PREGLED RASPOLOŽIVOG SOFTVERA ZA SOLARNE FN ELEKRANE

  • Žolt Kančar
  • Aleksandar Stanisavljević ФТН
  • Vladimir Katić
Ključne reči: softveri, solarni paneli, fotonaponski sistemi, simulacija.

Apstrakt

U ovom radu opisano je nekoliko softverskih alata za simulaciju fotonaponskih (FN) sistema. U cilju nastavka prethodnih istraživanja na temu komparacije FN softvera zadate su njihove karakteristike na osnovu kojih je po datim kriterijumima izvršena komparacija. Zatim je urađena simulacija u softveru koji se pokazao kao softver sa najvećim dijapazonom opcija na lokaciji u vlasništvu prvog autora. Rezultati ukazuju na pogodnost i dobar prikaz simulacije.

Reference

[1] V. Katić, I. Kapetanović, V. Fuštić, „Obnovljivi izvori energije“, TEMPUS-CEFES, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[2] S. Deambi, „Photovoltaic System Design – Procedures, Tools and Applications“, CRC Press, Boca Raton (USA), 2020.
[3] N.H. Umar, C. Banerjee, and B. Bora, “Comparison of different PV power simulation software: a case study on performance analysis of 1 MW grid-connected PV solar power plant”, Int. Journal of Engin. Science Invention (IJESI), Vol. 7, Iss. 2, July 2018, pp.11-24.
[4] Akshay VR, “Best Solar Panel Design Software” 2023, Jun 14, 2022, Available online: https://thesolarlabs.com/ros/best-solar-panel-design-software/
[5] D. Milosavljević, T. Kevkić, S. Jovanović, “Review and validation of photovoltaic solar simulation tools/software based on the case study”, Open Physics, Vol. 20, 2022, pp.431-451.
[6] V. Katić et al., “Potentials of Renewable Energy Market in Serbia – Case of Wind and Solar Energy”, IEEE 8th Int. Conf. on European Energy Market –EEM 11, May 2011, Zagreb (Croatia), pp.785-790,
[7] V.A. Katić i dr., “Realizacija krovne fotonaponske elektrane na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu”, Tehnika, god. 70, br. 4, 2015, pp.655-662.
[8] J. Belančić, V. Katić, „Pregled i primena softvera za simulaciju rada energetskih pretvarača u fotonaponskom izvoru električne energije”, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, god. 27, br. 1, 2012, pp.65-68
[9] M. Petronijević, V. Katić, „Projektovanje fotonapon-ske elektrane – pregled softverskih alata“, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, god. 27, br. 5, 2012, pp.1025-1028.
[10] T. Savčić, V. Katić, „Pregled softverskih alata za simulacija rada fotonaponskih sistema”, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, god. 33, br.11, 2018, pp.1992-1994.
[11] A. Gavrilović, V. Katić, „Pregled raspoloživih soft-vera za solarne elektrane”, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, god.34, br.3, 2019, pp.554-557
Objavljeno
2024-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo