UGROŽENOST PRIOBALNIH NASELJA OD POPLAVA-SLUČAJ GRADA BANJA LUKA

  • Nevena Đurđević
  • Snježana Maksimović
  • Slobodan Srđan kolaković Katedra za hidrotehniku i geodeziju, Departman za građevinarstvo i geodeziju, FTN
Ključne reči: poplava, stambeni objekti, statistika, šteta

Apstrakt

U radu su analizirani priobalni objekti  dva Banjulučka naselja: Česma i Lazarevo, koji su  plavljeni u maju 2014. Kreiran je anketni upitnik koji su popunjavali stanovnici tih naselja, a koji je  sadržavao podatke o stanovništvu, veličini parcele, udaljenosti objekta na parceli od korita reke, plavljenost objekata i visini štete. Analizirana je informisanost stanovništva o merama zaštite od poplava, kao i načinu na koji štite članove domaćinstva i životinje od poplava. Dobijeni rezultati su predstavljeni putem deskriptivne statistike i adekvatnih statističkih testova u analitičko-softverskom paketu SPSS v.23.

Reference

[1] Đurđević N.,Kosic-Jeremić S., Maksimović S., Analiza naselja ugroženih od poplava na području grada Banja Luka, SYPOMIS 2019, prihvaćen za štampu.
[2] Imamomić A. (2015). Uzroci poplava u slivu rijeke Bosne sa posebnim osvrtom na poplave u maju 2014. godine, Zbornik radova simozijuma Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica, 131-145.
[3] Palant, J. (2009). SPSS Priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga, Beograd.
[4] Preradović Lj., Đajić V. (2011). Analitičko-statističke tehnike u savremenim istraživanjima, Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2011.
[5] Procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini, Institut za
hidrotehniku Sarajevo, studija UNDP projekta Podrška oporavku od poplava i smanjenju rizika u Bosni i Hercegovini, http://www.msb.gov.ba/PDF/HRA_BHS_Final21122015.pdf posećeno 9.6.2019.
[6] http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/response_to_floods/support-to-flood-recovery-and-risk-mitigation-in-bosnia-and-herz.html posećeno 9.6.2019
[7] http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Research&Publications/Energy%20and%20Environment/CC%20Adoption%20and%20Low-Emission%20Strategy%20BiH/CC%20LAT%20publish%20on%20WEB.pdf
Objavljeno
2020-01-30
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara