doc. Slobodan Šupić


Nedostaje slika

Slobodan Šupić

Docent


Telefon-
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 311

Rođen je 15.10.1989. godine u Trebinju, BiH. Osnovnu i srednju školu završio je u Trebinju. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2012. god. sa temom "Projekat tehnologije i organizacije građenja poslovnog objekta u Trebinju". Master akademske studije završio je 2013. sa temom za master rad - "Procena stanja i sanacija montažne AB konstrukcije nakon požara".

Tokom studija je proglašavan za najboljeg studenta građevinarstva, a 2013. je proglašen za najboljeg studenta Fakulteta tehničkih nauka.

U zvanje saradnika u nastavi izabran je 2013.god. Iste godine upisuje doktorske akademske studije na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju. U zvanje Asistent-master za užu naučnu oblast Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija izabran je 2014. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na odsecima: Građevinarstvo, Arhitektura, Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Doktorirao je 11. oktobra 2019. sa temom: "Primena pepela nastalog sagorevanjem žetvenih ostataka kao mineralnog dodatka u cementnim kompozitima".

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima. Deo svojih istraživanja i radova realizovao je kao istraživač na 3 nacionalna i 5 međunarodnih naučno-istraživačakih projekata:

• TR 36017 – nacionalni naučnoistraživački projekat koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, pod nazivom: „Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji“ (2015-2016, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin),
• Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini, pod nazivom: „Istraživanje pepela nastalog sagorevanjem biomase, kao bioveziva u cementnim kompozitima“ (2015, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin),
• Dvogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Slovenijom: „Mehanizmi vezivanja agregata napravljenih od elektrofilterskog pepela, geopolimernih i cementnih veziva“ (2016-2017, rukovodilac: Prof. dr Miroslava Radeka),
• Dvogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Hrvatskom: „Razvoj modela za procenu energetske efikasnosti zgrada sa aspekta zaptivenosti“ (2016-2017, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin),
• Erasmus+ project “Knowledge FOr Resilient soCiEty”- K-FORCE (2017-2019, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin),
• Trogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Hrvatskom INTERREG IPA CBC: ECO-BUILD - Poljoprivredni otpad - izazovi i poslovne mogućnosti (2017-2019, rukovodilac: Prof. dr Mirjana Malešev),
• Kratkoročni projekat od posednog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini: Uticaj vrste agregata na osnovna svojstva cementnih kompozita sa pepelom koji je nastao sagorevanjem biomase (2018-2019, rukovodilac: Prof. dr Mirjana Malešev).
• Program naučno-tehnološke saradnje između vlada Crne Gore i Republike Srbije:  Applying Waste Materials for Eco-concrete ECO-AWAKE (2019-2020, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin).
• Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini, pod nazivom: „Mehanička aktivacija otpadnih materijala iz poljoprivrede i industrije u cilju dobijanja održivih mineralnih dodataka optimalne finoće mliva i reaktivnostii“ (2022-2023, rukovodilac: Prof. dr Tomas Nemeš),
• Dugoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini za ciklus 2021-2024, pod nazivom: „Razvoj novih veziva na bazi poljoprivrednog i industrijskog otpada sa područja Vojvodine za proizvodnju ekoloških maltera“ (2021-2024, rukovodilac: Prof. dr Mirjana Malešev),
• Dvogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Austrijom: ''Bio-cementni kompoziti sa recikliranim agregatima'' (2022-2024, rukovodilac: Slobodan Šupić).

Stručni ispit za procenu rizika položio je 21.05.2015. i nosilac je licence za izradu Procene ugroženosti i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Tokom avgusta 2016. (u okviru projekta COST Action TU1404) učestvovao je u trening školi za studente Doktorskih studija DTU-COST-RILEM u Kopenhagenu, pod nazivom: ’’Service life of cement based materials and structures’’ i uspešno završio evaluaciju.
Tokom juna 2018. pohađao je trening školu na Univerzitetu u Lundu, Švedska, u okviru projekta: Erasmus+ “Knowledge FOr Resilient soCiEty”- K-FORCE, na temu modelovanja evakuacije u požarima.

Jula 2018. učestvovao je na svetskoj konferenciji Građevinarstva: ICACEE 2018 u Stokholmu, prezentovao deo istraživanja na temu uvođenja mogućnosti primene biopepela u građevinskim proizvodima i, u konkurenciji od 162 naučna rada, osvojio nagradu za najbolji naučni rad konferencije.

Nosilac je licence odgovornog projektanta i licence odgovornog izvođača radova za stručnu oblast Građevinsko inženjerstvo za užu stručnu oblast Građevinske konstrukcije.

Na međunarodnoj konferenciji građevinarstva i arhitekture Indis 2022, dobio je plaketu za najboljeg mladog naučnog istraživača.

Laureat je nagrade Fonda ''Momčilo Momo Novković'' na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u 2022. za entuzijazam i izvanredne rezultate u radu sa studentima, za posvećenost poslu, postignute naučne rezultate, kao i za promociju Fakulteta tehničkih nauka na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Na međunarodnom simpoziujumu DIMK 2022, uručena mu je povelja za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti ispitivanja materijala i konstrukcije u Srbiji za period 2018-2022.

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu obavio je više laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala.
Učestvovao je u izradi više projekata i elaborata procene stanja i sanacije konstrukcija, uključivši i složene inženjerske objekte kao što su mostovi, silosi i dr.

Član je  Inženjerske komore Srbije, Društva građevinskih inženjera Novog Sada i Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije.

Govori i piše engleski jezik.

Docent
01.12.2023.
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.08.2017.02.03.2023.Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
NazivU Ustanovi
Projekat tehnologije i organizacije izgradnje poslovnog objekta P+M u Trebinju

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Procena stanja i sanacija montažne AB konstrukcije nakon požara

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRudić O., Ducman V., Malešev M., Radonjanin V., Draganić (Vukoslavče S., Šupić S., Radeka M.: AGGREGATES OBTAINED BY ALKALI ACTIVATION OF FLY ASH: THE EFFECT OF GRANULATION, PELLETIZATION METHODS AND CURING REGIMES , Materials, 2019, Vol. 12, No 776, pp. 1-22, ISSN 1996-1944
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠupić S., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Milović (Tatomirović T.: REACTIVITY AND POZZOLANIC PROPERTIES OF BIOMASS ASHES GENERATED BY WHEAT AND SOYBEAN STRAW COMBUSTION, Materials, 2021, Vol. 14, No. 1004, pp. 1-20, ISSN 1996-1944
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMilović (Tatomirović T., Šupić S., Malešev M., Radonjanin V.: THE EFFECTS OF NATURAL ZEOLITE AS FLY ASH ALTERNATIVE ON FROST RESISTANCE AND SHRINKAGE OF BLENDED CEMENT MORTARS, Sustainability, 2022, Vol. 14, pp. 1-19, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠupić S., Bulatović V., Malešev M., Radonjanin V., Lukić I.: SUSTAINABLE MASONRY MORTARS WITH FLY ASH, BLAST FURNACE GRANULATED SLAG AND WHEAT STRAW ASH, Sustainability, 2021, Vol. 13, pp. 1-18, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPantić V., Šupić S., Vučinić-Vasić M., Nemeš T., Malešev M., Lukić I., Radonjanin V.: EFFECTS OF GRINDING METHODS AND WATER-TO-BINDER RATIO ON THE PROPERTIES OF CEMENT MORTARS BLENDED WITH BIOMASS ASH AND CERAMIC POWDER, Materials, 2023, No. 16, pp. 1-28, ISSN 1996-1944
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠupić S., Malešev M., Pantić V., Lukić I., Radonjanin V., Ognjanović M., Broćeta G.: ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MASONRY MORTAR BLENDED WITH FLY ASH, CORN COB ASH OR CERAMIC WASTE POWDER, Materials, 2023, Vol. 16, pp. 1-22, ISSN 1996-1944
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev M., Radonjanin V., Draganić (Vukoslavče S., Šupić S., Laban M.: UTJECAJ LETEĆEG PEPELA I SMANJENJA VODOVEZIVNOG OMJERA NA SVOJSTVA BETONA S RECIKLIRANIM AGREGATOM, Građevinar, 2017, No 69, pp. 811-820, ISSN 0350-2465
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMalešev M., Radonjanin V., Lađinović Đ., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: The road steel bridge over Bosut river in Serbia, Part 1: The assessment of the bridge , Procedia Engineering, 2016, No 156, pp. 219-226, ISSN 1877-7058
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŠupić S., Malešev M., Radonjanin V., Pantić V., Lukić I., Bulatović V.: CHARACTERIZATION OF HARVEST RESIDUES ASHES AND CERAMIC WASTE POWDERS ORIGINATING FROM VOJVODINA AS POTENTIAL SUPPLEMENTARY CEMENTITIOUS MATERIALS, Građevinski materijali i konstrukcije, 2022, Vol. 65, No. 4, pp. 155-166, ISSN 2217-8139, UDK: 06.055.2:62- 03+620.1+624.001.5(49 7.1)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŠupić S., Malešev M., Radonjanin V.: HARVEST RESIDUES ASH AS A POZZOLANIC ADDITIVE FOR ENGINEERING APPLICATIONS: A REVIEW AND CATALOGUE, Građevinski materijali i konstrukcije, 2021, Vol. 64, No. 1, pp. 1-18, ISSN 2217-8139
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S.: REPAIR OF RC STRUCTURE OF ROAD-PEDESTRIAN BRIDGE OVER LEPENICA RIVER IN KRAGUJEVAC*, Građevinski materijali i konstrukcije, 2021, Vol. 64, No. 3, pp. 215-222, ISSN 2217-8139
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Draganić (Vukoslavče S., Laban M.: VULNERABILITY OF PRECAST INDUSTRIAL BUILDINGS EXPOSED TO FIRE, 4. Safety Engineering, Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2-3 Oktobar, 2014, pp. 54-60, ISBN 978-86-6211-095-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Laban M., Medić N., Draganić (Vukoslavče S.: Databases for natural disasters vulnerability assessment in Serbia - status and possible developments, 11. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija , 25-27 Januar, 2016, pp. 172-177, ISBN 978-86-6211-102-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Šupić S., Radeka M.: INFLUENCE OF FILLER EFFECT AND POZZOLANIC REACTION OF BIOMASS ASHES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MORTARS, 1. Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time, Madeira: RILEM Publications S.A.R.L., 24-26 Oktobar, 2018, pp. 511-516, ISBN 978-2-35158-211-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatić M., Manojlović D., Šupić S.: THE ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF PEDESTRIAN-ROAD BRIDGE IN BEOČIN, 3. Construction, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, 1-5 Novembar, 2018, pp. 7-21, ISBN 978-89-7892-988-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S.: CHARACTERIZATION AND DEVELOPMENT OF ECO-FRIENDLY MATERIAL USING BIOMASS WASTE, 3. Construction, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, 1-5 Novembar, 2018, pp. 49-72, ISBN 978-86-7892-988-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Bulatović V., Lukić I.: PROPERTIES OF COLLECTED TYPES OF BIOMASS ASHES WITHIN IPA REGION IN AP VOJVODINA, 8. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Štampa: Departman za, 21-23 Novembar, 2018, pp. 1275-1284, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radonjanin V., Draganić (Vukoslavče S., Laban M.: INFLUENCE OF AGGREGATE TYPE ON BASIC PROPERITES OF CEMENT MORTARS BLENDED WITH WHEAT STRAW ASH, 8. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Štampa: Departman za, 21-23 Novembar, 2018, pp. 1241-1250, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilović (Tatomirović T., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Šupić S.: EFFECT OF ZEOLITE AS SCM ON REPAIR MORTARS' BOND STRENGTH AFTER FREEZE-THAW CYCLING, 8. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 375-384, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M.: IMPLEMENTATION OF A NEW ELECTIVE TEACHING COURSE IN CIVIL ENGINEERING WITHIN IPA PROJECT, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 15-18 Februar, 2021, pp. 205-208, ISBN 978-86-6022-313-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M.: IMPROVEMENT OF DISASTER RISK ASSESSMENT METHODOLOGY IN SERBIA, 15. Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik: Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija u Novom Sadu, 16-18 Januar, 2020, ISBN 978-86-6211-124-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: COMPARATIVE ANALYSIS OF FLEXIBLE AND RIGID PAVEMENT DESIGN, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 591-601, ISBN 978-86-80297-63-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Šupić S., Lukić I., Draganić (Vukoslavče S.: THE ASSESSMENT OF RC STRUCTURE OF COMPENSATION TANKS IN NOVI SAD, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: UNIVERZITET CRNE GORE, GRAĐEVINSKI FAKULTET , 7-11 Mart, 2016, pp. 831-839, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Bulatović V.: THE REPAIR OF THE RC STRUCTURE OF COMPENSATION TANKS IN NOVI SAD, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 869-879, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDraganić (Vukoslavče S., Šupić S., Bondžić (Simić) J., Laban M., Goločevac R.: FIRE EVENTS IN RESIDENTIAL FACILITIES IN PLJEVLJA, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: UNIVERZITET CRNE GORE, GRAĐEVINSKI FAKULTET, 7-11 Mart, 2016, pp. 1655-1663, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S.: ASSESSMENT AND REPAIR OF RC STRUCTURE OF AN INDUSTRIAL COMPENSATION TANK, 16. Structural Faults
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilanko V., Šupić S., Milanko S., Draganić (Vukoslavče S., Golić M.: APPLICATION OF SOFTWARE EVACUATION MODELING FOR BUILDINGS WITH A LARGE NUMBER OF OCCUPANTS, 3. State and trends of civil and environmental engineering E-GTZ, Tuzla: Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, 2-4 Jun, 2016, pp. 957-965, ISBN 978-9958-628-18-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: CONSTRUCTION WITH BALED STRAW - FIRE SAFETY, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 341-346, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radonjanin V., Laban M., Radeka M.: ECO BUILD - SUSTAINABLE USE OF WASTE MATERIALS FROM BIOMASS COMBUSTION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 282-289, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Bulatović V., Bukvić O.: ASSESSMENT OF RC STRUCTURE OF PART OF THE "TV-CENTER" RTV ON MISELUK IN NOVI SAD, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 369-378, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Laban M., Malešev M., Šupić S.: IMPROVING WESTERN BALKANS' RESILIENCE TO HAZARDS BY BUILDING CAPACITY IN HIGHER EDUCATION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 645-654, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: SAFETY OF BUILDINGS BUILT OF NATURAL ORGANIC MATERIALS, 7. Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Zadar: VELEUEILIŠTE U KARLOVCU, 12-15 Septembar, 2018, pp. 917-923, ISBN 2623-6435
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Krnjetin S.: FIRE RISKS - ANALYSIS OF BUILDING PARAMETERS, 7. Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Zadar: VELEUEILIŠTE U KARLOVCU, 12-15 Septembar, 2018, pp. 951-957, ISBN 2623-6435
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M.: PRODUCTION OF ECO FRIENDLY MATERIAL SOURCING FROM BIOMASS WASTE, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 234-243, ISBN 978-86-6022-093-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGunjević B., Ivanović T., Laban M., Šupić S.: FIRE SAFETY ASSESSMENT OF RESIDENTIAL BUILDING: PRESCRIPTIVE APPROACH AND EVACUATION MODELLING, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 150-158, ISBN 978-86-6022-093-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M.: MODERN BUILDING MATERIAL COMPOSITES - NEW ELECTIVE COURSE WITHIN IPA PROJECT, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 268-271, ISBN 978-86-6022-140-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Bondžić (Simić) J., Malešev M.: AGRICULTURAL WASTE – CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Duštvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 445-452, ISBN 978-86-87615-08-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUljarević M., Šupić S., Kasterlic Ž.: CONVERGENCE MEASUREMENTS AND DATA ANALYSIS IN THE ACCESS TUNNEL OF DERIVATION TUNNEL, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Duštvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 233-242, ISBN 978-86-87615-08-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M., Laban M.: PASSIVE FIRE PROTECTION MEASURES IN BUSINESS CENTER - NIS, 13. Međunarodno naučno savetovanje: "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 9-11 Januar, 2018, pp. 170-175, ISBN 978-86-6211-112-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V., Ćirić D., Lukić I., Bulatović V.: ECO BUILD – CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 300-304, ISBN 978-86-6022-031-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Milović (Tatomirović T., Šešlija M., Draganić (Vukoslavče S.: AVAILABILITY OF ALTERNATIVE MATERIALS WITH CEMENTITIOUS PROPERTIES IN SERBIA, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Građevinski fakultet, 20 April, 2018, pp. 289-296, ISBN 978-86-80297-73-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V.: INVESTIGATION OF THE AVAILABILITY OF BIOMASS ASHES IN AP VOJVODINA, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Građevinski fakultet, 20 April, 2018, pp. 273-280, ISBN 978-86-80297-73-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S.: ASSESSMENT AND REPAIR OF RC STRUCTURE OF AN INDUSTRIAL COMPENSATION TANK, 16. Structural Faults & Repair, Edinburgh: ENGINEERING TECHNICS PRESS, 17-19 Maj, 2016, pp. 41-42, ISBN 0-947644-81-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M., Laban M.: PASSIVE FIRE PROTECTION MEASURES IN BUSINESS CENTER - NIS, 13. Međunarodno naučno savetovanje: "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 9-11 Januar, 2018, pp. 170-175, ISBN 978-86-6211-112-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V., Ćirić D., Lukić I., Bulatović V.: ECO BUILD – CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 300-304, ISBN 978-86-6022-031-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Milović (Tatomirović T., Šešlija M., Draganić (Vukoslavče S.: AVAILABILITY OF ALTERNATIVE MATERIALS WITH CEMENTITIOUS PROPERTIES IN SERBIA, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Građevinski fakultet, 20 April, 2018, pp. 289-296, ISBN 978-86-80297-73-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V.: INVESTIGATION OF THE AVAILABILITY OF BIOMASS ASHES IN AP VOJVODINA, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Građevinski fakultet, 20 April, 2018, pp. 273-280, ISBN 978-86-80297-73-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: CONSTRUCTION WITH BALED STRAW - FIRE SAFETY, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 341-346, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radonjanin V., Laban M., Radeka M.: ECO BUILD - SUSTAINABLE USE OF WASTE MATERIALS FROM BIOMASS COMBUSTION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 282-289, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Bulatović V., Bukvić O.: ASSESSMENT OF RC STRUCTURE OF PART OF THE "TV-CENTER" RTV ON MISELUK IN NOVI SAD, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 369-378, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Laban M., Malešev M., Šupić S.: IMPROVING WESTERN BALKANS' RESILIENCE TO HAZARDS BY BUILDING CAPACITY IN HIGHER EDUCATION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 645-654, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Vukoslavčević S.: THE ASSESSMENT AND REPAIR OF THE PRECAST RC STRUCTURE EXPOSED TO FIRE, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 1245-1252, ISBN 978-86-82707-23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukoslavčević S., Šupić S.: ASSESSMENT AND REPAIR OF RAILWAY UNDERPASS IN TEMERINSKA STREET IN NOVI SAD, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 1269-1276, ISBN 978-86-82707-23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukoslavčević S., Šupić S., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Lukić I.: THE INFLUENCE OF FLY ASH AND DECREASING WATER-POWDER RATIO ON BASIC PROPERTIES OF RECYCLED AGGREGATE CONCRETE, 26. International Symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjačka Banja: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 29-31 Oktobar, 2014, pp. 161-176, ISBN 978-86-87615-05-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: ISPITIVANJE STATIČKOG I DINAMIČKOG MODULA STIŠLJIVOSTI TAMPON SLOJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE, 26. International Symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjačka Banja: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 29-31 Oktobar, 2014, pp. 373-385, ISBN 978-86-87615-05-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Vukoslavčević S., Šupić S.: VULNERABILITY OF LOAD-BEARING STRUCTURES IN FIRE, 10. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 26-30 Januar, 2015, pp. 546-554, ISBN 978-86-6211-097-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilović (Tatomirović T., Šešlija M., Šupić S., Vukoslavčević S.: Influence of natural zeolte on some properties of mortar/concrete, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet , 24-25 April, 2015, pp. 31-31, ISBN 978-86-80297-62-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov S., Laban M., Vukoslavčević S., Šupić S., Milanko S.: HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDING EVACUATION MODELLING AND SIMULATION, 1. Innovative Technologies in Safety Engineering, Rijeka: Quimedia, Poreč, 7-9 Maj, 2015, pp. 19-23, ISBN 978-953-56789-8-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Rašeta A., Lukić I., Lađinović Đ., Lekić R., Šupić S., Vukoslavčević S.: MODELING, COMPUTATION AND REHABILITATION OF ROAD STEEL BRIDGE FROM THE XIX CENTURY, 9. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor: Savez građevinskih inženjera Srbije, 25-29 Maj, 2015, pp. 185-192, ISBN 978-86-88897-06-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Vukoslavčević S., Šupić S., Kovačević D., Lekić R., Lađinović Đ., Lukić I., Rašeta A.: ASSESSMENT OF ROAD STEEL BRIDGE FROM THE XIX CENTURY, 9. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor: Savez građevinskih inženjera Srbije, 25-29 Maj, 2015, pp. 179-184, ISBN 978-86-88897-06-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Vukoslavčević S., Laban M., Šešlija M., Milović (Tatomirović T.: FIRE SAFETY ASSESSMENT OF RESIDENTIAL BUILDING USING CALCULATION AND EVACUATION SIMULATION MODEL, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering , 1-3 Oktobar, 2015, pp. 989-995, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Vukoslavčević S., Šupić S.: LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE WITH HIGH AMOUNT OF MINERAL ADMIXTURES, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 349-358, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠešlija M., Radonjanin V., Milović (Tatomirović T., Šupić S., Vukoslavčević S.: APPLICATION OF PERVIOUS CONCRETE IN ROAD ENGINEERING, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 390-398, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopov S., Laban M., Vukoslavčević S., Šupić S., Milanko S.: IMPROVING THE QUALITY OF FIRE RISK ASSESSMENT BY USE OF EVACUATION SIMULATION SOFTWARE, 4. Applications of Structural Fire Engineering, Dubrovnik: Czech Technical University, 15-16 Oktobar, 2015, pp. 466-471, ISBN 978-80-01-05204-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Šupić S., Vukoslavčević S.: THE INFLUENCE OF BIOMASS ASH ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MORTARS, 7. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 237-245, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukoslavčević S., Laban M., Popov S., Šupić S.: CRITICAL ANALYSIS OF THE EVACUATION SIMULATION SOFTWARE'S APPLICATION, 7. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 647-654, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Kovačević D., Malešev M., Šupić S., Lukić I.: TESTING THE INFLUENCE OF DYNAMIC LOADS ON THE STRUCTURAL ELEMENTS OF PETROVARADIN FORTRE, 7. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 322-329, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: GEOTECHNICAL FOUNDATION DESIGN OF BRIDGE UNDERPASS LUG, 7. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 391-397, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MORTARS WITH BIOMASS ASHES AS SCM, 1. Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Kopenhagen: RILEM Publications S.A.R.L., 22-24 Avgust, 2016, pp. 223-232, ISBN 978-2-35158-178-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S., Bulatović V.: ASSESSMENT OF RC RESERVOIR WITHIN DRINKING WATER TREATMENT FACILITY, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 15-17 Septembar, 2016, pp. 645-654, ISBN 978-86-7892-839-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: RISK ASSESSEMENT FOR THE HYDROTEHNICAL TUNNEL PROJECT, 12. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 9-11 Januar, 2017, pp. 53-58, ISBN 978-86-6211-107-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDraganić (Vukoslavče S., Laban M., Radonjanin V., Šupić S., Knežević D.: FIRE SAFETY-BASED TYPOLOGY OF FAÇADES, 12. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 9-11 Januar, 2017, pp. 226-233, ISBN 978-86-6211-107-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Laban M., Malešev M., Radonjanin V., Lukić I.: FIRE RISK ASSESSMENT OF SPORT-RECREATION FACILITY, 12. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 9-11 Januar, 2017, pp. 325-331, ISBN 978-86-6211-107-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: STATE ANALYSIS OF CONSTRUCTION OF DERIVATION TUNNEL IN HERZEGOVINA, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: UNIVERZITET U NOVOM SADU, GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA, 21-22 April, 2015, pp. 517-526, ISBN 978-86-80297-68-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: MASONRY STRUCTURE OF CHURCH IN RUMA - PART 1: THE ASSESSMENT, 1. Construction Materials for Sustainable Future, Zadar: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 19-21 April, 2017, pp. 589-596, ISBN 978-953-8168-04-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Šupić S., Bulatović V.: MASONRY STRUCTURE OF CHURCH IN RUMA - PART 2: THE REPAIR, 1. Construction Materials for Sustainable Future, Zadar: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 19-21 April, 2017, pp. 733-740, ISBN 978-953-8168-04-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: ANALYSIS OF SITUATION IN THE FIRE PROTECTION DESIGN AND UNIVERSAL DESIGN IN SERBIA, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: PSU-UNS ICET 2017, Conference Secretariat, Faculty of Technical Sciences, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M.: SUSTAINABLE USE OF BIOMASS ASH IN CONCRETE INDUSTRY, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: PSU-UNS ICET 2017 Conference Secretariat, Faculty of Technical Sciences, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Šupić S., Lukić I., Draganić (Vukoslavče S., Rašeta A.: ASSESSMENT OF PRESTRESSED RC STRUCTURE OF ROAD BRIDGE OVER THE CANAL DTD ON THE ROAD ODŽACI - BAČKI GRAČAC, 10. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Vršac: Savez građevinskih inženjera Srbije, 14-16 Jun, 2017, pp. 165-174, ISBN 978-86-88897-09-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković N., Radonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Lađinović Đ., Kovačević D.: REPAIR OF PRESTRESSED RC STRUCTURE OF ROAD BRIDGE OVER THE CANAL DTD ON THE ROAD ODŽACI - BAČKI GRAČAC, 10. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Vršac: Savez građevinskih inženjera Srbije, 14-16 Jun, 2017, pp. 175-182, ISBN 978-86-88897-09-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Laban M.: DISASTER RISK ASSESSMENT IN SERBIA – METHODOLOGY DEVELOPMENT, 1. K-FORCE: Knowledge for resilient society, Novi Sad: Higher education technical school of professional studies, 14 Septembar, 2017, pp. 248-254, ISBN 978-86-6211-109-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadeka M., Malešev M., Radonjanin V., Šupić S., Ducman V.: BASIC PROPERTIES OF CONCRETE WITH AGGREGATE BASED ON ALKALI ACTIVATED FLY ASH, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 793-801, ISBN 978-608-4510-32-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLaban M., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S., Medić N.: Dvofazno modelovanje bezbednosti od požara prema minimalnim tehničkim zahtevima I unapređenim zahtevima na primeru visokih stambenih zgrada, GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 2015/3, 2016, No 3, pp. 41-52, ISSN 2303-5161 (Online)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilanko V., Šupić S., Milanko S., Draganić (Vukoslavče S., Golić M.: APPLICATION OF SOFTWARE EVACUATION MODELING FOR BUILDINGS WITH A LARGE NUMBER OF OCCUPANTS, Glasnik rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, 2016, No 4, pp. 33-40, ISSN 2303-5161
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLaban M., Popov S., Vukoslavčević S., Šupić S.: Performanse puteva evakuacije i bezbednost zgrada od požara, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 599-606, ISSN 0040-2176
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: The assessment and repair of the precast RC structure exposed to fire, Journal of Applied Engineering Science, 2016, Vol. 14, No 1, pp. 1-6, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov P., Laban M., Šupić S.: SISTEM ZA RANO UPOZORENJE I UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA U USLOVIMA ELEMENTARNIH NEPOGODA, 1. Elementarne nepogode i vanredne situacije, Beograd: Institut za uporedno pravo, 28-29 April, 2015, pp. 243-254, ISBN 978-86-6411-005-1
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLaban M., Dražić J., Šupić S., Vukoslavčević S.: BASIC REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION WORKS, 11. Životna sredina ka Evropi, Beograd: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, 5-6 Jun, 2015, pp. 49-53, ISBN 978-86-89961-02-7
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radeka M., Radonjanin V., Laban M., Dražić J., Lukić I., Bulatović V.: ISTRAŽIVANJE PRIMENE PEPELA POLJOPRIVREDNE BIOMASE U GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA U SRBIJI U SKLOPU PROJEKTA ECO BUILD, 20. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: DNK CREATIVE STUDIO, 31-1 Maj, 2018, pp. 53-76, ISBN 978-86-6022-052-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: NEPROCENJIVE ŠTETE OD VELIKIH POŽARA GRADOVA - ISTORIJSKI PREGLED, 12. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, 6-8 Decembar, 2018, pp. 197-200, ISBN 978-86-6022-123-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: BEZBEDNOST I EKONOMIČNOST KUĆA OD BALIRANE SLAME, 5. Primenjena zaštita i njeni trendovi, Zlatibor: Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem, 8-10 Oktobar, 2018, pp. 158-166, ISBN 978-86-80048-10-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadonjanin V., Laban M., Malešev M., Ćirić D., Draganić (Vukoslavče S., Šupić S.: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događajai požara u regionu zapadnog Balkana - Razvoj i modernizacija kurikuluma kroz program Erasmus+, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 210-214, ISBN 978-86-6022-031-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: ANALIZA POŽARA NA SAKRALNIM OBJEKTIMA, 4. Primenjena zaštita i njeni trendovi, Zlatibor: Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem, 20-22 Septembar, 2017, pp. 160-168, ISBN 978-86-80048-09-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrnjetin S., Šupić S.: ГРАЂЕЊЕ БАЛИРАНОМ СЛАМОМ – ПОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ, 4. Primenjena zaštita i njeni trendovi, Zlatibor: Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem, 20-22 Septembar, 2017, pp. 169-177, ISBN 978-86-80048-09-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠupić S., Laban M., Medić N., Vukoslavčević S.: ANALIZA PRIMENLJIVOSTI METODOLOGIJE ZA PROCENU UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA , 7. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 403-413, ISBN 978-86-7892-749-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: ANALIZA PRORAČUNA KRUTOSTI OSLONCA KONSTRUKCIJE, 7. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 231-239, ISBN 978-86-7892-749-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠupić S., Uljarević M., Vukoslavčević S., Lukić I., Bulatović V.: ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ТРЕБИЊЕ – НЕВЕСИЊЕ, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, 24 April, 2015, pp. 95-96, ISBN 978-86-80297-62-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠupić S., Vukoslavčević S., Laban M., Uljarević M.: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРОРАЧУНСКОГ МОДЕЛА ЕВАКУАЦИЈЕ И СОФТВЕРСКОГ МОДЕЛА СИМУЛАЦИЈЕ, 10. Rizik i bezbedonosni inženjering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 26-30 Januar, 2015, pp. 266-274, ISBN 978-86-6211-097-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUljarević M., Šupić S., Vukoslavčević S.: ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД ПОЖАРА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ - КОНСТРУКЦИЈА ИСПУЊЕНА ВОДОМ, 10. Rizik i bezbedonosni inženjering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 26-30 Januar, 2015, pp. 367-373, ISBN 978-86-6211-097-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLaban M., Popov S., Milanko V., Vukoslavčević S., Šupić S., Milanko S.: PROCENA BEZBEDNOSTI PUTEVA EVAKUACIJE ZGRADA U POŽARU, 9. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor: Savez građevinskih inženjera Srbije, 25-29 Maj, 2015, pp. 579-586, ISBN 978-86-88897-06-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V.: INOVATIVNI EKO GRAĐEVINSKI PROIZVODI RAZVIJENI U SARADNJI DEPARTMANA ZA GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU I TEHNOBETONA-95, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 328-331, ISBN 978-86-6022-255-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrsmanović B., Ćeranić T., Uljarević M., Šupić S., Mirić D., Petrićević O., Cvijović M.: Procjena stanja hidrotehničkog objekta u Novom Sadu, 8. Assessment, maintenance and rehabilitation of structures and settlements, Borsko jezero: Savez građevinskih inženjera Srbije, 14-16 Maj, 2013, pp. 337-344, ISBN 978-86-88897-03-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUljarević M., Šupić S.: ISPITIVANJE STATIČKOG I DINAMIČKOG MODULA STIŠLJIVOSTI TAMPON SLOJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE, 26. International Symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjačka Banja: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 29-31 Oktobar, 2014, pp. 373-385, ISBN 978-86-87615-05-2
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Malešev M., Šupić S., Radonjanin V., Laban M., Draganić (Vukoslavče S.: PRIMENA PEPELA PŠENIČNE SLAME U CILJU DOBIJANJA INOVATIVNIH PREFABRIKOVANIH BETONSKIH BLOKOVA ZA ZIDANJE, 2020
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka13.03.2020.
AsistentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.05.2017.
Saradnik u nastaviGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija01.05.2014.
AsistentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.05.2014.
Saradnik u nastaviGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija01.05.2013.