ИЗРАДА ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ НА ПЛАТФОРМИ ASP.NET

  • Јасмина Еминовски
  • Milan Vidaković FTN Novi Sad, Departman za računarstvo i automatiku
Ključne reči: .NET, ASP.NET, Repository pattern, custom ORM, JavaScript, plugin

Apstrakt

У раду је анализиран ASP.NET оквир и начин на који је имплементирана апликација за управљање библиотечким информационим системом. Фокус рада је на наменски направљеном object-relation маперу и шаблону репозиторијума помоћу којег се мапер користи. Такође, приказан је и објашњен начин креирања табеларног приказа података помоћу наменски направљеног JavaScript додатка за приказ, филтирање и сортирање података у табели.

Reference

[1] Microsoft .NET, https://dotnet.microsoft.com/
[2] ASP.NET, https://docs.microsoft.com/en-gb/aspnet/overview
[3] ASP.NET Web Forms, https://docs.microsoft.com/en-gb/aspnet/web-forms/
[4] ASP.NET MVC, https://docs.microsoft.com/en-gb/aspnet/mvc/mvc4
[5] ASP.NET Web Pages, https://docs.microsoft.com/en-gb/aspnet/web-pages/
[6] MVC pattern, https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
[7] Razor view, https://weblogs.asp.net/scottgu/introducing-razor
[8] Visual Studio IDE, https://visualstudio.microsoft.com/vs/
[9] Lucene.NET, https://lucenenet.apache.org/
[10] Signal R, https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/signalr/overview/getting-started/introduction-to-signalr
[11] Web sockets, https://medium.com/@dominik.t/what-are-web-sockets-what-about-rest-apis-b9c15fd72aac
[12] jQuery, https://jquery.com/
[13] Autofac, https://autofaccn.readthedocs.io/en/latest/index.html
[14] Repository pattern, https://deviq.com/repository-pattern/
[15] Entity Framework, http://www.entityframeworktutorial.net/what-is-entityframework.aspx
[16] ADO.NET, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/
[17] LINQ, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/
Objavljeno
2019-08-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo