doc. dr Dragan Rodić


Nedostaje slika

dr Dragan Rodić

Docent


Telefon021/485-2324
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 110

Rođen je 07. avgusta 1984. godine u Bačkoj Palanci, R. Srbija. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” završio je 1999. godine u rodnom gradu. Iste godine upisao je Srednju tehničku školu “9. Maj” u Bačkoj Palanci, elektrotehnički smer, koju završava 2003. god. Studije Proizvodnog mašinstva upisao je školske 2003/04. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Posle osluženog vojnog roka integrisane osnovne i master studije prvog i drugog stepena završio je 2010. god. i stekao zvanje diplomirani master inženjer mašinstva. Diplomski-master rad pod nazivom ” Primena fazi logike i ANFIS sistema u istraživanjima procesa obrade čeonim glodanjem” odbranio je sa ocenom 10 (deset). Doktorske studije upisao je šk. 2010/11. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Mašinstvo. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Optimizacija procesa elektroerozivne obrade savremenih inženjerskih materijala" odbranio je 12.09.2019. na Fakultetu tehičkih nauka u Novom Sadu. U naučno zvanje istraživač pripravnik prvi put je biran 2011. na Fakultetu tehničkih nauka za užu oblast: Procesi obrade skidanjem materijala. Od 2014. god zaposlen je kao istraživač saradnik. Oblast naučno istraživačke aktivnosti je pretežno orijentisana na tehnologiju obade rezanjem, nekonvencionalne postupke obrade, primenu statističkih metoda i alata veštačke inteligencije. Autor je i koautor u preko šesdeset naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Tokom akademnske karijere u okviru međunarodnih projekata boravio je na Univerzitetima širom Evrope. Oženjen je i ima jednu ćerku.

Docent
01.01.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.01.2014.Departman za proizvodno mašinstvo
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.12.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
NazivU Ustanovi
Optimizacija procesa elektroerozivne obrade savremenih inženjerskih materijala

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Primena fazi logike i ANFIS sistema u istraživanjima procesa obrade čeonim glodanjem

Integrisane akademske studije

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovač P., Gostimirović M., Rodić D., Savković B.: Using the temperature method for the prediction of tool life in sustainable production, Measurement, 2019, Vol. 133, pp. 320-327, ISSN 0263-2241
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRodić D., Gostimirović M., Sekulić M., Madić M., Aleksić A.: Fuzzy model-based optimal energy control during the electrical discharge machining, Neural Computing and Applications, 2020, ISSN 0941-0643
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRodić D., Sekulić M., Gostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Kramar D.: Fuzzy logic and sub-clustering approaches to predict main cutting force in high-pressure jet assisted turning, Neural Computing and Applications, 2020, ISSN 0941-0643
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukman J., Lukić D., Borojević S., Rodić D., Milošević M.: Application of Fuzzy Logic in the Analysis of Surface Roughness of Thin‑Walled Aluminum Parts, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2020, Vol. 21, No 1, pp. 91-102, ISSN 2234-7593
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGostimirović M., Radovanović M., Madić M., Rodić D., Kulundžić N.: Inverse electro-thermal analysis of the material removal mechanism in electrical discharge machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, Vol. 97, No 5-8, pp. 1861-1871, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTarić M., Kovač P., Nedić B., Rodić D., Ješić D.: Monitoring and neural network modeling of cutting temperature during turning hard steel, Thermal Science, 2018, Vol. 22, No 2, pp. 1-10, ISSN 0354-98
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Sekulić M., Rodić D., Pejić V.: Evolutionary optimization of jet lag in the abrasive water jet machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, Vol. 101, No 9-12, pp. 3131-3141, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovač P., Rodić D., Pucovski (Pucovsky) V., Savković B., Gostimirović M.: Multi-output fuzzy inference system for modeling cutting temperature and tool life in face milling, Journal of Mechanical Science and Technology, 2014, Vol. 28, No 10, pp. 4247-4256, ISSN 1738-494X, UDK: DOI 10.1007/s12206-014-0938-0
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovač P., Rodić D., Pucovski (Pucovsky) V., Savković B., Gostimirović M.: Application of Fuzzy Logic and Regression Analysis for Modeling Surface Roughness in Face Milliing, Journal of Intelligent Manufacturing, 2013, Vol. 24, No 4, pp. 755-762, ISSN 0956-5515, UDK: DOI 10.1007/s10845-012-0623-z
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovač P., Pucovski (Pucovsky) V., Gostimirović M., Savković B., Rodić D.: INFLUENCE OF DATA QUANTITY ON ACCURACY OF PREDICTIONS IN MODELING TOOL LIFE BY THE USE OF GENETIC ALGORITHMS, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 2014, Vol. 21, No 2, pp. 14-21, ISSN 1943-670X
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKovač P., Rodić D., Savković B., Pucovski (Pucovsky) V., Gostimirović M.: Modelling Tool Wear in Avoiding the Risk of Breakage by Using Fuzzy Logic, Integritet i vek konstrukcija, 2015, Vol. 15, No 2, pp. 103-109, ISSN 1451-3749, UDK: 621
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRodić D., Gostimirović M., Laković N., Batinić B., Kulundžić N.: Fuzzy analysis of surface roughness in electrical discharge machining, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 Maj, 2019, pp. 118-121, ISBN 978-1-7281-2902-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRodić D., Gostimirović M., Kovač P., Sekulić M., Savković B.: Principle of electrical discharge machining of non-conductive zirconia ceramics, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 28-29 Septembar, 2018, pp. 33-36, ISBN 978-86-6022-094-5, UDK: 621.7/.9
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRodić D., Gostimirović M., Kovač P., Mankova I., Pucovski (Pucovsky) V.: Predicting of machining quality in electric discharge machining using intelligent optimization techniques, International Journal of Recent Advances in Mechanical Engineering, 2014, Vol. 3, No 2, pp. 1-9, ISSN 2200-5854, UDK: DOI : 10.14810/ijmech.2014.3201
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka01.01.2020.
Istraživač saradnikProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka01.01.2017.
Istraživač saradnikProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka01.01.2014.
Istraživač pripravnikProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka29.12.2010.