ПРИНЦИПСКА НАЧЕЛА И ТЕХНОЛОШКЕ ОСНОВЕ РАДА КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС

  • Јована Лисица
Ključne reči: Биогас, електрана, генератор, когенерација.

Apstrakt

Услед пораста потрошње електричне енергије неопходно је обезбедити континуирано снабдевање потрошача. Обновљиви извори енергије се у последњих неколико деценија истичу као еколошки пожељна решења. Један од облика обновљивих извора електричне енергије је когенерацијско постројење биогасне електране. У овом раду је приказан садржај оваквог постројења са најважнијим елементима, опремом и принципима којим је пожељно водити се током пројектовања оваквог постројења, као и кратак осврт на њихову економску исплативост. Поред овога дат је кратак осврт на начин прикључења ових електрана на дистрибутивну мрежу уважавајући техничке прописе Републике Србије

Reference

[1] Марија Милићевић, „Биоенергетска горива“, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2014.
[2] Мартинов М, Ђатков Ђ., “Биогас постројење – упутство за израду претходних студија оправданости са примером за једно биогасно постројење”, Нови Сад, 2012
[3] Тим Факултета техничких наука са спољним сарадницима. “Студија о процени укупних потенцијала и могућностима производње и коришћења биогаса на територији АП Војводине”. Нови Сад.
[4] Правила о раду дистрибутивног система – „ЕПС Дистрибуција” ДОО Београд
[5] Услови за пројектовање и прикључење, „ЕПС Дистриибуција” ДОО Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад”
[6] https://www.mre.gov.rs/sektori/60/1/0/0
[7] Georg M. Guebitz, Alexander Bauer, Guenther Bochmann, Andreas Gronauer, Stefan Weiss, „Biogas Science and Technology“, Springer, 2015.
[8] Mario Alejandro Rosato „Managin Biogas Plants A Practical Guide”, 2018 by Taylor & Francis Group, LLC
Objavljeno
2024-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo