s00170-014-6
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Automated Acquisition of Proximal Femur Morphological Characteristics, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 2850-293, ISSN 1335-8871, UDK: 10.2478/msr-2014-0039
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTabaković S., Grujić J., Zeljković M., Blagojević Z., Radojević B., Popović Z., Stanojević V.: Computer and experimental analysis of the stress state of the cement hip joint endoprosthesis body, Vojnosanitetski pregled, 2014, ISSN 0042-8450, UDK: prihvaćen za objavljivanje 10.01.2014.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Mlađenović C., Tabaković S., Milojević Z., Hadžistević M.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2018, ISSN 0354-9836
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomTabaković S., Živković A., Grujić J., Zeljković M.: Using CAD/CAE software systems in the design process of modular, revision total hip endoprosthesis, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 97-102, ISSN 1583-7904
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŽivković A., Zeljković M., Tabaković S.: Matematical Model for the Roller Bearing Life Determination, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2010, Vol. 8, No 3/2010, pp. 108-115, ISSN 1583-7904
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomTabaković S., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of Workspace of Machine Tools Based on Parallel Kinematics, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2010, pp. 88-96, ISSN 1583-7904
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Tabaković S., Vićević M., Beju L.: Sculpting system based on dexel approach, 6. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu: "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania, Faculty of Engineering, 12-15 Jun, 2013, pp. 3-6, ISBN 1843-2522
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Tabaković S., Vićević M., Beju L.: Sculpting system based on dexel approach, 6. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu: "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania, Faculty of Engineering, 12-15 Jun, 2013, pp. 3-6, ISBN 1843-2522
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Zeljković M., Živanović S.: MACHINE TOOLS AND INDUSTRY 4.0 - TRENDS OF DEVELOPMENT, 4. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, 27-30 Novembar, 2018, pp. 2-19, ISBN 978-99976-719-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežev M., Tabaković S., Zeljković M., Štrbac B., Mlađenović C.: Analysis and verification of complex surfacess machining by three axis milling machine center , 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 83-86, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽivković A., Zeljković M., Tabaković S.: Influence temperature on stiffness matrix for paired (duplex) angular contact ball bearings , 8. International Scientific Conference Research and development of mechanical elements and systems - IRMES, Trebinje: University of Monternegro, Faculty of Mechanical Engineering, 7-9 Septembar, 2017, pp. 189-194, ISBN 978-9940-527-53-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić M., Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M.: Processing of diagnostic images of the skeletal system, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 215-218, ISBN 978-86-7892-419-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Design of 3-DOF machine tool based on hybrid mechanism, 7. International Triennial Conference "Heavy Machinery" - HM, Vrnjacka Banja: Faculty of Mechanical Engineering, 29-2 Jun, 2011, pp. 19-26, ISBN ISBN 978-86-82631-58
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Živković A., Grujić J., Zeljković M.: Design process of modular, revision total hip endoprosthesis, 5. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu: University of Sibiu, Romania, 2-5 Jun, 2011, pp. 395-398, ISBN 1843-2522
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Mlađenović C., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of kinematic characteristics of machine tools using a virtual model, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-019-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Zeljković M., Tabaković S., Hadžistević M.: Application of laser measuring systems for testing the geometric accuracy of machine tools, 1. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECH-CONF), Subotica: Subotica Tech, College of Applied Sciences, 8-10 Decembar, 2011, pp. 257-263, ISBN 978-86-85409-67-7, UDK: 077.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Mlađenović C.: An improved model for determining the thermal preload of ball bearings with angular contact, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje, 25-26 Septembar, 2015, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-722-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Živanović S., Zeljković M.: The Application Of Virtual Prototype In Design Of A Hybrid Mechanism Based Machine Tools, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of technical sciences, 25-26 Septembar, 2015, pp. 62-66, ISBN 978-86-7892-722-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković, S., Gatalo, R., Konjović, Z.: Object-Oriented Approach to Design Process Automation, The 2nd Regional Symposium “Young People and the Multidisciplinary Research”, Timisoara, Romania, 1999., pp. 462 – 468, ISBN 973-585-041-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković, S.; Gatalo, R.; Zeljković, M.: Designing machine tools based on parallel kinematics using contemporary engineering and mathematical methods the 15th international DAAAM symposium, “Intelligent Manufacturing & Automation: Globalization – Technology – Men - Nature” 3 – 6th November 2004, Vienna, Austria, pp. 453-454, ISSN 1726-9679, ISBN 3-901509-42-9
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaZeljković M., Tabaković S., Milojević Z., Živković A., Navalušić S.: Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke – monografije, 2016, ISBN 978-86-7892-854-3
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaZeljković M., Tabaković S., Antić A.: Programiranje numerički upravljanih obradnih sistema, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad, 2013, str. 1-257, ISBN 978-86-7892-523-8
(M43) Monografska bibliografska publikacijaZeljković M., Borojev Lj., Tabaković S., Antić A., Živković A.: Programiranje numerički upravljanih mašina alatki za obradu rezanjem, Fakultet tehničkih nauka, 2010, str. 1-197, ISBN 978-86-7892-329-6, UDK: 621.7/.9-52 (0.075.8)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilojević Z., Tabaković S., Vićević M., Obradović M., Vranješ M., Milankov M.: THE TIBIAL APERTURE SURFACE ANALYSIS IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION PROCESS, Medicinski pregled, 2016, Vol. 69, No 3-4, pp. 99-105, ISSN 0025-8105, UDK: 61(497.1)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A.: Free form shape modelling by hand movement in virtual environment, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 165-170, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŽivanović S., Tabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Configuring a machine tool based on hybrid O-X glide mechanism, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 141-148, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Blanuša V.: The analysis of the static behavior of special roller bearings with forged outer ring, Journal for Technology of Plasticity, 2014, Vol. 39, No 1, pp. 39-48, ISSN 0354-3870, UDK: 621.7
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaGrujić J., Tabaković S., Zeljković M., Živković A., Vučinić Z., Đorđević A., Mandić N., Lujić N., Sekulić J.: Projektovanje specijalne endoproteze „Spacer“, Acta chirurgica Iugoslavica, 2013, pp. 109-115, ISSN 0354-950X, UDK: 616.72-089-77
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBlanuša V., Zeljković M., Vilotić D., Tabaković S.: The specificity of punch presses programming, Journal for Technology of Plasticity, 2011, Vol. 36, No 2, pp. 121-135, ISSN 0354-3870
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTabaković S.: CONFIGURING A MACHINE TOOL BASED ON HYBRID O-X GLIDE MECHANISM , Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 141-148, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTabaković S., Zeljković M., Živković A., Movrin D., Grujić J.: Development of the endoprosthesis of the femur according to the characteristics of a specific patient with using modern methods for product design and rapid prototyping, Journal for Technology of Plasticity, 2012, Vol. 37, No 2, pp. 195-208, ISSN 0354-3870
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTABAKOVIĆ, S., ZELJKOVIĆ, M., GATALO, R.: A contribution to workspace analysis of machine tools based on parallel mechanism, Journal of Machine Engineering, 2007, Vol. 7, No. 1, str. 80- 90, ISSN 1895-7595.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A., Navalušić S.: Methodology of Knee Bones Models 3D Printing Based on CT Series of Images, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTabaković S., Zeljković M., Živković A., Movrin D., Grujić J.: Development of the endoprosthesis of the femur according to the characteristics of a specific patient with using modern methods for product design and rapid prototyping, Journal for Technology of Plasticity, 2012, Vol. 37, No 2, pp. 195-208, ISSN 0354-3870
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBlanuša V., Zeljković M., Vilotić D., Tabaković S.: The specificity of punch presses programming, Journal for Technology of Plasticity, 2011, Vol. 36, No 2, pp. 121-235, ISSN 0354-3870
(M53) Rad u naučnom časopisuMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Kinematic analysis of machine tool based on O-X glide hybrid mechanism using a symbolic virtual model, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 1, pp. 37-40, ISSN 1821-4932
(M53) Rad u naučnom časopisuTabaković S., Živković A., Grujić J., Zeljković M.: Using CAD/CAE software systems in the design process of modular, revision total hip endoprosthesis, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 97-102, ISSN 1583-7904
(M53) Rad u naučnom časopisuTabaković S., Gatalo R., Zeljković M.: Analysis of Workspace of Machine Tools Based on Parallel Kinematics, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2010, pp. 88-96, ISSN 1583-7904
(M53) Rad u naučnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Tabaković S.: Matematical Model for the Roller Bearing Life Determination, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2010, Vol. 8, No 3/2010, pp. 108-115, ISSN 1583-7904
(M53) Rad u naučnom časopisuGavrilov V., Zeljković M., Tabaković S.: Projektovanje koncepcije prenosnika za glavno kretanje mašina alatki za obradu rotacionim alatima, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2010, Vol. 1, pp. 25-28, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuMikalački Ž., Zeljković M., Tabaković S.: Projektovanje zglobnih prenosnika primenom savremenih programskih sistema, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2010, No 14, pp. 2893-2896, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Sekulić J., Grujić J., Zeljković M., Živković A.: Remodelovanje tumorske modularne endoproteze zgloba kuka, 17. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 21-23 Mart, 2018
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Knežev M., Zeljković M., Živanović S., Štrbac B.: Analiza i verifikacija obrade složenih geometrijskih površina operacijom troosnog glodanja na nu mašinama alatkama, 41. JUPITER konferencija, Beograd, 5-7 Jun, 2018
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSekulić J., Grujić J., Tabaković S., Knežev M., Živković A., Zeljković M.: Računarsko modelovanje tumorske endoproteze zgloba lakta, 16. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 22-24 Mart, 2017, pp. 458-461, ISBN 978-99976-710-0-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Zeljković M., Živanović S., Tabaković N.: Verifikacija kinematskih mogućnosti mašine alatke bazirane na hibridnoj kinematici primenom virtuelnog prototipa, 15. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 16-18 Mart, 2016, pp. 402-408, ISBN 978-99955-763-9-4
(M83) Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi tehnološki postupakŽivković A., Zeljković M., Rodić M., Mijušković M., Borojev Lj., Tabaković S.: Opitni uređaj za određivanje veka integrisanog ležaja točka, 2011
(M83) Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi tehnološki postupakŽivković A., Zeljković M., Rodić M., Mijušković M., Borojev Lj., Tabaković S.: Opitni uređaj za određivanje veka integrisanog ležaja točka, Korisnik A.D. „FKL“ temerin, Projekat TR 14048, iz oblasti tehnološkog razvoja pod nazivom: Istraživanje i razvoj kotrljajnih ležajnih sklopova i njihovih komponenti, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Tabaković S., Zeljković M., Milojević Z., Živković A.: Programski sistem za automatizovanu akviziciju morfoloških karakteristika proksimalnog segmenta femura, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M., Živković A., Grujić J.: Programsko rešenje za projektovanje tela endoproteze zgloba kuka, 2012
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Živković A., Zeljković M., Tabaković S.: Programsko rešenje za analizu ponašanja kugličnih ležaja, 2013
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTabaković S., Zeljković M., Mlađenović C., Gatalo R.: Uređaj za manipulaciju radnim predmetima ili alatima kod mašina alatki i industrijskih manipulatora, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, Glasnik intelektualne svojine, 2012, UDK: Broj patenta RS20121243
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTABAKOVIĆ, S., GATALO, R., ZELjKOVIĆ, M.: Razvoj segmenata kompleksnog programskog sistema za automatizovano projektovanje mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, INFOTEH, Jahorina: Zbornik radova, 2003, str. 133- 137
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGatalo, R., Navalušić, S., Zeljković, M., Tabaković, S.: Primena veštečke inteligencije u projektovanju proizvoda, 26. savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Kraljevo: Mašinski fakultet Kraljevo, 2000, str. XIII- XXV,
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGatalo, R., Zeljković, M., Borojev, Lj., Tabaković, S.: Razvoj fleksibilnih tehnoloških sistema za obradu skidanjem materijala, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 18-20 septembar, 2008, str. 313- 332, ISBN 978-86-7892-131-5.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKONJEVIĆ Z.; GATALO R.; HODOLIČ J.; TABAKOVIĆ S.: Prilog primeni objektno-orijentisanog prilaza u automatizaciji postupka projektovanja, 25 JUPITER konferencija 12 Simpozijum CAD/CAM, Beograd: 1999, str. 2.85- 2.90, ISBN 86-7083-340-9.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., ZELjKOVIĆ, M., GATALO, R.: Primena programskog okruženja MATLAB u procesu analize radnog prostora mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, 27. JUPITER konferencija - 23. simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd: Zbornik radova, 2001, str. 3.27- 3.30, ISBN 86-7083-415-4.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., ZELjKOVIĆ, M., GATALO, R.: Prilog razvoju sistema za automatizovano projektovanje rekonfigurabilnih tehnoloških sistema na bazi paralelnih mehanizama, 28. JUPITER konferencija – 24. simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd: Zbornik radova, 2002, str. 3.23- 3.26, ISBN 86-7083-430-8.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., GATALO, R., ZELjKOVIĆ, M.: Prilog razvoju sistema za automatizovano projektovanje i analizu mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, 29. savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd: 2002, str. 105- 109,
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGATALO, R., TABAKOVIĆ, S., ZELjKOVIĆ, M., ŠALETIĆ, S.: Prilog primeni savremenih inženjerskih sredstava i metoda u procesu unapređenja tehnološkog procesa izrade ključnih komponenti automata za istakanje goriva, 29. JUPITER konferencija - 25. simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd: Zbornik radova, 2003, str. 3.29- 3.32, ISBN 86-7082-459-6.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBOROJEV, Lj., ZELjKOVIĆ, M., TABAKOVIĆ, S., BANjAC, I.: Prilog značaju ispitivanja retrofitovanih mašina, VIII međunarodna konferencija MMA 2003-Fleksibilne tehnologije, Novi Sad: Zbornik radova, 2003, str. 33- 34,
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., GATALO, R., ZELjKOVIĆ, M.: Analiza tačnosti aproksimacije profila pri generisanju upravljačkog programa za CNC mašine primenom programskog sistema Pro/ENGINEER, VIII međunarodna konferencija MMA 2003- Fleksibilne tehnologije, Novi Sad: Zbornik radova, 2003, str. 117- 118
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZELjKOVIĆ, M., MILOJEVIĆ, Z., ZELjKOVIĆ, Ž.,TABAKOVIĆ, S.: Razvoj softverskog rešenja ciklusa profilisanja tocila, VIII međunarodna konferencija MMA 2003 - Fleksibilne tehnologije, Novi Sad: Zbornik radova, 2003, str. 55- 56
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNAVALUŠIĆ, S., ZELjKOVIĆ, M., MILOJEVIĆ, Z., TABAKOVIĆ, S.: Rekonfiguracija i retrofiting – trend u razvoju mašina alatki, 30. JUPITER konferencija, 26. simpozijum NU-Roboti-FTS, Beograd: Zbornik radova – CD ROM, 2004, str. 3.59- 3.64, ISBN 86-7083-488-X.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., GATALO, R., ZELjKOVIĆ, M.: Prilog razvoju kompleksnog programskog sistema za projektovanje i optimizaciju mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, 31. JUPITER konferencija, 27. simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Zlatibor, Zlatibor: Zbornik radova – CD ROM, 2005, str. 3.16- 3.20, ISBN 86-7083-508-8.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., ZELJKOVIĆ, M., ZELJKOVIĆ, Ž.:: Greške aproksimacije složenih putanja alata u savremenim CAM programskim sistemima, 32. JUPITER konferencija, 28. simpozijum NU*ROBOTI*FTS, Zlatibor: Mašinski fakultet, Beograd, 09-11 05, 2006, str. 2.6- 2.11, ISBN ISBN 86-7083-557-6.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., ZELjKOVIĆ, M., GATALO, R.: Primena savremenih programskih okruženja za analizu radnog prostora paralelnih mehanizama, 33 JUPITER konferencija, 29. simpozijum Nu-ROBOTI-FTS, Zlatibor: Zbornik radova na CD ROM-u, 2007, str. 3.25- 3.30, ISBN 978-86-7083-592-4.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPEJIĆ , V., ZELjKOVIĆ, M., JOKANOVIĆ, S., TABAKOVIĆ, S.: Postprocesiranje NC podataka u okviru savremenih CADCAM sistema, VIII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2007, Banjaluka: Zbornik radova, 2007, str. 175- 180, ISBN 978-99938-39-15-6.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković, S., Zeljković, M., Gatalo, R.: Automatizacija procesa modeliranja kompleksnih sklopova na primeru projektovanja mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, 34. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet Beograd, jun, 2008, str. 3.1- 3.6, ISBN 978-86-7083-628-0.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić, R., Zeljković, M., Živković, A., Tabaković, S.: Uticaj pojedinih parametara na dinamičko ponašanje sklopa glavnog vretena, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa menunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 18-20 septembar, 2008, str. 361- 364, ISBN 978-86-7892-131-5.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Zeljković, M., Gatalo, R.: Automatizacija procesa projektovanja na primeru mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa menunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 18-20 septembar, 2008, str. 401- 404, ISBN 978-86-7892-131-5.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković, S., Zeljković, M.: Unapređenje karakteristika kardanskih vratila modifikovanjem elemenata univerzalnih zglobova, DEMI 09, Banjaluka: Mašinski fakultet Banjaluka, 28-29 maj, 2009, str. 389- 394, ISBN 978-99938-39-23-1.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković, S., Živković, A., Gatalo, R., Zeljković, M., Mijušković, M.: Unapređenje karakteristika univerzalnog zgloba optimizacijom geometrije pojedinih njegovih elemenata, XXXIII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE 2009 sa međunarodnim učešćem, Beograd: Mašinski fakultet Beograd, 16-17 jun, 2009, str. 119- 122, ISBN 978-86-7083-662-4.
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaGatalo, R., Zeljković, M., Tabaković, S., i dr.: Projektovanje tehnologije izrade kućišta krilne pumpe alatkama primenom metode minimizacije greške aproksimacije profila pumpe, rađeno za: Rajić a.d. Bački Jarak, korisnik: Rajić a.d. Bački Jarak, 2002.
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaGatalo, R., Zeljković, M., Tabaković, S., i dr.: Unapređenje konstrukcije i projektovanje tehnologije izrade tela pištolja za istakanje goriva, rađeno za: Rajić d.o.o Bački Jarak, korisnik: Rajić d.o.o Bački Jarak, 2002.
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Milojević, Z., Zeljković, Ž., Zeljković, M., Tabaković, S., Stankovski, S., Odri, S., Gatalo, R.: Programsko rešenje za oštrenje - profilisanje tocila za brušenje provlakača, rađeno za: A.D. Majevica Bačka Palanka, korisnik: A.D. Majevica Bačka Palanka, 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTABAKOVIĆ, S., GATALO, G., ZELjKOVIĆ; M.: Prilog analizi radnog prostora mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama, VII međunarodna konferencija MMA2000 - Fleksibilne tehnologije, Novi Sad, Novi Sad: Zbornik radova, 2000, str. 73- 74,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković, S., Gatalo, R., Zeljković, M.: Analiza tačnosti aproksimacije profila pri generisanju upravljačkih programa za CNC mašine primenom programskog sistema PRO/Engineer, Zbornik radova, VIII Međunarodna konferencija MMA 2003 - Fleksibilne tehnologije, Novi Sad, 2003. str. 117, 118,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković, S., Zeljković, M., Zeljković, Ž.: Uporedna analiza tačnosti upravljačkih programa za izradu obradka složene geometrijske konfiguracije primenom CAM modula kompleksnih programskih sistema, Zbornik radova, VIII Naučno-stručna konferencija, Industrijski sistemi IS" 05, Herceg Novi, 2005, str. 455-462, ISBN 86-7780-008-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković, S., Zeljković, M., Gatalo R.: Primena naprednih koncepcija razvoja postprocesora za numerički upravljane mašine alatke, Zbornik radova, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 2006, str. 480 – 485, ISBN 86-80581-92-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPejić , V., Zeljković, M., Jokanović, S., Tabaković, S.: Postprocesiranje NC podataka u okviru savremenih CAD/CAM sistema, Zbornik radova, VIII Međunarodni naučno-stručni skup DEMI 2007, Banjaluka, 2007., str. 175-180, ISBN 978-99938-39-15-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković, S., Zeljković M., Gatalo, R.: Analiza radnog prostora mašina alatki sa paralelnim mehanizmom na bazi tripoda, Zbornik radova na CD ROM-u, Infoteh - Jahorina, Vol. 6, ref. c -9, Jahorina, 2007.god., str. 165-169, ISBN 99938-624-2-8
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTabakovic, S., Zeljkovic, M., Gatalo, R., Zivkovic, A.: Programme suite for conceptual designing of parallel mechanisam-Based Robots and Machine tools, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2013, Vol. 10, pp 1-13, ISSN 1729-8806.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTabakovic, S., Zeljkovic, M., Zivkovic, A.: General parametric model of the body of the total hip endoprosthesis, Acta Polytechnica Hungarica, 2013, ISSN 1785- 8860.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaUniverzitet u Novom Sadu24.10.2018.
Vanredni profesorMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja24.10.2013.
DocentMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka09.10.2008.
Asistent - dr naukaMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka18.04.2008.
Asistent - stari nazivMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.12.2004.
Asistent pripravnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka10.10.2000.