UNAPREĐENJE PROCENE RIZIKA OD POPLAVA ZA STAMBENE OBJEKTE U MALOM ZVORNIKU

  • Pavle Erić
  • Borko Bulajić Doc. dr, FTN, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: poplave, analiza rizika, Mali Zvornik, procena štete, stambeni objekti

Apstrakt

Ovaj rad daje primer kvantitativnog određivanja rizika od šteta usled poplava za stambene objekte u Malom Zvorniku . Podaci kao što su: lokacija, nadmorska visina i površina objekta, prethodno su bili obrađeni pomoću softvera Kvantum GIS (QGIS). Šteta na objektima je proračunavana pomoću empirijske jednačine koja je razvijena u ovom radu, a koja uključuje u obzir i spratnost objekata, i empirijske krive hazarda razvijene na bazi unapređene baze podataka o poplavama. Izračunate su štete za određene maksimalne vodostaje kao i kriva rizika koja povezuje ukupne štete na stambenim objektima i povratne periode poplava. Na kraju su sračunati i ALARP dijagrami, uzimajući u obzir procenjene nivoe hazarda i broj žitelja.

Reference

[1] http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/57/2007%20-%20Rajko%20Golic%20-%20Mali%20Zvornik.pdf (pristupljeno u septembru 2019.)
[2] Bulajić B., prezentacija sa predmeta Metode analize rizika, „Metode za procenu rizika“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
[3] http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/izvestajne/ prognoza.php?hm_id=42035 (pristupljeno u maju 2018.)
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara