ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА АПЛИКАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНО ДИСТРИБУИРАНО ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА ПРИМЕНОМ БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈЕ

  • Николина Павковић
Ključne reči: блокчејн, Етеријум, паметни уговори, ИПФС

Apstrakt

Овај рад се бави развојем децен­трализоване апликације за безбедно дистрибуирано чување података применом блокчејн технологије, од­носно развојем апликације која врши безбедно склади­штење докумената. Анализом традиционалних цен­трализованих решења за складиштење података при­мећено је да имају доста проблема са безбедношћу, скалабилношћу и доступношћу када се чува већа коли­чина података. Задатак овог рада јесте да пред­стави модерне технологије које помажу у превази­лажењу наведених недостатака. Поред тога, описује имплеметацију једног од више могућих решења.

Reference

[1] S. Nevil, E. Rasure и M. Reeves, „Distributed Ledger Technology (DLT): Definition and How It Works,“ урл: https://www.investopedia.com/terms/d/distributed-ledger-technology-dlt.asp [Последњи приступ: октобар 2023]
[2] The Crypto learn, „Types of Blockchain — Clear classification,“ урл: https://medium.com/coinmonks/types-of-blockchain-clear-classification-79c6bce26f00 [Последњи приступ: октобар 2023]
[3] J. Frankenfield, E. Rasure и S. Kvilhaug, „What Are Smart Contracts on the Blockchain and How They Work,“ урл: https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp [Последњи приступ: октобар 2023]
[4] C. Smith, „Intro to Ethereum,“ урл: https://ethereum.org/en/developers/docs/intro-to-ethereum/ [Последњи приступ октобар 2023]
[5] T. Copeland, „A brief history of Ethereum,“ урл: https://www.theblock.co/learn/245716/a-brief-history-of-ethereum [Последњи приступ октобар 2023]
[6] S. Tikhomirov, „Ethereum: State of Knowledge and Research Perspectives,“ International Symposium on Foundations and Practice of Security, 2018.
[7] C. Smith, „Intro to Ether,“ урл: https://ethereum.org/en/developers/docs/intro-to-ether/ [Последњи приступ: октобар 2023]
[8] J. Cook, „Ethereum Accounts,“ урл: https://ethereum.org/en/developers/docs/accounts/ [Последњи приступ: октобар 2023]
[9] J. F. Vañó Francés, „Blockhain DApps,“ LAB University of Applied Sciences, 2022.
[10] Consensys, „An Introduction to IPFS,“ урл: https://medium.com/@Consensys/an-introduction-to-ipfs-9bba4860abd0 [Последњи приступ: октобар2023]
[11] Medium, „What is Infura,“ урл: https://medium.com/what-is-infura/what-is-infura-59dbdd778455 [Последњи приступ окtobаr 2023]
Objavljeno
2024-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo