PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE TERMIČKE OBRADE LEŽAJNOG PRSTENA PRIMENOM RAČUNARA

  • Novica Nikolić
Ključne reči: Tehnologija termičke obrade, ležajni prsten, MESAVIS

Apstrakt

U radu je objašnjena tehnologija termičke obrade prstena kugličnih ležaja. Data je analiza procesa kaljenja i otpuštanja, kao  i problemi koji se mogu javiti pri radu. Definisan je  pogon termičke obrade FKL-a i spisak potrebnih peći za termičku obradu. Prikazana je upotreba programskog paketa MESAVIS za zadavanje i praćenje parametara procesa termičke obrade putem računara.

Reference

[1] Ilija Pantelić, ‘’Tehnologija termičke obrade čelika’’, Subotica 1976
[2] Vladimir M. Blanuša, ’’Analiza cilindrično valjkastih ležaja za specijalne namene’’, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017
[3] J. Burke, ’’Kinetika faznih transformacija u metalima’’, Ujedinjeno Kraljevstvo, 1981
Objavljeno
2019-08-17
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo