REGULACIJA TEMPERATURE KGH SISTEMA UPOTREBOM PI-LIKE FUZZY REGULATORA I GA

  • Saša Maksimović
Ključne reči: PI-like fuzzy regulator, GA, KGH sistemi

Apstrakt

Osnovni zadatak ovog rada jeste regulacija temperature KGH sistema, a da se pri tom ne naruše zahtevani radni uslovi. Korišćen je PI-like fuzzy regulator, koji upravlja ventilom za dovod hladne vode na izmenjivač toplote KGH sistema. Izvršena je optimizacija fuzzy tabele pravila pomoću genetskih algoritama.

Reference

[1] Afram, F. Janabi-Sharifi: „Theory and applications of HVAC control systems - A review of model predictive control (MPC)“, Building and Environment 72 (2014), pages 343-355
[2] Z. Živković, M. Vasić, A. Kuzmanović: „Predlog mera za finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji“, Građevinska knjiga, Beograd, 2011
[3] Shaimaa Seyam (November 5th 2018). Types of HVAC Systems, HVAC System, Mohsen Sheikholeslami Kandelousi, IntechOpen
[4] I. Micić: „Fazi sistemi“, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, 2015
[5] F. Kulić: „Inteligentni upravljački sistemi“, Fakultet tehničkih nauka, Univerztitet u Novom Sadu, 2014
[6] S. Turajlić: „Osnovni principi Fazi upravljanja procesima“, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2014
[7] M. Anderson, M. Buehner, P. Young, D. Hittle, C. Anderson, J. Tu, D. Hodgson: „An experimental system for advanced heating, ventilating and air conditioning (HVAC) control“, Energy and Buildings 39 (2007) 136–147
Objavljeno
2019-12-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo