vanr. prof. dr Bogdan Kuzmanović


Nedostaje slika

dr Bogdan Kuzmanović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2158
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 109

KRETANjE U PROFESIONALNOM RADU 1. Ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje: • JANUAR 1986. - DECEMBAR 1993. Operater sistema, Sistem analitičar u Direkciji za informatiku, "DDOR Novi Sad" AD • DECEMBAR 1993. - JUN 1997. Koordinator poslova AOP u Glavnoj filijali "Centar-Ekst", Akviziter u osiguranju imovine, Stručni saradnik u siguranju transporta i kredita, Šef osiguranja transporta i kredita, • JUN 1997. - NOVEMBAR 1998. Direktor sektora za osiguranje transporta i kredita u Glavnoj filijali "Centar-Ekst" • NOVEMBAR 1998. - JUN 2002. Direktor osiguranja i reosiguranja imovine u Direkciji za menadžment osiguranja i reosiguranja • JUN 2002. - AVGUST 2004. Direktor osiguranja imovine, poljoprivrede, transporta i kredita "DDOR-a Novi Sad" AD • AVGUST 2004.- SEPTEMBAR 2006. - Generalni direktor "DDOR Novi Sad" AD i predsednik Upravnog odbora "Metals banke" Novi Sad. • Od septembra 2006. godine zaposlen na FTN u zvanju docenta na Departmanu za industijsko inžinjerstvo i menadžment, usmerenje - osiguranje. • Meseca Jula 2007. je izabran na mesto predsednika Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Put" iz Novog Sada, gde se i sada nalazi. Dr Bogdan Kuzmanović je redovne studije završio na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Poslediplomske studije i magistarski rad je uradio na istom fakultetu. Doktorski disertaciju je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Objavio je 4 rada na domaćim skupovima i 2 rada na međunarodnim skupovima. Na recenziji su mu dve monografije. Ovlašćeni je predavač na DDOR-ovoj školi osiguranja. U toku izrade svoje magistarske i doktorske teze uspešno je započeo svoju naučnu aktivnost. U okviru magistarske teze je razvijo prilaz za efikasno uvođenje elektronske razmene podataka na poslovima transportnog osiguranja. Prilaz je proveren u osiguravajućoj kompaniji "DDOR Novi Sad". U okviru svoje doktorske teze kandidat je razvio model procesiranje poslovnih odluka u osiguravajućim kompanijama, korišćenjem raspoloživih računarskih resursa, na bazi modelovanja ljudskog ponašanja. Integracijom sa EDI tehnologijema, model ostavruje pravremeni odziv na trenutna dešavanja posmatranog sistema. Model, svojim opštim karatkerstikama omogućava da se primeni i na procese odlučivanja koji se ne odnose samo na poslove u osiguravajućim kompanijama. Treba istaći posebnu sklonost kandidata ka aplikativnim istraživanjima, uspešno rukovođenje velikom kompanijom, koja obzirom na oblast kojom se kandidat bavi, predstavlja dragocenu osobinu i iskustvo. Treba istaći njegov korektan odnos prema saradnicima u velikoj kompaniji što će, verujemo, još više doći do izražaja u njegovom daljem radu.

Vanredni profesor
01.03.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent16.09.2006.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent25.09.2012.01.01.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Primena statističkih modela u osiguranju motornih vozila

Diploma

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1993

Primena EDI (Electronic Data Interchange) tehnologije u osiguranju sa posebnim osvrtom na transportno osiguranje

Magistratura

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1997

Model inteligentne podrške u osiguranju transportnih i automatizovanih sistema

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaNjegomir V., Marović B., Pejanović R., Kuzmanović B.: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede, Beograd, Princip Pres, 2017, ISBN ISBN 978-86-6189-10, UDK: 631:368 551.583:631 005.334:631
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKuzmanović B.: THERMAL MANIKIN AND ITS STABILITY FOR ACCURATE AND REPEATABLE MEASUREMENTS, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: An empirical study of employee loyalty, service, quality, cost reduction and company performance, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, Vol. 31, No 1, pp. 827-846, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2018, Vol. 22, No 1, pp. 9-38, ISSN 0949-6181
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKabok J., Radišić S., Kuzmanović B.: Cluster analysis of higher-education competitiveness in selected European countries, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2017, Vol. 30, No 1, pp. 845-857, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKuzmanović B.: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia, Acta Geographica Slovenica - Geografski Zbornik, 2013, Vol. 53, No 1, pp. 149-164, ISSN 1581-6613, UDK: 91:504.4(497.11)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadišić S., Kabok J., Đaković V., Kuzmanović B.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodić V., Tešić Z., Kuzmanović B., Tomić M.: Procena troškova upotrebe novog proizvoda u fazi njegovog razvoja, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22-24 Mart, 2017, ISBN 978-99955-763-9-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRouhani S., Berković I., Kuzmanović B., Lečić D.: ERP systems in Human Resources Management, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 23 Oktobar, 2015, pp. 106-109, ISBN 978-86-7672-260-0 1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: Performance Measurement and Management: An empirical study of employee loyalty, service quality, cost reduction and company performance, 22. EurOMA Conference, Neuchatel: University of Neuchatel, 26-1 Jun, 2015, ISBN 978-2-9700901-2-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: An innovative Performance Measurement and Management Method, 21. EurOMA Conference, Palermo: Universita Deglo Studi Di Palermo, 20-25 Jun, 2014, ISBN -, UDK: -
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKuzmanovic, T., Kuzmanovic, B.,Estimate of incurred but not reported claims (IBNR) by Chain-Ladder method and the influence at solvency of insurance companies, International Scientific Conference on Industrial Systems-IS08, Novi Sad, 2008.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKuzmanović B., Todić V., Ćosić I., Tešić Z., Kuzmanović B., Tasić N.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKuzmanović B.: A Correlation Between hte Function of Controlling and the Process of Risk Management in the Company, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 4, pp. 179-189, ISSN 2217-2661, UDK: 005.334
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M.: A Model for Analyzing and Measuring the Performance of Industrial Enterprise, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 21-28, ISSN 2217-2661
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKuzmanović B., Tomašević M., Tešić Z., Kuzmanović B., Stevanov B., Todić V.: Razvoj modela upravljanja lancima snabdevanja, Infoteh, Jahorina, 2016, Vol. 15, pp. 413-418, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Infoteh-Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 413-418
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment01.03.2017.
DocentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka26.01.2012.
DocentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2006.