REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKOG OBJEKTA U KINESKOJ ČETVRTI U NOVOM SADU

  • Nevena Perišić
Ključne reči: Revitalizacija, Industrijsko naslijeđe, Prenamjena

Apstrakt

Tema rada jeste revitalizacija postojećeg industrijskog objekta koji pripada nekadašnjem kompleksu fabrika ''Petar Drapšin'' koji se nalazi u Kineskoj četvrti u Novom Sadu. Rad se bavi potencijalom industrijskog nas­lijeđa koje je danas zanemareno i ispituju se mogućnosti i metode njihove revitalizacije i adaptacije za neke nove namjene i sadržaje aktuelne današnjem stanovništvu.

Reference

[1] J. Cizler, „Aktiviranje napuštenih industrijskih objekata”, Beograd, 2006
[2] N. Kurtović Folić, predavanja iz predmeta Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita 2
[3] https://www.scribd.com/document/207562526/1-GraditeljskoNasledje-II (pristupljeno u februaru 2023.)
[4] E. Vaništa Lazarević, “Obnova gradova u novom milenijumu“, Beograd, 2003
Objavljeno
2023-06-09