Predmet: Softverski obrasci i komponente (06 - E2S40)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Specifikacija i modeliranje softveradada
Projektovanje softveradane
Ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima, tehnikama, alatima i preporučenom praksom iz oblasti softverskih obrazaca (Software Patterns) i razvoja softvera baziranog na komponentama (Component-Based Development – CBD). Osposobljavanje studenata za uočavanje obrazaca u kontekstu razvoja složenih softverskih proizvoda kao i definisanje arhitekture sistema bazirane na softverskim komponentama.
Po okončanju predmeta studenti su sposobni da, u razvoju složenih softverskih aplikacija, uoče i primene softverske obrasce kao i da razumeju prednosti i mane primene preporučenih softverskih obrazaca. Takođe su osposobljeni da za konkretan zadatak izaberu i primene najpogodniju platformu za komponentno baziran razvoj, da dekomponuju sistem na potreban broj softverskih komponenti, definišu interfejse komponenti, modeluju arhitekturu i izvrše implementaciju sistema.
Teorijska nastava: Osnovne definicije i istorijat razvoja softverskih obrazaca. Kategorije softverskih obrazaca; Dizajn obrasci; Arhitektonski obrasci. Pregled popularnih obrazaca. Prednosti i mane. Katalozi softverskih obrazaca. Antiobrasci (Anti-Patterns);osnovne osobine; pregled karakterističnih antiobrazaca. Komponentno bazirani razvoj; osnovne definicije; istorijat. Pregled postojećih komponentnih modela. Prednosti i mane. Modelovanje arhitekture aplikacija baziranih na komponentama. Tržišta softverskih komponenti. Praktična nastava: obuka za korišćenje modernih alata za izradu softvera baziranog na komponentama; implementacija projektnog zadatka upotrebom savremenih alata i okvira za razvoj baziran na komponentama uz akcenat na pravilnu primenu softverskih obrazaca.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Rešavanje projektnog zadatka kroz rad u okviru projektnih timova. Poslednjih nedelja semestra organizuju se javne prezentacije projektnih zadataka najuspešnijih timova i diskutuju se postignuti rezultati. Odbrana projekta je usmena. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa odbrane projektnog zadatka i završnog usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
McAffer, J.; Lemieux, J.-M. & Aniszczyk, C.Eclipse Rich Client Platform2010Addison-WesleyEngleski
C. SzyperskiComponent Software: Beyond Object-Oriented Programming2002Addison Wesley / LongmanEngleski
E.Gamma, R.Helm, R.johnson, J. VlaisidesDesign Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software2005Addison-WesleyEngleski
M. GrandPatterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML2002WileyEngleski
Scarpino, M.; Holder, S.; Ng, S. & Mihalkovic, L.SWT/JFace in Action: GUI Design with Eclipse 3.0 (In Action series)2004ManningEngleski
Rubel, D.; Clayberg, E. & Wren, JThe Eclipse Graphical Editing Framework (GEF)2011Addison-WesleyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dejanović dr Igor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vaderna Renata
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Vladimir
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Luburić Nikola
Docent

Računarske vežbe