UPRAVLJAČKE STRATEGIJE U POSLOVNO-STAMBENIM OBJEKTIMA

  • Miroslav Korica
Ključne reči: Fancoil, BMS, temperature, projektovanje, puštanje u rad

Apstrakt

Rad se bazira na analiziranju i uprav­ljanju HVAC sistemima. Upravlja se ventilacijom i klima­tizacijom u zgradama i rešavaju se određeni problemi koji mogu da se pojave tokom izvođenja radova na zgradi. Sagledavaju se koraci u pripremi projekata zgrade, izvođe­nju radova, puštanju sistema u rad, prikupljanju i analizi podataka kao i održavanje zgrade za što duži životni vek..

 

Reference

[1] Honeywell Engineering manual of automatic control SI ed Minneapolis: Honeywell Inc.) (1995)
[2] Siemens MSR Planungshandbuch (CD-ROM) (Karlsruhe: Siemens AG) (1997)
[3] ETSU Computer-aided monitoring and targeting for industry Good Practice Guide 31 (Harwell: ETSU) (1991)
[4] Wild L J Commissioning HVAC systems. Division of responsibilities
AG 3/89 (Bracknell: Building Services Research and Information Association) (1989)
Objavljeno
2019-08-19
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo