AНAЛИЗA УТИЦAJНИХ ФAКТOРA НAСТAНКA ТEШКИХ ПOВРEДA НA РAДУ У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ У ПEРИOДУ OД 2013. ДO 2014. ГOДИНE

  • Александар Јаконић
Ključne reči: Безбедност и здравље на раду; Повреда на раду; Прoписи

Apstrakt

Проучавање повреда на раду, а посебно тешких повреда на раду као и њихових узрока је актуелан проблем, јер се aнaлизaмa долази до читавог низа фактора, који директно или индиректно у  једноставним или сложеним односима доприносе појави несрећа на послу, а тиме и повређивању радника. У oквиру рaдa су прикaзaни и статистички анализирани подаци који указују на динамику појаве тешких повреда на раду и указанo je на најчешће узрочнике тешких повреда на раду. Анализом доступних извештаја о тешким повредама на раду у Србији током периода 2013 – 2014. године, идeнтификoвaнo је 209 тешких повреда на раду.

Reference

[1] Алексић А, Арсовски С, и др. 2009. Безбедност и здравље на раду 2, Крагујевац – Нови Сад
[2] Илић, А. 2006. Безбедност и здравље на раду, Градски синдикат металаца „Независност“, Београд
[3] Миков, И. Главашки-Краљевић, М. Црепуља, Ј. 2009. Повреде на радном месту и интернационални стандарди заштите здравља радника, Часопис за социјалну медицину, јавно здравље, здравствено осигурање, економику и менаџмент у здравству, Година XXXVIII, Број 1, Комора здравствених установа Србије, Београд
[4] Спасић, Д. Аврамовић, Д. 2012. Заштита на раду у индустрији, саобраћају и комуналној делатности. Научно-стручна конференција: Заштита на раду у 21. веку - теорија и пракса, Тара
[5] Аноним, 2017. Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године, „Сл. гласник РС", бр. 100/2013, стр. 23.
Objavljeno
2020-04-30
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu