UPRAVLJANJE IZGRADNJOM STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA SA FINANSIJSKO – EKONOMSKOG ASPEKTA

  • Vladan Sarkić
Ključne reči: Upravljanje građenjem, Stambeno-poslovni objekat, Vrijeme, Troškovi

Apstrakt

Tema rada jeste analiza upravljanja građenja stambeno-poslovnog objekta sa finansijsko-ekonomskog aspekta. Urađen je dinamički plan na osnovu kog smo uradili analizu vremena i troškova izgradnje objekta. Analizirani su planirani i stvarni troškovi izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Reference

[1] Trbojević, B.: „Organizacija građevinskih radova“, Naučna knjiga, Beograd, 1992.
[2] Ivković, B., Popović, Ž.: „Upravljanje projektima u građevinarstvu“, Građevinska knjiga, Beograd 2005.
[3] Mučenski, V., „Teorijske osnove bezbjednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu“, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[4] Perčević, H., „Troškovi i klasifikacije troškova“, 2012., [internet] paspoloživo na:
http://web.efzg.hr/doc/RAC/hpercevic/poslovno_planiranje/tro%C5%A1kovi%2i%20kriteriji%20klasifikacije%20tro%C5%A1kova.pdf
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo