UTICAJ DISTRIBUTIVNIH GENERATORA NA AUTOMATSKU REGULACIJU NAPONA

  • Vasilija Šešlija
Ključne reči: Regulacija napona, distributivni generatori

Apstrakt

U radu je razmatran uticaj distribu­tivnih generatora na regulaciju napona. Izložena su i upoređena rešenja dobijena korišćenjem klasične i modi­fikovane regulacije napona. Za potrebe verifikacije raz­vijen je program u programskom jeziku FORTRAN.

Reference

[1] V.Strezoski, D.Janjić: Sistemi regulacije napona radijalnih distributivnih mreža; Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1997.
[2] Z.Simendić, G.Švenda, V.Mijatović, P.Bajčetić: Modeli regulacije napona u klasičnim distributivnim mrežama sa generatorima; XI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem – CIRED, Kopaonik, 24-28. septembar 2018, Smart Grid forum, R-F.07, str. 1-10
[3] D.Đanić: Primena URN u ED Sombor; master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2011.
[4] G.Švenda, V.Srezoski, R.Bibić: Regulacija napona u eksploataciji distributivnih mreža; Elektroprivreda, br.3, 2008, str. 28-42.
Objavljeno
2019-08-22
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo