doc. dr Iva Šiđanin


Nedostaje slika

dr Iva Šiđanin

Docent


Telefon021/485-2194
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 307

Dr Iva Šiđanin je rođena 1. 8. 1984. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Osnovne i master studije je završila 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za Industrijsko inženjerstvo i menadžment, na modulu Inženjerstvo i menadžment medija. Na istom fakultetu, 2015. godine, stiče zvanje doktora nauka iz oblasti Industrijsko inženjerstvo/Inženjerski menadžment, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Model sistema podrške odlučivanju programskog menadžmenta u medijima na primeru javnog medijskog servisa u Srbiji". Izvodi vežbe na predmetima Novinarstvo, Organizacija medijske proizvodnje, Istraživanje masovnih komunikacija i Estetika medija. Autor je više naučnih i stručnih radova objavljenih u vodećim domaćim i inostranim časopisima, kao i u zbornicima sa naučno-stručnih konferencija iz oblasti menadžmenta u medijima, s akcentom na elektronske medije, programski menadžment i stvaranje medijskih sadržaja. Tokom profesionalne karijere, bila je angažovana na različitim projektima u oblasti medijske produkcije, marketinga, odnosa s javnošću i menadžmenta događaja.

Docent
26.09.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2009.01.09.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa doktoratom01.08.2016.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent-Master26.09.2011.01.07.2016.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Marketing događaja kao sastavni deo integrisane marketing komunikacije

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Model sistema podrške odlučivanju programskog menadžmenta u medijima na primeru javnog medijskog servisa u Srbiji

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRatković Njegovan B., Šiđanin I.: Public broadcasting crisis as management crisis: a case study of radio television of Vojvodina, Journal of East European Management Studies, 2014, Vol. 19, No. 3, pp. 348-367, ISNN 0949-6181. (Management, 174/185, IF 2014 = 0,278).
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRatković Njegovan, B., Beleslin, I.: Issues required to change in the organization of media company, III International Symposium ”Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013)“, Zrenjanin: Technical faculty ”Mihajlo Pupin“, 21-22nd June, 2013, pp. 123-129, ISBN: 978-86-7672-202-0.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Media and creative industries: the value of creative content, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS' 11), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, September 14-16, 2011, pp. 583-587, ISBN: 978-86-7892-341-8.
(M53) Rad u naučnom časopisuBeleslin I., Ratković Njegovan B.: Praćenje medijskih sadržaja posredstvom tradicionalnih medija uz istovremenu komunikaciju u virtuelnoj zajednici, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, 2016, Broj 8, godina VIII, pp. 179-192, ISSN: 1821-0171.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBeleslin, I., Ratković Njegovan, B.: The crisis of society - the crisis of public media, The transformation of social identity in crisis conditions and it's impact on european integration, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 2016, pp. 7-21, ISBN: 978-86-7892-829-1.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBeleslin, I., Ratković Njegovan, B.: Programski menadžment i izazovi u programiranju, Kultura i društveni razvoj (II), 2. naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“, Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 20. novembar, 2014, pp. 341 - 356, ISBN: 978-86-7747-532-1.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Kulturni sadržaji u programima Prvog kanala Radio-televizije Vojvodine, Kultura i društveni razvoj, Naučni skup „Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja“, Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 31. maj, 2012, pp. 367-378, ISBN: 978-86-7747-476-8.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Strategije menadžmenta u medijima u uslovima ekonomsko-finansijske krize, 17. Internacionalni naučni skup SM 2012 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica: Ekonosmki fakultet, 20. april, 2012, pp. 1-10 (CD ROM), ISBN 978-86-7233-305-3.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠiđanin, I.: Menadžment socijalnih medija i medijsko okruženje, Naučni skup „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija, 27. oktobar, 2011, pp. 1-6 (CD ROM), ISBN 978-86-7203-122-5.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaBeleslin, I.: Model sistema podrške odlučivanju programskog menadžmenta u medijima na primeru javnog medijskog servisa u Srbiji, 2015, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentInženjerstvo i menadžment medijaFakultet tehničkih nauka26.09.2017.
Asistent-masterInženjerstvo i menadžment medijaFakultet tehničkih nauka26.09.2014.
Asistent-masterProizvodni sistemi, organizacija i menadžment26.09.2011.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžment23.09.2010.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžment23.09.2009.