ROBUSTNI KONTROLER MAKSIMALNE EFIKASNOSTI U POGONU AM ZA ELEKTRIČNA VOZILA

  • Emir Murtezić
  • Vladimir Popović
  • Darko Marčetić
Ključne reči: energetska efikasnost, AM, LMC, kontroler pretrage

Apstrakt

U ovom radu je prikazan sistematičan prilaz analizi performansi kontrolera energetske efikasnosti pogona sa asinhronim motorom u električnim vozilima. Važni aspekti upravljačkog algoritma za maksimizaciju energetske efikasnosti AM kao što su matematički model AM sa gubicima u gvožđu, LMC metode i algoritmi pretra­živanja su teorijski analizirani. Izvršena je simulaciona analiza rada predloženog kontrolera na matematičkom modelu pogona AM sa gubicima u gvožđu za sve karakteristične radne režime pogona električnog vozila. Verifikacija rezultata pretraživanja optimalnih trajektorija za unapređenje efikasnosti prikazana je tabelarno i grafički za celokupan opseg brzina i momenata pogona.

Reference

[1] Levi E., "Impact of Iron Loss on Behavior of Vector Controlled Induction Machines", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 31, no. 6, pp. 1287 – 1296, 1995.
[2] Kioskeridis I., Margaris N., "Loss Minimization in Induction Motor Adjustable – Speed Drives", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 43, no. 1, pp. 226 – 231, 1996.
[3] Lim S., Nam K., "Loss-minimising control scheme for induction motors", IEEE Proc. Electr. Power Appl. vol. 151, no 4, pp. 385–397, 2004.
[4] Garcia O. G., Mendes Luis C. J., Stephan M. R., Watanabe H. E., " An Efficient Controller for an Adjustable Speed Induction Motor Drive", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 41, no. 5, pp. 533 – 539, 1994.
[5] Kirschen S. D., Novotny W. D., Lipo A. T., "Optimal Efficiency Control of an Induction Motor Drive", IEEE Power Engineering Review, pp. 70 – 76, 1987.
[6] Raj C. T., Srivastava S. P., Agarwal P., "Energy Efficient Control of Three-Phase Induction Motor – A Review ", International Journal of Computer and Electrical Engineering vol. 1, no. 1, pp. 1793-1800, 2009.
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo