IMPLEMENTACIJA STANDARDA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ISO 50001 U PROIZVODNOM SISTEMU

  • Miloš Kovačević
Ključne reči: ISO 50001, menadžment energije, energetska efikasnost, prakse

Apstrakt

U ovom radu opisan je način uvođenja ISO 50001 standarda u kompaniju JC. Standard ne propisuje samo primenu modernih ili novih tehničkih rešenja, već i potrebu za kvalitetnim upravljanjem energijom i osposobljenost osoblja da na adekvatan energetski efikasan način upravlja kako opremom tako i energijom. U ovom radu su predstavljene prakse i rešenja prepoznati u okviru kompanije i njihova potpuna implementacija na tehničkom i organizacionom nivou.

Reference

[1] Jovanović, B. (2016). Sistem menadžmenta energije u prerađivačkoj industriji u Srbiji (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. 13.
[2] Gordić, D. et al. (2010). Development of energy management system - Case study of Serbian car manufacturer. Energy Conversion and Management, 51(12), 2783-2790.
[3] (2012). Standard SRPS ISO 50001:2012. “Službeni Glasnik RS”, br. 80/12.
[4] Johnson Controls document “AE-LOS-FR-151 - Evaluation_of_Energy_Aspects“
[5] Milenković I. (2014). Kvalitet vazduha pod pritiskom u funkciji održive proizvodnje(doktorska disertacija)
[6] Johnson Controls document “Energy Hunt - Master Calculator (002) “
Objavljeno
2019-08-31