ORGANIZACIJA GRAĐENJA U SPECIFIČNIM USLOVIMA – NA PRIMERU HOTELA U SREMSKIM KARLOVCIMA

  • Stefan Madžarević
Ključne reči: organizacija, tehnologija, specifični uslovi

Apstrakt

U radu su analizirani specifični uslovi koji utiču na organizacije građenja.

Reference

[1] Trivunić M., Matijević Z., Tehnologija i organizacija građenja, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2009
[2] Trivunić M., Montaža betonskih konstrukcija zgrada, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2000
[3] Trbojević B., Praščević Ž., Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, Beograd
[4] Normativi I standardi u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 1999
[5] Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova “SL. Glasnik RS” br. 53/97
[6] Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova “SL.Glasnik RS” br. 134/2014
[7] Zakon o zaštiti od požara “SL. Glasnik RS” br. 111/2009
[8] Projekat predmetnog objekta, projektant Andraš Lukač
[9] Arizanović D., Građevinski projekti – oeganizacija I realizacija, AGM knjiga, 2022
[10] Trivunić M., Jakšić Ž., Manojlović D., Stanojević D., Elaborat o stanju objekta na označenoj ruti u Sremskim Karlovcima
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo