doc. dr Dušan Okanović


Nedostaje slika

dr Dušan Okanović

Docent


Telefon021/485-2426
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Dušan Okanović je rođen 14.03.1978. god. u Sremskoj Mitrovici, opština Sremska Mitrovica, Republika Srbija. Gimnaziju "Ivo Lola Ribar" završio je u Sremskoj Mitrovici sa odličnim uspehom.

Na odsek za Elektrotehniku i računarstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu upisao se 1997. godine. Studije na smeru Računarstvo i upravljanje sistemima, usmerenje Računarske nauke i informatika, završio je sa prosečnom ocenom 8,89 (osam i 89/100). Diplomski rad odbranio je 30.09.2002. godine iz predmeta "Veštačka inteligencija" sa ocenom 10 (deset). Tema diplomskog rada je bila "Evidencija logova u informacionim sistemima".

Na poslediplomske studije Fakulteta tehničkih nauka – smer Računarstvo i automatika, usmerenje Računarske nauke i informatika, upisao se školske 2002/03 godine i položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10 (deset). Magistarski rad pod nazivom „Sistem za upravljanje instalacijama Java aplikacija baziran na JMX tehnologiji” odbranio je 30.12.2006. godine.

U periodu od 01.10.2002 do 31.01.2004 bio je angažovan na projektima i u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje asistenta-pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka izabran je 01.02.2004. godine, a u zvanje asistenta 01.04.2007. U toku studija i rada na Fakultetu objavio je 27 naučno/stručnih radova i učestvovao na više projekta. Trenutno učestvuje u izvođenju vežbi iz predmeta: Računarski praktikum, Objektno-orijentisane tehnologije sa programiranjem i Web-dizajn. Držao je vežbe i napredmetima Osnovi računarstva i Primena računara u arhitekturi. Na Višoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu angažovan je kao predavač na predmetima Održavanje računarskih sistema i Programiranje za internet.

Oblasti interesovanja su upravljanje softverskim aplikacijama, distribuirani sistemi i aplikacije. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Živi u Novom Sadu.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.10.2012.01.02.2013.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent sa magistraturom01.04.2007.01.09.2012.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent pripravnik01.02.2004.01.03.2007.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Docent25.02.2013.01.08.2015.Katedra za informatiku
NazivU Ustanovi
Evidencija logova u informacionim sistemima

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Servis za upravljanje instalacijama Java aplikacija baziran na JMX tehnologiji

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Model adaptivnog sistema za praćenje i predikciju rada distribuiranih aplikacija

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOkanović D., van Hoorn A., Konjović Z., Vidaković M.: SLA-Driven Adaptive Monitoring of Distributed Applications for Performance Problem Localization, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2013, ISSN 1820-0214
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović, D., Vidaković, M., Konjović, Z.: Towards Performance Monitoring Overhead Reduction, SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics (11; Subotica; 2013), 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović, D., Vidaković, M.: Using Aspect Reweaving Techniques for Application Performance Monitoring, International Conference on Information Society Technology and Management (3; Kopaonik; 2013), Kopaonik, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović, D., Vidaković, M., Vuković, Ž., Mitrović, D., Ivanović, M., "Editor for Agent-Oriented Programming Language ALAS", Proceedings of the 4th International Conference on Information Society Technology and Management. Kopaonik, Serbia (2014)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., Vidaković M.: Software Performance Prediction Using Linear Regression, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29 mart-3 februar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., van Hoorn A., Konjović Z., Vidaković M.: Towards Adaptive Monitoring of Java EE Applications, 5. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman, 11-13 Maj, 2011, ISBN 9957-8583-0-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., Konjović Z., Vidaković M.: Continuous Monitoring System for Software Quality Assurance, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., Vidaković M.: One Implementation of The System for Application Version Tracking and Automatic Updating, Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering - SE 2007, Innsbruck, 12-14 februar 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKomazec S., Okanović D., Protić Z., Sladić G.: Software Architecture of the Digital Library of Theses and Dissertations. International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, June 1-6, 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZarić M., Okanović D., Protić Z.: Searching the Digital Library of Theses and Dissertations, Proceedings of the International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, June 1 - 6, 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević B., Komazec S., Sladić G., Okanović D., Protić Z.: Document Processing in the Digital Library of Theses and Dissertations, Proceedings of the International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, June 1 - 6, 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., Milosavljević B.: Digital Library of Theses and Dissertations – Data Model, 4. International conference on informatics and information technology - CiiT, Bitola, 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniProtić Z., Okanović D.: Modeling and Implementation of the JSP Pages in the System Digital Library of Theses and Dissertations, 4. International conference on informatics and information technology - CiiT, Bitola, 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., Vidaković M.: Performance Profiling of Java Enterprise Applications, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 7-8 Mart, 2011, pp. 60-64, ISBN 9788685525070
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Okanović, D., "Ažuriranje i praćenje Java aplikacija", Zadužbina Andrejević, Beograd, 2009. ISBN 978-86-7244-7688-2
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVidaković M., Obradović Đ., Okanović D., Konjović Z., Luković I.: Automatizacija razvoja veb aplikacija baziranih na JBoss Seam arhitekturi, Tehnika - Elektrotehnika, 2010, Vol. 3, No 59, pp. 53-62, ISSN 0013-5836
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSurla D., Konjović Z., Milosavljević B., Zarić M., Sladić G., Protić Z., Komazec S., Okanović D.: Prikaz realizacije mrežne digitalne biblioteke doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, Infoteka, 2004, Vol. 5, No 1-2, pp. 75-86
(M53) Rad u naučnom časopisuOkanović D., Vidaković M., Konjović Z.: Service Level Agreement XML Schema for Software Quality Assurance, Acta Technica Corviniensis, 2012, Vol. 5, No 1, pp. 123-128, ISSN 2067-3809
(M53) Rad u naučnom časopisuOkanović D., Vidaković M., Konjović Z.: Monitoring of JEE Applications and Performance Prediction, Journal of Information Technology and Applications, 2012, Vol. 1, No 2, pp. 136-143, ISSN 2232-9625
(M53) Rad u naučnom časopisuOkanović D., Vidaković M., Konjović Z.: Low-Overhead Continuous Monitoring of Service Level Agreements, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2012, Vol. 3, No 4, pp. 25-31, ISSN 2217-2661
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOkanović D.: Sistem za evidenciju logova, 9. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2003
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOkanović D., Vidaković M., Kovačević A.: Integracija Kieker sistema i JBoss-a, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010, ISBN 978-86-85525-05-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOkanović D., Vidaković M., Elek Đ.: Modelovanje dokumenata javne administracije, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOkanović D., Vidaković M.: Implementacija sistema za vođenje evidencije o verzijama aplikacija, 12. YU INFO, Kopaonik, 6-10 Mart, 2006
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOkanović D., Sladić G.: Servisi digitalne biblioteke u bibliotečkoj mreži, 10. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniValentin Penca, Siniša Nikolić, Dušan Okanović, "Detekcija Skype saobraćaja sistemom za detekciju upada u mrežu Snort", Zbornik radova YU INFO 2009 (CD), Kopaonik 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMitrović, D., Ivanović, M., Vidaković, M., Sredojević, D., Okanović, D.: Integracija agentskog jezika ALAS u Java agentsko okruženje XJAF, Zbornik radova YU INFO 2014, Kopaonik, 2014 (5 strana)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDušan Okanović, Zora Konjović, Automatska inicijalizacija klasa iz XML datoteke, Zbornik radova YU INFO 2005 (CD), Kopaonik 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDušan Okanović, Milan Vidaković, Upotreba JMX MLet servisa za ažuriranje verzija Java aplikacija, Zbornik radova YU INFO 2007 (CD), Kopaonik 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđe Obradović, Milan Vidaković, Zora Konjović, Dušan Okanović, "Generator ekranskih formi za JBoss Seam bazirane aplikacije", Zbornik radova YU INFO 2008 (CD), Kopaonik 2008.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaOkanović D.: Model adaptivnog sistema za praćenje i predikciju rada distribuiranih aplikacija, Novi Sad, 2012
(M72) Odbranjen magistarski radOkanović D.: Sistem za upravljanje instalacijama Java aplikacija baziran na JMX tehnologiji, Novi Sad, 2006
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Konjović Z., Milosavljević B., Vidaković M., Zarić M., Sladić G., Okanović D., Komazec S., Protić Z.: Mrežna digitalna biblioteka doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, Univerzitet u Novom Sadu, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, 2003
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Dušan Okanović, Milan Vidaković, Zora Konjović, Sistem za adaptivno praćenje performansi u distribuiranim softverskim sistemima, Fakultet tehničkih nauka, 2013.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDušan Okanović, Milan Vidaković, "Primena jBPM okruženja u implementaciji eUprave", Zbornik radova YU INFO 2009 (CD), Kopaonik 2009.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka25.02.2013.
Asistent - dr naukaPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.10.2012.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka29.03.2010.
Asistent pripravnik RPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.04.2007.
Asistent pripravnikPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2004.