ANALIZA PROCENE RIZIKA ZA RADNO MESTO VATROGASAC-SPASILAC I MERE ZA POBOLJŠANJE USLOVA PROCESA RADA

  • Mirjana Đorđe Laban Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: procena rizika, Kinney metoda, radno mesto, opasnosti, štetnosti

Apstrakt

Тема овог рада је процена ризика за радно место ватрогасац-спасилац према Киннеy метои, која је рађена на основу података из МУП-а, Центра за ванредне ситуације у Новом Саду и на основу статистичких података који прате ово радно место. Анализиране су потенцијалне опасности и штетности са којима се један ватрогасац-спасилац (ватрогасац вођа спасилачке груpe) сусреће сваког дана на свом радном месту, као и како оне утичу на његов живот и здравље, и које су то мере које треба спровести да би се спречио и умањио ризик којем је свакодневно изложен.

Reference

[1] Sl. glasnik RS, br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015, https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_procene_rizika_na_radnom_mestu_i_u_radnoj_okolini.html, posećeno septembra 2019. godine
[2] Fine and Kinney Metod,
http://www.euronorm.net/content/ce-marking/category/risk-analysis/fine-and-kinney-method.php, posećeno septembra 2019. Godine
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara