KOORDINACIJA PREKOSTRUJE ZAŠTITE SA INVERZNOM KARAKTERISTIKOM REAGOVANJA U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

  • Viktor Trifunjagić
Ključne reči: zaštitni releji, topljivi osigurači, prekostrujna zaštita, distributivna mreža

Apstrakt

Ovaj rad bavi se problemom podešenja relejne zaštite na distributivnom vodu. Korišćene su prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja sa različitim stepenom inverznosti i topljivi osigurači. Zatim je vršena provera koordinacije između zaštita u dve situacije. Prvi slučaj je kada su u mreži samo releji, dok je druga situacija kada je korišćema kombinacija releja i topljivih osigurača. Na kraju je izvršena provera koordinacije u realnim mrežama.

Reference

[1] N. Rajaković, D. Tasić, G. Savanović, Distributivne i industrijske mreže, Beograd, 2004.
[2] M. Nimrihter, Elektrodistributivni sistemi, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2009.
[3] N. Rajaković, D. Tasić, Distributivne i industrijske mreže, Akademska misao, Beograd, 2008.
[4] D. Bekut, Relejna zaštita, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2009.
[5] V.C.Strezoski, Osnovi elektroenergetike, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 1996.
[6] Releji−teorija upravljanja, https://www.automatika.rs/bazaznanja/teorijaupravljanja/releji.html
[7] M. Milanković, D. Perić, I. Vlajić-Naumovska, Osnovi elektroenergetike, Beograd, 2016.
Objavljeno
2019-12-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo