doc. dr Miroslav Kljajić


Nedostaje slika

dr Miroslav Kljajić

Docent


Telefon021/485-2402
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 007

Osnovne studije upisao 1995. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, Usmerenje: procesna tehnika. Na tom smeru diplomirao 2001. godine. Magistrirao je 2010. godine takođe na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, Katedri za automatiku i upravljanje sistemima. Doktorsku tezu odbranio je 2014. godine na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku.

Od decembra 2001 god. zaposlen je na Katedri za toplotnu tehniku, Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka. Učestvovao / učestvuje u nastavi na predmetima: Termodinamika i Prenos toplote, Merenje i regulisanje, Rashladni uređaji i Energetske transformacije na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, Procesno inženjerstvo na Departmanu za zaštitu životne sredine i Merenje, nadzor i upravljanje na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

U isto vreme radio je kao saradnik na naučno istraživačkim projektima Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka. Učestvovao je u izradi niza naučnih projekata, energetskih pregleda (audita), pripremi tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti i dr. elaborata, revizija projekata, kao i u pripremi, izvođenju i obradi rezultata industrijskih merenja i ispitivanja. Osnovna oblast istraživanja je analiza energetske efikasnosti, energetsko bilansiranje, merenje i upravljanje u energetskim sistemima, zatim snimanje energetskih tokova u industrijskim proizvodnim sistemima, efikasno korišćenje energije u industriji i snimanje energetskog stanja u objektima.

Autor je brojnih radova na skupovima i časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Koautor je jednog osnovnog udžbenika edicije tehničkih nauka, FTN - Izdavaštva.

Docent
01.12.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.07.2014.01.11.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent sa magistraturom14.06.2010.01.06.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent pripravnik17.08.2004.01.06.2010.Departman za energetiku i procesnu tehniku
NazivU Ustanovi
Simulacija rashladnih sistema

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Upravljanje termoenergetskim postrojenjima

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Tranzicije regionalnih energetskih sistema

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKljajić, M., Andelković, A., Mujan, I.: Assessment of relevance of different effects in energy infrastructure revitalization in non-residential buildings, Energy and Buildings, 2016, Vol. 116, pp. 684-693.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAndelković, A., Gvozdenac-Urošević, B., Kljajić, M., Ignjatović, M.G.: Experimental research of the thermal characteristics of a multi-storey naturally ventilated double skin fac¸ade, Energy and Buildings, 2015, Vol. 86, pp. 766-781.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKljajić, M., Gvozdenac, D., Vukmirović, S.: Use of Neural Networks for modeling and predicting boiler's operating performance, Energy, 2012, Vol. 45, No. 1, pp. 304-311.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAndjelković, A., Petrović, J., Kljajić, M.: Double or single skin façade in a moderate climate an energyplus assessment, Thermal Science, 2017, Vol. 21 No. 1, pp. 1501-1510.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGvozdenac, D., Kljajić, M.V., Gvozdenac-Urošević, B.: Serbian energy efficiency problems, Thermal Science, 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 683-694.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKljajić, M., Andjelković, A., Gvozdenac, D.: Viability analysis of heat recovery solution for the industrial process of roasting coffee, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 623-637.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAndjelković, A., Petrović, J., Kljajić, M.: Double or single skin façade in a moderate climate an energyplus assessment, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 1501-1510.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKljajić, M., Gvozdenac, D.: Assessment of boiler's operating performance in different energy sectors in the province of vojvodina, Thermal Science, 2012, Vol. 16, Suppl. 1, pp. 107-114.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKljajić, M., Petrović, J.: Applicability assessment of central and solar hot water systems integration in Serbia, Thermal Science, 2012, Vol. 16 Suppl. 1, pp. 173-188.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPetrović J., Anđelković A., Kljajić M., Đaković D.: Primena modela ISGE/ISEMIC na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 2013, Vol. 42, No. 1, pp. 61-68, ISSN 0350-1426
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
AsistentTermoenergetika i termotehnika14.06.2013.
AsistentTermoenergetika i termotehnika14.06.2010.
Asistent pripravnikTermoenergetika i termotehnikaFakultet tehničkih nauka19.08.2008.
Asistent pripravnikTermoenergetika i termotehnikaFakultet tehničkih nauka17.08.2004.