Predmet: Urbana sociologija i ekonomija - odabrana poglavlja (06 - A005S)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje znanja o sociološko-ekonomskim aspektima urbanizacije u modernom društvu, koja bi omogućila punije razemavanje urbanih procesa i tokova i podstakla stvaranje humanističkog teorijskog pristupa u analizi i rešavanju praktičnih urbanih problema.
Sticanje znanja o osobinama i trendovima urbanizacije u razvijenim društvima i zemljama u razvoju, sticanje znanja o globalizaciji gradova, suburbanizaciji i ruralizaciji. Znanja o nejednakostima i društveni protivrečnostima u modernim gradovima. Sticanje znanja o kvalitetu stanovanja i života u modernim gradovima. Sticanje znanja o ljudskim potrebama, vrednostima i integraciji kao elemnetima urbanog planiranja.Sticanje znanja o ekonomiji gradskog zemljišta, stambenoj i komunalnoj ekonomiji, kao i upravljanju gradskom administracijom, odonosno usmeravanju tokova gradske ekonomije.
Osobine urbanizacije u razvijenim zemljama:suburbanizacija, propadanje centra grada, urbani sukobi, obnova gradova. Elitizacija i recikliranje gradova.Urbanizacija u zemljama u razvoju: izazovi i protivrečnosti urbanizacije u zemljama u razvoju, budućnost urbanizacije u zemljama u razvoju.Gradovi i globalizacija:globalni gradovi, grad i periferija, nejednakost i globalni grad. Upravljanje gradovima u globalnom dobu: upravljanje globalnim procesima, gradovi kao privredni, politički i kultuirni delatnici, gradovi i globalna uprava.Stanovanje i kultura stanovanja u gradovima: stambene potrebe i stambena politika; kvantitet, kvalitet i oblici stanovanja, društvene nejednakosti u stanovanju i socijalna segregacija.Kvalitet života u modernim gradovima: sloboda ličnosti i stvaralaštva, lična i socijalna dezorganizacija.Urbano planiranje: ljudske potrebe, društvene vrednosti i društvena integracija u planiranju razvoja gradova. Gradovi i tržišta. Ekonomski aspekti globalizacije i uticaj na ekonomsku dinamiku gradova. Lokacija firmi u gradovima. Kompetitivna prednost centra gradova. Urbana zemljišna renta. Gradovi i ekonomija zasnovana na znanju. Urbane strukture i industrija usluga. Ekonomska geografija urbanih struktura. Informalna ekonomija u urbanim strukturama. Ekonomski modeli urbanog razvoja. Velicina preduzeca i velicina grada. Etape privrednog razvoja grada. Dinamicki optimalna hijerahijska mreža gradova. Modeli ekonomisanja gradskim zemljištem.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, seminararskih radova i rasprave sa studentima o nastvanim sadržajima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sreten Vujović i Mina PetrovićUrbana sociologija2005Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstvaSrpski jezik
James Donald</eng<Imaginining the Modern City1999London ArhloneEngleski
Nan EllinPosmodern Urbanism1995Oxsford, BlackwelEngleski
Peter Marcuse and Ronald van KempenGlobalizing Citties2000Oxford, BlackwelEngleski
Milćević, GUrbana ekonomika1990Ekonomski fakultetSrpski jezik
Richard T. Le Gates and Frederic Stout, edsThe City Reader2003Routledge<eng/>Engleski
Henderson, J. V<eng/> .Urban Development:Theory, Fact, and Illusion1998University PressEngleski
Saskia SasenCities in World Ekonomy1994Thousand Oaks>/eng>Engleski
Barbara PhillipsCity Lights: Urban-suburban Life in the Society1996Oxvord University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lošonc Alpar

Predavanja
Nedostaje slika

Radivojević dr Radoš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pejić dr Sonja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe