АНАЛИЗА СТРУЈАЊА У ЦЕНТРИФУГАЛНИМ ПУМПАМА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЗАПРЕМИНА

  • Александар Рацић
Ključne reči: Рачунарска динамика флуида, метод коначних запремина, центрифугалне пумпе

Apstrakt

У раду је изведена 3D нумеричка симулација рада једне центрифугалне пумпе коришће­њем методе коначних запремина. Струјање у центри­фугалним пумпама описано је помоћу Рејнолдсових осредњених Навије Стоксових једначина. У циљу пос­тизања нумеричке стабилности прорачуна извршена је оптимизација нумеричке мреже. Симулација је изведена за случај нестационарног струјања при раз­личитим протоцима, а у циљу анализирања струјања у радном колу и проточним деловима центрифугалне пумпе. Као резултат прорачуна добијена су поља брзина и притисака за различите радне режиме пумпе.

Reference

[1] Букуров Ж., „Механика Флуида“, Факултет техничких наука, Нови Сад, (1967), 321-360.
[2] „The Third Summer School of CFD“, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, (2019), 20-24.
[3] Best Practices for Modeling Centrifugal Pumps, https://thesteveportal.plm.automation.siemens.com, (2018).
Objavljeno
2019-12-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo