prof. dr Stevan Milisavljević


Nedostaje slika

dr Stevan Milisavljević

Redovni profesor


Telefon021/485-2176
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 209

Rođen u Novom Sadu 1980.godine gde završava osnovnu školu, a nakon toga Gimnaziju "Svetozar Marković". Posle srednje škole upisuje Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, gde završava master i upisuje doktorske studije na Katedri za Kvalitet, efektivnost i logistiku. Od 2006.godine zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka na Katedri za kvalitet, efektivnost i logistiku kao asistent na predmetima: Integralna sistemska podrška - Logistika, Organizacija i menadžment logistikom, Sistem menadžmenta kvalitetom, Teorija pouzdanosti i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine. 2012.godine brani doktorsku disertaciju sa temom "Razvoj modela sistema upravljanja odnosima sa korisnicima u organizacijama u Srbiji" i biran je za Docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 2022.godine u zvanju je redovnog profesora i nosilac je predmeta Integralna sistemska podrška, Menadžment spoljašnjim i unutrašnjim transportom, Organizacija i menadžment logistikom, Upravljanje odnosima sa korisnicima i drugih.
Učestvovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih projekata. Aktivan je u radu sa privredom i autor je i koautor više od 80 naučnih radova koji su objavljeni kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Oblasti interesovanja su mu: Logistika sa akcentom na upravljanje logističkim procesima i upravljanje odnosima sa korisnicima, Sistem menadžmenta kvalitetom.

Redovni profesor
25.09.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom30.04.2012.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent18.11.2009.01.04.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent01.02.2007.01.11.2009.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor25.09.2017.24.09.2022.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku
Docent25.09.2012.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre20.12.2023.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Prilog unapređenju logističkog procesa skladištenja

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Razvoj modela sistema upravljanja odnosima sa korisnicima u organizacijama u Srbiji

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Prilog unapređenju logističkog procesa skladištenja

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBrkljač N., Šević D., Beker I., Kesić I., Milisavljević S.: Procedure for treatment of hazardous waste by MID-MIX procedure in Serbia, International Journal of the Physical Sciences, 2012, Vol. 7, No 18, pp. 2639-2646, ISSN 1992-1950
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMitrović S., Grubić-Nešić L., Milisavljević S., Melović B., Babinkova Z.: Manager's Assessment of Organizational Culture, E M Ekonomie a Management, ISSN 1212-3609.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMitrović S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMelović B., Mitrović S., Milisavljević S., Pejanović R., Ćelić Đ.: Research of consumption and competitiveness of homemade products for manufacturing improvements: A case study from Montenegro, African Journal of Agricultural Research, 2012, Vol. 7, pp. 3757-3764, ISSN 1991-637X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGrubić-Nešić L., Mitrović S., Melović B., Milisavljević S.: Research among Employees in the Agricultural Sector, HealthMED, 2013, ISSN 1840-2991
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTepić G., Pejakov T., Lalić B., Vukadinović V., Milisavljević S.: The application of recycled aluminium and plastics in environmental protection , Metalurgija, 2013, ISSN 0543-5846
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilisavljević S., Mitrović S., Grubić-Nešić L., Simunovic G., Kozak D., Antić A.: The level of correlation between cultural values and system of customer relationship management., Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1037-1042, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMelović B., Mitrović S., Milisavljević S., Pejanović R., Ćelić Đ.: Research of consumption and competitiveness of homemade products for manufacturing improvements: A case study from Montenegro, African Journal of Agricultural Research, 2012, Vol. 7, pp. 3757-3764, ISSN 1991-637X
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrubić-Nešić L., Mitrović S., Milisavljević S.: Personal prerequisities of entrpreneurial engagement, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilisavljević S., Grubić-Nešić L.: Doprinos sistema kvaliteta pozicioniranju preduzetništva, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMirković M., Ćulibrk D., Anderla A., Stefanović D., Milisavljević S.: A framework for obtaining publicly available geo-referenced video meta-data, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 223-228, ISBN 978-86-7892-341-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilisavljević S., Mirković M., Šević D., Mitrović S.: Business quality improvement by using e-services for customer relationship management, 6. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMitrović S., Nikolić (Pavlović) J., Milisavljević S.: Motivation as a key factor of a prosperous company, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 542-547, ISBN 978-86-7892-341-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMitrović S., Milisavljević S., Melović B., Grubić-Nešić L.: Strategic management in the function of overcoming economical crizes, 17. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 20 April, 2012, ISBN 978-86-7233-305-3, UDK: 250924295
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Milisavljević S., Mitrović S., Lošonc (Losoncz) A.: THE EFFECT OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – THE STAKEHOLDER APPROACH SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMitrović S., Nikolić (Pavlović) J., Milisavljević S., Ćosić I.: Factors influencing managerial decision-making in industrial systems, 5. International Symposium on Industrial Engineering, Beograd: Masinski fakultet Beograd, 14-15 Jun, 2012, pp. 67-73, ISBN 978-86-7083-758-4, UDK: 191329292
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Šević D., Ušćebrka G., Milisavljević S., Brkljač N.: MODEL VREDNOVANJA ZNAČAJNOSTI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU SA STANOVNIŠTVA ZAHTEVA STANDARDA ISO 14001:2004, UDK: 658.5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Milisavljević S., Marić A., Mirković M.: NEW SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE FUNCTION OFMANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF PRODUCTION SYSTEMS BUSINESS PERFORMANCE“, 3rd International Conference Science and higher education in function of sustainable development
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMitrović S., Ivanišević A., Milisavljević S.: STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES IN THE UNSTABLE ECONOMIC CONDITIONS, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica: Ekonomski fakultet, 22 April, 2010, pp. 1-12, ISBN ISBN 978-86-7233-252, UDK: 250924295
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMitrović S., Ivanišević A., Milisavljević S.: Upravljanje proizvodnim sistemom u funkciji poboljsanja poslovnih performansi preduzeca, 13. Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić: Ekonomski fakultet u Subotici, 15-16 Maj, 2008, ISBN 978-86-7233-233-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Milisavljević S., Mitrović S., Ivanišević A.: ULOGA LOGISTIČKOG PROCESA U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA/ Naziv skupa: XIII Internacionalni naucni skup SM 2008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilisavljević S., Kesić I., Delić M.: MANAGEMENT OF LOGISTIC FUNCTION OF WAREHOUSE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF WAREHOUSING SYSTEM OF TWO HYPERMARKETS UNDER CONDITIONS OF MARKET UNCERTAINTY, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 373-378, ISBN 978-86-7892-135-3, UDK: 685.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠević D., Morača S., Milisavljević S.: Planiranje učinka zaštite životne sredine , 14. Naučna konferencija "Industrijski sistemi", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 1 Januar, 2010, pp. 363-368, ISBN 978-86-7892-135-3, UDK: 685.5(082)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĆelić Đ., Milisavljević S., Mirković M.: Nova menadžment paradigma - upravljanje neopipljivim , Menadžment totalnim kvalitetom, 2008, Vol. 36, No 4, pp. 119-122, ISSN 0354-9771, UDK: 005.336.4
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKresoja M., Mirković M., Milisavljević S.: Globalizacija kao faktor razvoja kvaliteta , Menadžment totalnim kvalitetom, 2008, Vol. 36, No 4, pp. 115-118, ISSN 0354-9771, UDK: 005.6:005.44
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilisavljević S., Beker I., Kesić I.: Upravljanje logističkom funkcijom skladištenja u uslovima tržišne neizvesnosti poštujući principe QMS-a, Menadžment totalnim kvalitetom, 2008, Vol. 36, No 1-2, ISSN 0354-9771, UDK: 658.5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaI. Beker, D.Šević, S. Milisavljević "Uporedna analiza zahteva standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 14001:1996
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKresoja M., Mirković M., Milisavljević S.: Globalizacija kao faktor razvoja kvaliteta, International Journal «Total Quality Menagement
(M53) Rad u naučnom časopisuMilisavljević S., Šević D., Ćelić Đ.: Mesto logistike u QMS-u i savremene tendencije, International Journal Total Quality Management
(M53) Rad u naučnom časopisuŠević D., Ušćebrka G., Milisavljević S.: Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u poljoprivrednom gazdinstvu, International Journal Total Quality Management
(M53) Rad u naučnom časopisuProkopić L., Šević D., Milisavljević S.: Prednosti integrisanog sistema menadžmenta u procesnoj industriji, International Journal Total Quality Management
(M53) Rad u naučnom časopisuĆelić Đ., Milisavljević S., Mirković M.: Nova menadžment paradigma - upravljanje neopipljivim, Menadžment totalnim kvalitetom, 2008, Vol. 36, No 4, pp. 119-122, ISSN 0354-9771, UDK: 005.336.4
(M53) Rad u naučnom časopisuŠević D., Milisavljević S., Kesić I.: Procesna industrija versus ISO 14001, International Journal Total Quality Management
(M53) Rad u naučnom časopisuŠević D., Beker I., Milisavljević S.: Uporedna analiza zahteva standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 14001:1996, International Journal Total Quality Management.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Lošonc (Losoncz) A., Mitrović S., Milisavljević S.: Zaštita životne sredine kao preduslov smanjenja broja nezaposlenih u Srbiji. Druga nacionalna konferencija Socijalni identitet u uslovima kriza, UDK: 271541511
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Mitrović S., Milisavljević S.: Preduslovi uspešnog poslovanja malih i srednjih preduzeća u funkciji izlaska iz krize. Druga nacionalna konferencija Socijalni identitet u uslovima kriza, Novi Sad., UDK: 271541511
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilisavljević S., Mirković M., Brkljač N.: CRM u uslovima krize, 1. Socijalni identitet u uslovima krize: problemi i rešenja, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 5 Novembar, 2011, pp. 117-121, ISBN 978-86-7892-358-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBrkljač N., Milisavljević S., Mitrović S., Lošonc (Losoncz) A.: Problem opasnog otpada kao ekološki segment krize u Srbiji, 1. Socijalni identitet u uslovima krize: problemi i rešenja, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, 5 Novembar, 2011, pp. 123-131, ISBN 978-86-7892-358-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Milisavljević S.: ПРИКАЗ РАЗВОЈА МОДЕЛА РЕЦИКЛАЖЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА (ЛЦД И ЦРТ МОНИТОРА) СА СТАНОВИШТА ЕКОНОМСКЕ ИСПЛАТИВОСТИ,Међународна конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStefanović D., Anderla A., Rašić D., Mirković M., Stefanović N., Milisavljević S.: Istraživanje uslova za integraciju savremenih ICT u poslovanje proizvodnih sistema, 10. Naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički Fakultet Istočno Sarajevo, 16-18 Mart, 2011, pp. 659-662, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆulibrk D., Mirković M., Milisavljević S., Crnojević V.: Detecting attractive locations using publicly available user-generated video content – central Serbia case study, 18. TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMilisavljević S.: Razvoj modela sistema upravljanja odnosima sa korisnicima u organizacijama u Srbiji, Novi Sad, Fakultet tehnickih nauka, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorKvalitet, efektivnost i logistikaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2022.
Vanredni profesorKvalitet, efektivnost i logistikaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2017.
DocentKvalitet, efektivnost i logistikaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2012.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka18.11.2009.