UTICAJ SOLARNIH PANELA NA STRUJU KRATKOG SPOJA U NISKONAPONSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

  • Teodora Gavrilov
Ključne reči: relejna zaštita, struja kratkog spoja, solarni paneli

Apstrakt

U radu se razmatra uticaj kućnih solarnih panela na vrednost struje kratkog spoja u niskonaponskoj distributivnoj mreži. Cilj je da se proceni pri kojoj vrednosti snage panela postoji značajan uticaj na rad zaštita u niskonaponskoj mreži. Razmatranja su ilustrovan na primeru jedne tzv. sremskom tipu naselja.

Reference

[1] V. Strezoski, Analiza elektroenergetskih Sistema 1 i 2, Fakutlet tehničkih nauka Novi Sad, 2017.
[2] V. Katić, I. Kapetanović, N. Sarajlić, Obnovljivi izvori električne energije, Fakultet tehniĉkih nauka Novi Sad, 2007.
[3] EPS, Tehničke preporuke broj 14, EPS 2001.
[4] Strahil Gušavac, Osnovni principi projektovanja u mrežama srednjeg i niskog napona, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, 2004.
Objavljeno
2019-08-18
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo