ПРИМЈЕНА SAW, COPRAS, TOPSIS и ELECTRЕ МЕТОДА ЗА РАНГИРАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

  • Dajana Branislav Racković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Goran Dušan Marinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Комасација, вишекритеријумска анализа, SAW, COPRAS, TOPSIS, ELECTRE

Apstrakt

У овом раду извршено је рангирање катастарских општина у општини Стара Пазова употребом SAW, COPRAS, TOPSIS и ELE-CTRE метода, које су имплементиране у програм користећи Microsoft Excel.

Biografija autora

Goran Dušan Marinković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

preporuka recenzenta: Milan Trifković

Reference

[1] Trifković, M.; Marinković, G.; Ilić, B.; Pejičić, G.; Lazić, J. Land consolidation and irrigation, case study Municipality of Velika Plana, Arch. for Tech. Sci. 2016, 14, 35-45.
[2] Marinković, G.; Lazić, J.; Morača, S.; Grgić, I. Integrated assessment methodology for land consolidation projects: Case study Pecinci, Serbia. Arch. Tech. Sci. 2019, 20, 43–52.
[3] Маринковић, Г.: Прилог развоју методологије оптимизације радова и тачности у пројектима комасације, докторска дисертација , Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015.
[4] Стојановић, С.: Развој модела за евалуацију интернет информационих ресурса примјеном метода вишекритеријумског одлучивања, докторска дисертација, Универзитет Џон Незбит, Факултет за менаџмент, Зајечар, 2016.
[5] Aruldoss, M., Lakshmi, M., T., Venkatesan, P., V.: A Survey on Multi Criteria Decision Making Methods and Its Applications, American Journal of Information Systems, Science and Education Publishing, 2013.
Objavljeno
2020-05-01
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo