IMPLEMENTACIJA DISTRIBUIRANOG ANTENSKOG SISTEMA U PROSTORU STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA

  • Strahinja Avramović
Ključne reči: Mobilne tehnologije, Indoor sistemi, DAS, Commscope ERA

Apstrakt

Potreba za mobilnom pokrivenošću nikad nije bila veća do sada. Makroćelije sa spoljnim baznim stanicama uspešno zadovoljavaju potrebe koris­nika kada se oni nalaze u spoljašnjoj sredini. Domen planiranja ćelijskog sistema koji se odnosi na unutraš­njost objekata predstavlja posebnu granu planiranja koja se susreće sa različitim izazovima. U ove svrhe koriste se DAS sistemi, koji predstavljaju posebno dizajnirane an­tenske sisteme koji su namenjeni za pokrivanje unutraš­njosti objekata signalom. U ovom radu opisana je prak­tična implementacija DAS istema, upotrebom aktivne op­reme vendora Commscope, u prostoru jednog stambeno-poslovnog kompleksa.

Reference

[1] Mort en Tolstrup, Third Edition, „A practical Guide for 2G, 3G, and 4G“
[2] 3GPP – The Mobile Broadband Standard. (n.d.). https://www.3gpp.org/
[3] Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL - „Pregled tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2021. godini“
[4] ERA® Digital Distributed Antenna System CommScope. (n.d.). CommScope. https://www.commscop e.com/product-type/in-building-cellular-systems/distributed-antenna-syste ms-das/era/
Objavljeno
2024-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo