prof. dr Bogdan Kuzmanović


Nedostaje slika

dr Bogdan Kuzmanović

Redovni profesor


Telefon021/485-2158
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 109

Dr Bogdan Kuzmanović rođen je 11.01.1964. godine u Kovilju. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je i magistriao (1997). Doktorirao je (2005.) na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je i sada zaposlen u zvanju vanrednog profesora iz oblasti osiguranja, preventivnog inženjeringa  i upravljanja rizicima na osnovnim, master i doktorskim studijama. Poseduje bogato iskustvo u privredi. Više od 20 godina radio je u kompaniji DDOR Novi Sad ADO gde je bio na mestu direktora osiguranja imovine, transporta i poljoprivrede.  Posebna specijalnost mu je bila osiguranje međunarodnog  transporta. Bio je na poslovima generalnog direktora u periodu kada je kompanija DDOR Novi Sad imala najdinamičniji rast i najbolje rezultate u svojoj istoriji. Bio je predsednik Upravnog odbora DDOR Banke, Metals banke ad Novi Sad, Preduzeća za puteve “Novi Sad”. Pored rada na fakultetu angažovan je u Transnafta ad na poslovima generalnog direktora. Vlada Republike Srbije imenovala ga je na mesto predsednika Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo – NS SEME iz Novog Sada gde se i sada nalazi. Jedan je od osnivača i član prvog upravnog odbora „Srpske asocijacije menadžera“ osnovane u Beogradu, 27. novembra 2006. godine, bio je član Upravnog odbora Privrdne komore Vojvodine, član je predsedništva Saveza ekonomista Vojvodine, zamenik je predsenika Senata privrede Srbije, dugogodišnji član UO Vaterpolo saveza Srbije (2004.-2014.), član UO Sportskog društva Crvena Zvezda (2006.-2010.), predsednik Upravnog odbora KK „Vojvodina“ Novi Sad.
Autor i koautor je tri udžbenika, dve monografije i više od 50 radova iz oblasti osiguranja, organizacije, menadžmenta i upravljanja rizicima od kojih je 9 na SCI listi.
Oženjen je, ima troje dece, živi i radi u Novom Sadu

Redovni profesor
01.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent16.09.2006.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor01.03.2017.28.02.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent25.09.2012.01.01.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Primena statističkih modela u osiguranju motornih vozila

Diploma

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1993

Primena EDI (Electronic Data Interchange) tehnologije u osiguranju sa posebnim osvrtom na transportno osiguranje

Magistratura

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1997

Model inteligentne podrške u osiguranju transportnih i automatizovanih sistema

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaNjegomir V., Marović B., Pejanović R., Kuzmanović B.: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede, Beograd, Princip Pres, 2017, ISBN ISBN 978-86-6189-10, UDK: 631:368 551.583:631 005.334:631
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKuzmanović B.: THERMAL MANIKIN AND ITS STABILITY FOR ACCURATE AND REPEATABLE MEASUREMENTS, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: An empirical study of employee loyalty, service, quality, cost reduction and company performance, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, Vol. 31, No 1, pp. 827-846, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2018, Vol. 22, No 1, pp. 9-38, ISSN 0949-6181
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKabok J., Radišić S., Kuzmanović B.: Cluster analysis of higher-education competitiveness in selected European countries, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2017, Vol. 30, No 1, pp. 845-857, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKuzmanović B.: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia, Acta Geographica Slovenica - Geografski Zbornik, 2013, Vol. 53, No 1, pp. 149-164, ISSN 1581-6613, UDK: 91:504.4(497.11)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadišić S., Kabok J., Đaković V., Kuzmanović B.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodić V., Tešić Z., Kuzmanović B., Tomić M.: Procena troškova upotrebe novog proizvoda u fazi njegovog razvoja, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22-24 Mart, 2017, ISBN 978-99955-763-9-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRouhani S., Berković I., Kuzmanović B., Lečić D.: ERP systems in Human Resources Management, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 23 Oktobar, 2015, pp. 106-109, ISBN 978-86-7672-260-0 1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: Performance Measurement and Management: An empirical study of employee loyalty, service quality, cost reduction and company performance, 22. EurOMA Conference, Neuchatel: University of Neuchatel, 26-1 Jun, 2015, ISBN 978-2-9700901-2-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: An innovative Performance Measurement and Management Method, 21. EurOMA Conference, Palermo: Universita Deglo Studi Di Palermo, 20-25 Jun, 2014, ISBN -, UDK: -
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKuzmanovic, T., Kuzmanovic, B.,Estimate of incurred but not reported claims (IBNR) by Chain-Ladder method and the influence at solvency of insurance companies, International Scientific Conference on Industrial Systems-IS08, Novi Sad, 2008.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKuzmanović B., Todić V., Ćosić I., Tešić Z., Kuzmanović B., Tasić N.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKuzmanović B.: A Correlation Between hte Function of Controlling and the Process of Risk Management in the Company, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 4, pp. 179-189, ISSN 2217-2661, UDK: 005.334
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M.: A Model for Analyzing and Measuring the Performance of Industrial Enterprise, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 21-28, ISSN 2217-2661
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKuzmanović B., Tomašević M., Tešić Z., Kuzmanović B., Stevanov B., Todić V.: Razvoj modela upravljanja lancima snabdevanja, Infoteh, Jahorina, 2016, Vol. 15, pp. 413-418, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Infoteh-Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 413-418
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment01.03.2022.
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment01.03.2017.
DocentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka26.01.2012.
DocentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2006.