КОНТРОЛА ГРАНИЧНОГ СТАЊА УПОТРЕБЉИВОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРИ ОГРАНИЧЕНОМ ПРЕДНАПРЕЗАЊУ ПРИМЕНОМ РАЗВИЈЕНОГ MATLAB АЛАТА

  • Александар Кањевац
  • Драго Жарковић Docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: преднапрегнути бетон, гранично стање употребљивости, Matlab, софтверски алат

Apstrakt

У оквиру овог рада приказана је контрола граничног стања употребљивости и оптимизација преднапрегнуте греде путем алата развијеног у Matlab окружењу. Концепт анализе заснива се на идеји искоришћења капацитета чврстоће бетона на затезање у домену ограниченог преднапрезања. За ову врсту анализе креиран је алат у Matlab-u,намењен за „локални“ ниво анализе, у прелиминарним фазама прорачуна. Током рада, тема је обрађена кроз три целине. Кроз увод говори се о могућности уштеде материјала при изради преднапрегнутих конструкција, и приступу анализи са аспекта граничног стања употребљивости. Затим, кроз друго поглавље стичу се основне информације о концепту преднапрезања. Коначно, у трећем поглављу говори се о току анализе преднапрегнуте греде путем алата развијеног у Matlab окружењу. Развијени софтверски алат у могућности је одредити почетну силу преднапрезања у складу са допуштеним напонима у челику и бетону. На основу почетне силе преднапрезања одредити потребан крој ужади за формирање каблова. Након тога, приказати губитке силе преднапрезања, као и вредности коначне силе преднапрезања након временских губитака. Алат поседује могућност контроле напона у бетону у тренутку утезања каблова, као и у току експлоатације.

Reference

[1] Ђурђевић. М.: Преднапрегнути бетон основе, Грађевински факултет Универзитета у Београду.
[2] Leonhart F.: Prednapregnuti beton u praksi (prevod sa nemačkog), Građevinska knjiga, Beograd, 1968.
[3] Јевтић Д.: Преднапрегнути бетон 1, Грађевинска књига, Београд, 1979.
[4] Tеорија бетонских конструкција примери за вежбе, Департман за грађевинартсво и геодезију Нови Сад.
[5] Пајовић Р.: Претходно напрегнути бетон, Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет, 1999.
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo