PRORAČUN REŽIMA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA SA KVAROM U FAZNOM DOMENU

  • Mirko Đurić
Ključne reči: Modelovanje elemenata elektroenergetskih sistema, režim sa kratkim spojem, fazni domen

Apstrakt

U ovom radu prikazan je postupak za formiranje matematičkih modela elemenata elektroener­getskih sistema u faznom domenu, njihovu integracija u jedinstveni model i proračun režima sa kratkim spojem elektroenergetskih sistema. Proračuni su izvršeni u programskom jeziku Fortran.

Reference

[1] V.C.Strezoski: Analiza elektroenergetskih sistema, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[2] G.S.Švenda: Osnovi elektroenergetike: matematički modeli i proračuni, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[3] A.R.Bergen, V.Vittal: Power Systems Analysis, Prentice-Hall Inc, New Jersey, USA, 2000.
[4] J.J.Grainger, W.D.Stevensen: Power Systems Analysis, McGraw-Hill, Inc., New Jersey, USA, 1994.
[5] Vladimir C. Strezoski, Dragan S. Popović: Proračuni stacionarnih režima elektroenergetskih sistema, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
[6] G.S.Švenda: Specijalizovani softveri u elektroenergetici, materijal sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.
[7] N.D.Tleis: Power Systems Modelling and Fault Analysis: Theory and Practice, Newnes Power Engineering, Elsevier Ltd, Oxford, UK, 2008.
[8] K.Kasaš-Lažetić: Modelovanje impedanse zemlje kao povratnog provodnika, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.
[9] W.D.Stevenson: Elements of Power System Analysis, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, USA, 1982.
Objavljeno
2019-08-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo