RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA ZA AUTO-ŠKOLE

  • Jelena Ljubišić
Ključne reči: C# programski jezik, Objektno-orijentisana paradigma, Funkcionalna paradigma, Konkurentna paradigma

Apstrakt

U ovom radu predstavljena je perspektiva C# programskog jezika kroz tri paradigme – objektno-orijentisanu, funkcionalnu i konkurentnu. Svaka paradigma je analizirana prema svojim opštim odlikama, a zatim je analizirano na koji način su te karakteristike primenjene u C# programskom jeziku.

Reference

[1] S.Kendall, Object Orriented Programming using C#, first edition 2011, Ventus Publishing ApS,
[2] Materijali sa vežbi nastavnog predmeta Sigurnost i bezbednost u smart grid sistemima, master studija Primenjenog softverskog inženjerstva (pristupljeno u maju 2019.)
[3] Microsoft Developer Network, https://msdn.microsoft.com/en-us/library
[4] W.Anggoro, Functional C#, third edition, Packt Publishing, 2017
Objavljeno
2019-11-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo