УТИЦАЈ ПАРАМЕТАРА РОБОТСКОГ НАВАРИВАЊА НА ОСОБИНЕ ИЗРАЂЕНОГ ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИЈЕ ОД ЧЕЛИКА Ѕ355

  • Милан Радовановић
  • Себастиан Балош
Ključne reči: роботско заваривање, МАГ наваривање, механичке особине, WAAM технологија

Apstrakt

У раду је извршено експеримен­тално наваривање додатног материјала SG2 слој по слој на плочу од конструкционог челика уз помоћ робота. Израђена су три узорка са различитим пара­метрима и смеровима наваривања. Добијени наварени слојеви су визуелно испитани, испитани су макро пресеци, а извршено је и испитивање затезањем, савијањем и енергија удара. Испитивањем је утврђено да параметри као што су мања струја и напон уз оптималну брзину наваривања као и наизменичног смера наваривања значајно утичу на механичке особине материјала и геометрију добијеног елемента.

Reference

[1] Палић В., Сабо Б.: Технологија заваривања, Факултет техничких наука, Нови Сад 2003
[2] Група аутора: Поступци заваривања и опрема за заваривање (наваривање), Завод за заваривање, број док.: 1.14. стр. 1, 2004.
[3] Стандард SRPS EN ISO 15614-1:2017
Objavljeno
2019-10-19
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo