PREGLED SOFTVERSKIH ALATA ZA SIMULACIJU I ODABIR PARAMETARA TOPLOTNIH PUMPI

  • Anja Subotin
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Obnovljivi izvori energije, geotermalna energija, toplotne pumpe, softverski alati za simulaciju i odabir parametara toplotnih pumpi

Apstrakt

U ovom radu opisano je nekoliko odabranih softverskih alata za simulaciju i odabir parametara toplotnih pumpi. Svaki od alata je ocenjen prema određenim kriterijumima, te je na kraju odabran softver koji je optimalan za simulaciju rada sistema. On je primenjen za simulaciju integracije toplotne pumpe u sisteme za skladištenje tople i hladne vode i za simulaciju različitih kombinacija performansi toplotne pumpe voda-voda.

Reference

[1] Dragana Gašić, „Analiza primjene toplotne pumpe za grijanje i klimatizaciju poslovnog prostora”, Diplomski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[2] www.groundloopdesign.com/ (pristupeljeno u junu 2019.)
[3] www.valentin-softwar.com/ (pristupeljeno u junu 2019.)
[4] www.easy-rss.co.uk (pristupeljeno u junu 2019.)
[5] www.etu-software.com (pristupeljeno u junu 2019.)
[6] M. Sikora, “Parameters selection of a heat pump using the Solkane software”, Koszalin University of Technology (KTU), Poljska, 2017
[7] www.trnsys.com/demo/ (pristupeljeno u junu 2019.)
[8] S.M. Al Zahrani, F.L Tan, F.H. Choo, “A TRNSYS Simulation Case Study on Utilization of Heat Pump For both Heating and Coolin”, Nanyang Technological University, 2012
[9] H.K. Bakhtiari, “Developing a dynamic model of ground-source heat pump system to evaluate different components size”, Department of Energy Technology, SE-100 44, Stokhlom, Švedska
Objavljeno
2019-11-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo