vanr. prof. dr Nataša Samardžić


Nedostaje slika

dr Nataša Samardžić

Vanredni profesor


Telefon021/485-4507
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 326

Nataša Samardžić je završila osnovne akademske studije, smera za Mikroračunarsku elektroniku  2009. godine sa prosečnom ocenom 10.00, a master akademske studije na matičnom fakultetu završila je 2010. godine odbranivši master rad na temu “Karakterizacija, optimizacija i uporedni prikaz n i p- tipa GaAs/AlGaAs infracrvenih fotodetektora na bazi kvantnih jama” (prosečna ocena 10.00). U toku studiranja bila je nosilac Izuzetne nagrade Fakulteta tehničkih nauka za školske godine 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009. Nosilac je diplome za Najboljeg studenta promocije Fakulteta tehničkih nauka, dodeljene 27. januara 2011. kao i nagrade za Najboljeg diplomiranog studenta 18. maja 2011. Od januara 2011. godine zaposlena je na Katedri za elektroniku kao istraživač pripravnik i angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, redni broj III 45021. U zvanje asistenta izabrana je 2013. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na predmetima sa osnovnih i master studija smera za Mikroračunarsku elektroniku kao i na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo. Od školske 2012/2013 do sada učestvovala je u izvođenju vežbi iz sledećih predmeta: 1. Osnovi elektronike, 2. Uvod u elektroniku 3. Materijali u elektrotehnici, 4. Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima, 5. Nanotehnologije, 6. Nanoelektronika, 7. Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola, 8. Medicinska elektronika, 9. Kvantna i organska elektronika, 10. Nanonaprave i nanostruktuirani materijali. U toku doktorskih studija boravila je na višemesečnom stručnom usavršavanju na Federalnom Tehnološkom Institutu u Lozani, (EPFL), Švajcarska. U okviru projekta MEDLEM (H2020), boravila je mesec dana na Univerzitetu Princ Songkla, Hat Jai, Tajland na departmanu za Biomedicinsko inženjerstvo, septembar 2016, gde je radila na razvoju mikrofluidnih čipova. Kao član grupe za Nano i fleksibilnu elektroniku, prezentovala je u više navrata rezultate naučno-istraživačkog rada na sajmu štampane i organske elektronike LOPEC, Nemačka kao i na domaćim Festivalima nauke i Noći istraživača. Autor je i koautor većeg broja naučnih radova objavljenih u priznatim međunarodnim časopisima sa SCI liste kao i radova predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza kvantnih mehanizama transporta prisutnih u memristivnim uređajima na bazi nanomaterijala” je odbranila dana 24.12.2016. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Učestovala je u pisanju i prijavi projekata iz programa: Horizon 2020, IPA i COST. Trenutno je angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (III 45021), na dugoročnom projektu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (No. 114-451-1745/2016-3) kao i na projektu iz programa Horizon 2020 (RISE 690876). Rukovodilac je bilateralnog projekta sa Nemačkom (TU Drezden) na temu "Memristors: from fabrication to IC design" 2020-2021. Član je IEEE udruženja inženjera elektrotehnike i elektronike kao i OE-A udruženja organske i štampane elektronike.  Oblast njenog interesovanja obuhvata modelovanje i fabrikaciju nanoelektronskih uređaja i karakterizaciju nanomaterijala.

Vanredni profesor
17.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.01.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent17.11.2017.16.11.2022.Katedra za elektroniku
Asistent23.01.2013.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Primena lasera u medicini

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Analysis of quantum transport mechanisms in nanometarial based memristive devices

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

"Karakterizacija, optimizacija i uporedni prikaz n- i p- tipa GaAs/AlGaAs infracrvenih detektora na bazi kvantnih jama"

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSamardžić N., Mionić M., Dakić B., Hofmann H., Dautović S., Stojanović G.: Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale TiO2 Ink-jet Printed Memristor, IEEE Transactions on Electron Devices, 2015, ISSN 0018-9383, UDK: 10.1109/TED.2015.2421283
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTripković Đ., Vukmirović J., Bajac B., Samardžić N., Đurđić E., Stojanović G., Srdić V.: Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium titanate thin films, Ceramics International, 2016, Vol. 42, pp. 1840-1846, ISSN 0272-8842
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMenićanin A., Živanov Lj., Stojanović G., Samardžić N., Radjelović D.: Transport parameters of inkjet printed nanoparticle silver on polyimide substrate measured at room and liquid nitrogen temperatures, IEEE Transactions on Electron Devices, 2013, Vol. 60, No 9, pp. 2963-2967, ISSN 0018-9383
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJeranče N., Vasiljević D., Samardžić N., Stojanović G.: A Compact Inductive Position Sensor Made by Inkjet Printing Technology on a Flexible Substrate, Sensors, 2012, Vol. 12, pp. 1288-1298, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s120201288
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvejin K., Mojić B., Samardžić N., Srdić V., Stojanović G.: Dielectric studies of barium bismuth titanate as a material for application in temperature sensors, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, Vol. 24, No 4, pp. 1243-1249, ISSN 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadović M., Dubourg G., Dohcevic-Mitrovic Z., Stojadinovic B., Vukmirović J., Samardžić N., Bokorov M.: SnO2 nanosheets with multifunctional properties for flexible gas-sensors and UVA light detectors, Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, Vol. 52, pp. 99999-99999, ISSN 0022-3727
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojanović G., Paroški M., Samardžić N., Radovanović M., Krstić D.: Microfluidics-Based Four Fundamental Electronic Circuit Elements Resistor, Inductor, Capacitor and Memristor, Electronics (Basel), 2019, Vol. 8, No 9, pp. 960-972, ISSN 2079-9292
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSamardžić N., Bajac B., Bajić J., Đurđić E., Miljević B., Srdić V., Stojanović G.: Photoresistive switching of multiferroic thin film memristors, Microelectronic Engineering, 2018, ISSN 0167-9317, UDK: 10.1016/j.mee.2017.10.018
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSamardžić N., Bajac B., Srdić V., Stojanović G.: Conduction mechanisms in multiferroic multilayer BaTiO3/NiFe2O4/BaTiO3 memristors, Journal of Electronic Materials, 2017, ISSN 0361-5235, UDK: 10.1007/s11664-017-5618-2
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJeranče N., Stojanović G., Samardžić N., Kesler D.: Parallel computing applied to inductance calculation for flexible inductors, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2013, Vol. 32, No 3, pp. 1067-1081, ISSN 0332-1649, UDK: 10.1108/03321641311306097
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSamardžić N., Jeranče N., Stojanović G.: Novel Solution for Flexible Inductive Position Sensor, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 10, pp. 1881-1886, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDautović S., Samardžić N., Juhas A.: Takacs Model of Hysteresis in Mathematical Modeling of Memristors (accepted for publication Nov 10 2019), Radioengineering, 2019, ISSN 1210-2512
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniSamardžić N.: Resistive Switching Effects in Nanomaterials Based Memristors , 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 21-22 Novembar, 2017
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduN. Samardzic, "Nanomaterials based thin film memristors and their potential application in neuromorphic systems", Volga Neuroscience Meeting 2018, Nizhny Novgorod , 22-27 July, 2018.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJeranče N., Samardžić N., Vasiljević D., Stojanović G.: Modelling and design of passive components for flexible electronics, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSamardžić N., Jeranče N., Stojanović G.: Optimization and modeling of ink-jet printed flexible position sensor, 2. ICMAST-International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budimpešta, 24-28 Maj, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSamardžić N., Kojić T., Vukmirović J., Tripković Đ., Bajac B., Srdić V., Stojanović G.: Performance analysis of resistive switching devices based on BaTiO3 thin films , 5. International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST), Mykonos, 27-30 Septembar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSamardžić N., Bajić J., Bajac B., Srdić V., Stojanović G.: Photoresistive switching of multiferroic thin film memristors, 5. International Conference on Memristive Materials, Devices and Systems MEMRISYS, Athens, 3-6 April, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadovanović M., Kojić S., Vasiljević D., Samardžić N., Crespo F., Cargou S., Velve Casquillas G., Chirasatitsin S., Stojanović G.: Performances comparison of microfludic passive mixer fabricated in low-cost and PDMS technologies, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGambuzza L., Samardžić N., Dautović S., Xibilia M., Graziani S., Fortuna L., Stojanović G., Frasca M.: A data driven model of TiO2 printed memristors, 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO2013), November 28-30 2013, Bursa, Turkey
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSamardžić N., Vasiljević D., Jeranče N., Stojanović G.: Design and fabrication of flexible ink-jet printed resonant-circuit sensor, 35. International Spring Seminar on Electronics Technology, Beč: Vienna University of Technolog, 9-13 Maj, 2012, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJeranče N., Samardžić N., Vasiljević D., Stojanović G.: An efficient computational technique for performance prediction of inductors on flexible substrates, 5. Advanced Electromagnetics Symposium – AES, Paris, 16-19 April, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMenićanin A., Živanov Lj., Damnjanović M., Marić A., Samardžić N.: Ink-jet Printed CPW Inductors in Flexible Technology, 35. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 21-25 Maj, 2012, pp. 239-242, ISBN 978-953-233-069-4
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduJeranče N., Samardžić N., Vasiljević D., Stojanović G.: Design and fabrication of printed flexible capacitors and inductors, 1. Swiss e-Print, Basel, 1-2 Decembar, 2011
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSekulić D., Samardžić N., Joža A., Satarić M.: New insight into the role of C–terminal tails in intracellular transport along microtubules, 1. Biology for Physics Conference: Is there new Physics in Living Matter, Barcelona, 15-18 Januar, 2017, pp. 45-46, ISBN 978–86–915627–4–8
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSamardžić N., Stojanović G., Damjanovic D., Hofmann H., Mionic M.: Fabrication and characterization of ink-jet printed TiO2 based memristors, 1. FEMS Junior Euromat, Lausanne, 10-14 Jul, 2016
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVukmirović J., Bajac B., Tripković Đ., Samardžić N., Mojić B., Stojanović G., Srdić V.: Synthesis and characterization of barium titanate sols and their application for film fabrication by in-jet printing, 15. Annual Conference-YUCOMAT, Herceg Novi, 2-6 Septembar, 2013, pp. 90-90
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVukmirović J., Bajac B., Tripković Đ., Samardžić N., Mojić B., Stojanović G., Srdić V.: Synthesis and characterization of barium titanate sols and their application for film fabrication by ink-jet printing, 15. Annual Conference-YUCOMAT, Herceg Novi, 2-6 Septembar, 2013, pp. 90-90
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSamardžić N., Nedeljković M., Vukmirović J., Srdić V., Stojanović G.: Study on effect of Zr dopping on the electrical properties of BaTiO3 thin film resistive switching devices, 6. International Congress on Microscopy & Spectroscopy (INTERM 2019), Mugla, 12-18 Maj, 2019
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPetrović M., Kitić D., Samardžić N., Kostić M., Stojanović G., Igic M., Kostić M., Mionić Ebersold M.: THE EFFECT OF HERBAL EXTRACT (FOENICULUM VULGARE MILL.) SOLUTION ON THE MECHANICAL AND WETTING PROPERTIES OF HEAT POLYMERIZED DENTURE BASE RESIN, Acta stomatologica Naissi, 2016, ISSN 0352-5252, UDK: 10.5937/asn1674623P
(M53) Rad u naučnom časopisuSamardžić N.: Karakterizacija, optimizacija i uporedni prikaz n i p-tipa GaAs/AlGaAs infracrvenih fotodetektora na bazi kvantnih jama, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2010, Vol. 15, ISSN 0350-428X, UDK: 004.3
(M53) Rad u naučnom časopisuJeranče N., Samardžić N., Vasiljević D., Stojanović G.: Modeling and design of passive components for flexible electronics, Electronics, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 57-61, ISSN 1450-5843, UDK: 621.38
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKojić S., Stojanović G., Vasiljević D., Samardžić N.: Mogućnosti ink-jet štampane elektronike, 1. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad, 12-13 Jun, 2013, pp. 35-38, ISBN 978-86-7892-512-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKojić S., Bednar N., Vasiljević D., Radovanović M., Samardžić N.: Merenje i kontrola materijala u nanotehnologijama, 1. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad, 12-13 Jun, 2013, pp. 27-30, ISBN 978-86-7892-512-2
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSamardžić N.: Analiza kvantnih mehanizama transporta prisutnih u memristivnim uredjajima na bazi nanomaterijala, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Dakić B., Samardžić N., Stojanović G.: Sistem za akviziciju signala sa 2D kapacitivne matrice, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2022.
DocentElektronikaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2017.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka23.01.2016.
AsistentElektronika23.01.2013.
Istraživač saradnikElektronika01.11.2012.
Istraživač pripravnikElektronika29.12.2010.