doc. dr Ivan Lukić


Nedostaje slika

dr Ivan Lukić

Docent


Telefon021/485-2407
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 311

Rođen je 09.07.1982.godine u Sr. Mitrovici, R. Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Rumi.

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2006.god. sa temom "Procena stanja i sanacija noseće AB konstrukcije doma kulture nakon požara". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata"  odbranio je 9.4.2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Dobitnik je nagrade za najbolju doktorsku disertaciju u periodu 2014. – 2017. godina. koju dodeljuje Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije za izuzetna ostvarenja u oblasti istraživanja materijala.

Na Građevinskom odseku FTN od 2007. godine radi kao saradnik u nastavi, 2008. godine izabran je u zvanje asistent-master, a 25.9.2015. u zvanje Docent. Učestvuje u izvođenju nastave na predmetima "Materijali u građevinarstvu 2" i "Tehnologija betona". Na Arhitektonskom odseku učestvuje u izvođenju nastave na predmetu "Konstrukcije, materijali i građenje", a na odseku za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvuje u izvođenju nastave na predmetu "Građevinski materijali i konstrukcije" i "Procena stanja oštećenih građevinskih objekata"

Kao autor ili koautor objavio je više od 40 radova u časopisima i Zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova. Objavio je i četiri rada u vodećim međunarodnim časopisima. Radovi obuhvataju široku tematiku iz oblasti građevinarstva, a prvenstveno se odnose na istraživanje mogućnosti primene novih građevinskih materijala, poboljšanje svojstava različitih vrsta betonskih kompozita, posebno primenom recikliranih i otpadnih materijala. Veliki broj radova odnosi se na dijagnostiku stanja postojećih objekata oštećenih delovanjem: požara, bombardovanja, agresivnih materija, atmosferskih uticaja itd. U svojim radovima obuhvatio je i probleme vezane za klasifikaciju oštećenja armiranobetonskih konstrukcija i izbor metoda i materijala za sanaciju i povećanje trajnosti AB konstrukcija inženjerskih objekta. Deo svojih istraživanja i radova realizovao je kao istraživač na 4 nacionalna i 2 međunarodna naučno-istraživačaka projekta:
* TR 36017: Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji (2011-2017, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin)
* III 42012:Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada u Srbiji i unapređenje nacionalnih regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju (2011-2017, rukovodilac: Prof. dr Dragoslav Šumarac)
* TR 16004: Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama (2008-2010, rukovodilac:Prof. dr Vlastimir Radonjanin)
* TR 16018: Razvoj modela za održavanje i intervencije na građevinskim objektima i putevima (2010-2012, rukovodilac: Prof. dr Radomir Folić)
* Eureka Project "LIGHT-WASTE": Development of Lightweight Aggregate from Waste Material and Further Processing into Thermal Insulation Concrete (2010-2012, rukovodilac: Prof. dr Miroslava Radeka)
* COST C25: Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Life-time Structural Engineering (2007-2009, rukovodilac: Prof. dr Snežana Marinković)

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu učestvovao je u mnogim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima različitih materijala i konstrukcija za potrebe privrede. Radi na standardnim i nestandardnim ispitivanjima širokog dijapazona građevinskih materijala sa naglaskom na konstrukcijske materijale. Učestvuje u pregledu, ispitivanju i sanaciji građevinskih objekata, uključivši i složene inženjerske objekte kao što su mostovi, silosi i dr. U periodu avgust-septembar 2017. godine je tokom studijskog boravka i stručnog usavršavanja u jednoj od najvećih američkih kompanija u oblasti procene stanja i sanacije objekata,WJE (Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.) učestvovao u pregledu objekata, izradi izveštaja o proceni stanja objekata, kao i na terenskim i laboratorijskim ispitivanjima materijala i nadzoru nad izvođenjem radova na sanaciji nekoliko AB konstrukcija.

Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti građevinarstva (310) i licencu odgovornog projektanta iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu (381).

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:
* Inženjerska komora Srbije
* Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije
* Društvo građevinskih inženjera Novog Sada

Služi se engleskim jezikom.

Živi u Novom Sadu, oženjen je i ima dvoje dece.

Docent
25.09.2015.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Procena stanja i sanacija noseće AB konstrukcije doma kulture naon požara

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata A comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulatović V., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Lukić I.: Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 152, pp. 614-631, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V.: Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 2016, ISSN 0899-1561, UDK: DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev M., Radonjanin V., Lukić I., Bulatović V.: The Effect of Aggregate, Type and Quantity of Cement on Modulus of Elasticity of Lightweight Aggregate Concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, 2013, Vol. 38, No 2, pp. 705-711, ISSN 1319-8025, UDK: 10.1007/s13369-013-0702-2
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin V., Malešev M., Folić R., Lukić I.: Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire, Technical Gazette, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Dražić J.: Komparativna LCA analiza greda spravljenih od normalnog i konstrukcijskog lakoagregatnog betona, Građevinski materijali i konstrukcije, 2013, Vol. 56, No 1, pp. 3-15, ISSN 0543-0798, UDK: 861
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I.: Comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 29-44, ISBN 978-86-87615-08-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković S., Radonjanin V., Malešev M., Lukić I.: Life-Cycle Environmental Impact Assessment of Concrete, 1. Sustainability of Constructions Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Drezden: COST C25, 6-7 Oktobar, 2008, pp. 5-16, ISBN 978-3-86780-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I.: Comparative Life Cycle Impact Assessment of Short RC Columns and Composite Columns, 1. Sustainable Construction A Life Cycle Approach in Engineering, Malta: Faculty for the Built Environment, University of Malta, 23-25 Jul, 2010, pp. 59-66, ISBN 9789993209171
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Milovanović V., Lukić I.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 1, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 159-168, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Radeka M., Lukić I., Milovanović V.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 169-178, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRossi B., Lukić I., Iqbal N., Du G., C D., Paul Borg R., Haller P.: Life Cycle Impact Assessment of Steel, Composite, Concrete and Wooden Columns, 1. Sustainability of Constructions-Towards a better built environmental, Innsbruck: Department of Civil
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Milovanović V.: A comparative analysis of environmental impacts of ordinary concrete and structural lightweight concrete, 3. IALCCE 2012 International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Beč: Taylor
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Radonjanin V., Malešev M., Milovanović V.: Effect of the lightweight aggregate, type and amount of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, pp. 465-472, ISBN 978-86-7892-336-4, UDK: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: The assessment and repair of the precast RC structure exposed to fire, Journal of Applied Engineering Science, 2016, Vol. 14, No 1, pp. 1-6, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Vlajić Lj., Lađinović Đ., Ninkov T., Ranković S., Lukić I., Džolev I., Bulatović V.: Probno opterećenje "Mosta na Adi", Izgradnja, 2012, Vol. 66, No 9-10, pp. 111-128, ISSN 0350-5421, UDK: 624.21.042
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Bulatović V.: Polimer-betonski kompoziti na bazi recikliranog agregata, Materijali i konstrukcije, 2009, Vol. 52, No 1, pp. 91-107, ISSN 0543-0798, UDK: 666.972.12=861
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLukić I.: Primena LCA u građevinarstvu, NAUKA PRAKSA, 2009, Vol. 1, No 12, pp. 101-104, ISSN 1451-8341
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Vlajić Lj., Lađinović Đ., Ninkov T., Ranković S., Lukić I., Džolev I., Milovanović V.: Isptivanje "Mosta na Adi" probnim opterećenjem, 13. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, 17-18 Maj, 2012, pp. 201-220, ISBN 978-86-7892-376-0
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić I., Radonjanin V., Malešev M.: Konstrukcijski lakoagregatni betoni sa visokim sadržajem mineralnih dodataka, 18. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 26-27 Maj, 2016, pp. 201-220, ISBN 978-86-7892-809-3
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radeka M., Radonjanin V., Laban M., Dražić J., Lukić I., Bulatović V.: ISTRAŽIVANJE PRIMENE PEPELA POLJOPRIVREDNE BIOMASE U GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA U SRBIJI U SKLOPU PROJEKTA ECO BUILD, 20. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: DNK CREATIVE STUDIO, 31-1 Maj, 2018, pp. 53-76, ISBN 978-86-6022-052-5
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaLukić I.: Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015, str. 1-332
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.09.2015.
Asistent-masterGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.02.2012.
Asistent-masterGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka23.12.2008.
Saradnik u nastaviMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka01.01.2008.
Saradnik u nastaviMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka01.01.2007.