UTICAJ DISTRIBUTIVNIH GENERATORA NA KOORDINACIJU ZAŠTITE IZMEĐU PREKIDAČA I OSIGURAČA U RADIJALNIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  • Helena Petričević
  • Vladan Krsman
Ključne reči: Relejna zaštita, Distributivna mreža, Distributivni generator

Apstrakt

U radu je prikazano kako priključenje jednog ili više distributivnih generatora utiče na tradicio­nalni proračun relejne zaštite u radijalnim distributivnim mrežama. Cilj ovog rada je da se utvrdi koliko je narušen kvalitet proračuna relejne zaštite koji se koristi u svako­dnevnim upravljačkim akcijama unutar distributivne mre­že. Poseban akcenat je stavljen na koordinaciju zaštite između prekidača i osigurača. Verifikacija problema je izvršena na mreži od 50 čvorova.

 

Reference

[1] James A. Silva, Hammed B. Funmilayo, Karen L. Butler – Purry, Impacts of Distribution Generator on the IEEE 34 Node radial Test Feeder with Overcurrent Protection, Power Symposium, 2007. NAPS '07. 39th North American, pp. 49-57
[2] B. Hussain, S. M. Sharkh, S. Hussain, and M. A. Abusara, An Adaptive Relaying Scheme for Fuse Saving in Distribution Networks With Distributed Generation, IEEE Transactions on Power Delivery Volume:28, Issue: 2, 2013
[3] D.Popović, Z.Gorečan, J.Dujić, V.Vasić, V.Perić: Modelovanje u elektroenergetici, DMS Grupa, Prosveta, Novi Sad, 2011.
[4] Duško Bekut, Relejna zaštita, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, 2009.
[5] Ioanna Xyngi: An Intelligent Algorithm for Smart Grid Protection Applications, Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
[6] Hamed B. Funmilayo, Karen L. Butler-Purry, An Approach to Mitigate the Impact of Distributed Generation on the Overcurrent Protection Scheme for Radial Feeders, Power Systems Conference and Exposition, Mar. 2009. PSCE '09. IEEE/PES, pp. 1 – 11
Objavljeno
2019-08-19
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo