POLIMERNI MATERIJALI U MEDICINI I FARMACIJI I POSTUPCI NJIHOVE PRERADE

  • Vanja Vidović
  • Mladomir Milutinović
Ključne reči: polimeri, biomaterijali, postupci prerade, injekciono presovanje, ekstrudiranje, kalandriranje

Apstrakt

Polimerni materijali jedni su od najvažnijih materijala koji se koriste u medicini i farmaciji. U radu je dat prikaz materijala koji se najčešće upotrebljavaju, njihove osobine kao i primeri njihove primene u praksi. Takođe, opisani su postupci prerade ovih materijala.

Reference

Matin, I.: Modularni sistemi za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
[2] Pavlinec, M.: Razvoj plastične ambalaže za pakovanje farmaceutskog proizvoda, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2017.
[3] Stojiljković, D., Pilić, B.: Struktura i svojstva polimernih materijala, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007.
[4] Savić, V.: Osnovni mehanizmi hlađenja mašina za prizganje plastike pod pritiskom, Požega, 2009.
[5] Vilotić, D. Tehnologija injekcionog presovanja p olimera, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[6] http://ru.goldenwellgermany.com/disposable-syringe/irrigation-syringe/plastic-100ml-irrigation-syringe
[7] http://dental4u.ba/aktuelnosti-iz-stomatologije/clanci/peek-polyether-ether-ketone/
[8] https://www.termoplast.rs/tehnicka-plastika/termoplast-peek t
[9] https://www.dental-medical.rs/blog/peek-vs-pekk,
[10] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-plastics-market
[11] http://srla.fukang-jars.com/plastic-jar/shenzhen-port-pet-pill-bottle-storage-in.html
Objavljeno
2019-10-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo