АНАЛИЗА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ КРУЖНИХ ТОКОВА У ЈАРКОВЦУ, ПАНЧЕВУ И НОВОМ САДУ

  • Михаило Марјановић student
Ključne reči: трошкови, предмер и предрачун, јединична и укупна цена

Apstrakt

Предмет овог рада је анализа трошкова за изградњу три кружна тока која се налазе у Јарковцу, Панчеву и Новом Саду. Анализирано је који су то све параметри који утичу на структуру трошкова за ову врсту пројеката.

Reference

[1] Дончева Радојка; Проектирање патни јазли; Градежен факултет; Скопје; 2004.
[2] интернет, линк: https://en.wikipedia.org/wiki/Roundabout ; преузето: 26.05.2023.
[3] Узелац Ђорђе; Коловозне конструкције; Факултет техничких наука; Нови Сад; 2015.
[4] Боричић Људевит, дипл. инж. грађ; Студија оправданости-кружна раскрсница на укрштању са државним путем на саобраћајном чвору 12903 (Самош) на државном путу IIA 129 на км 91+837 на катастарским парцелама број 4719/1, 4719/2, 4716/2, 4719/3, 2196/2, 4722 КО Јарковац; Виа инжењеринг д.о.о. Нови Сад; 2020.
[5] Станимировић Марија, дипл. инж. грађ; Пројекат коловозне конструкције-Изградња кружне раскрснице на катастарским парцелама број 9416/43, 9417, 13962, 13957 све КО Панчево; Архитектонско-грађевински институт; Нови Сад; 2021.
[6] Костић Горан; Студија оправданости-Изградња кружне раскрснице на катастарским
парцелама број 9416/43, 9417, 13962, 13957 све КО Панчево; Архитектонско-грађевински институт; Нови Сад; 2021.
[7] Мостафа Насер, дипл. инж. саоб; ПЗИ– пројекат за извођење кружне раскрснице Булевара цара Лазара
и Фрушкогорске улице у Новом Саду на к.п. 7815/1, 7814/1, 3553/20, 3653/1, 3609/5, 3610/2, 3611/2, 3611/3, 3612/2, 3612/1 к.о. Нови Сад II; MХМ Пројект; Нови Сад; 2018.
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo