Oblasti iz matematike


12.03.2024. - 15:18 
OBLASTI IZ MATEMATIKE ZA STUDIJSKE PROGRAME:

Energetika, elektronika i telekomunikacije; Računarstvo i automatika; Mehatronika; Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije; Elektroenergetski softverski inženjering; Merenje i regulaciju; Biomedicinsko inženjerstvo; Inženjerstvo informacionih sistema; Informacioni inženjering; Animacija u inženjerstvu.

1. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije.
2. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni, kompleksni).
3. Proporcionalnost veličina i primene.
4. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi.
5. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina.
6. Stepenovanje i korenovanje.
7. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih jednačina.
8. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine.
9. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine.
10. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije.
11. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija.
12. Kombinatorika i binomni obrazac.
13. Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla, četvorougla i kruga).
14. Stereometrija (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljena kupa, sfera i delovi sfere).
15. Vektori.
16. Analitička geometrija u ravni (prava, kružnica, elipsa, hiperbola i parabola).
17. Granične vrednosti nizova i funkcija. Izvod i primena.
18. Integralni račun

OBLASTI IZ MATEMATIKE ZA STUDIJSKE PROGRAME:

Proizvodno mašinstvo; Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo; Energetika i procesna tehnika; Tehnička mehanika i dizajn u tehnici; Industrijsko inženjerstvo; Inženjerski menadžment; Grafičko inženjerstvo i dizajn; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zaštite na radu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara; Građevinarstvo; Saobraćaj i transport; Poštanski saobraćaj i telekomunikacije; Geodezija i geoinformatika; Čiste energetske tehnologije; Strukovne studije: Softverske i informacione tehnologije, Elektrotehnika.

1. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije.
2. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni, kompleksni).
3. Proporcionalnost veličina i primene.
4. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi.
5. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina.
6. Stepenovanje i korenovanje.
7. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine.
8. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine.
9. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine.
10. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije.
11. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija.
12. Kombinatorika i binomni obrazac.
13. Vektori.