HIBRIDNI ESTIMATOR STANJA SA STRUJAMA U PRAVOUGAONIM KOORDINATAMA ZA UKLJUČIVANJE FAZORSKIH MERENJA

  • Jovana Kovačević
Ključne reči: Estimacija stanja, Hibridni estimator stanja, Jedinica za merenje fazora (PMU), Sinhronizovana merenja fazora

Apstrakt

U radu je obrađen problem hibridne estimacije stanja, koja uključuje kako konvencionalna merenja, tako i sinhronizovana merenja fazora. Metod minimuma sume otežanih kvadrata reziduala merenja (WLS metod) uvažava strujna merenja u pravougaonim koordinatama.

Reference

[1] S. Chakrabarti, E. Kyriakides, G. Ledwich, A. Ghosh, “Inclusion of PMU current phasor measurements in power system state estimator”, IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 4, no. 10, pp. 1104-1115, October 2010.
[2] N. Živković, “Detekcija malicioznih napada na elektroenergetski sistem korišćenjem sinergije statičkog i dinamičkog estimatora”, doktorski rad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2018.
[3] V. Kiriničić, “Hibridni algoritam estimacije stanja elektroenergetskog sustava podržan sinkroniziranim mjerenjima“, doktorski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2013.
[4] S. Chakrabarti, E. Kyriakides, G. Velverde, V. Terzija, “State estimation including synchronized measurements“, IEEE PowerTech, Bucharest, Romania, 2009.
Objavljeno
2019-11-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo