ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ НАПОНА ПОД ТОЧКОМ У ПОЈАСУ I-НОСАЧА

  • Славко Матерић
Ključne reči: lokalni naponi, I-nosač, proračun, MKE

Apstrakt

У раду је извршено одређивање локалних напона у појасу IPN 240 профила испод точкова колица једногредне порталне радионичке дизалице на 2 начина: рачунски према два релевантна стандарда из те области (SRPS C.B3.131 и SRPS EN 1993-6) и методом коначних елемената. Добијени резултати су упоређени са резултатима добијеним експерименталном анализом.

Reference

[1] Извод из стандарда SRPS C.B3.131.
[2] Извод из стандарда SRPS EN 1993-6.
[3] Р. Шостаков, А. Зелић: Дизалице (скрипта са практикумом), ФТН, Нови Сад, 2017.
[4] В. Гашић: Основе металних конструкција у машиноградњи (приручник), МФ, Београд, 2017.
[5] З. Петковић, Д. Острић: Металне конструкције у машиноградњи 1, МФ, Београд, 1996.
Objavljeno
2024-06-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo